focim2
focim

Tanévkezdésre

ELVÉSZ A NÉP, HA NINCSEN TUDOMÁNYA

A röpke nyári szünidő után már
Ím, újra hív és vár az iskola:
Hívó szavára elindul a bátor
Tanulni vágyók végtelen sora.
Van köztük gyermek, ifjú s minden korból.
Hozzájuk küldöm most ezt a dalom:
- Buzgó erővel és vasszorgalommal
Tanuljatok! A tudás: hatalom!

A könyvek poros fedelét törölni
Buzgón siet több próféta-diák
Oda, ahol meg lehet találni a
Szent küldetésre hívó iskolát.
"Elvész a nép, ha nincsen tudománya" -
Mondotta Isten, s zengte völgy, halom.
Buzgó erővel és vasszorgalommal
Tanuljatok! A tudás: hatalom.

Ha sok-sok titkot már ismerni tudtok,
Megértitek a legmélyebb csodát:
Csupáncsak Isten, Aki teremtette,
Tárhatja fel a csodák nagy sorát!
Tágabb látásra is szomjasan törjön,
Ki elmélyül a tudásban nagyon:
Tanévnyitáskor új erővel, bátran
Tanuljatok! A tudás: hatalom!

Kincset gyűjt az, és rozsda meg nem fogja,
Moly se eszi és el se vehető;
Ki tud, az előtt kitárul az Élet,
S elérhető a legmesszebb tető!
Az új tanévnek halk csengői szólnak,
Kinyílt a nagy, eddig bezárt terem.
Kik szorgalommal tanulni akartok,
Koronázza utatok győzelem!

Kárász Izabella


Mentsd meg gyermekeinket!

Uram, mentsd meg gyermekeinket,
Mentsd meg értelmüket,
hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.
Mentsd meg életüket, hogy a fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk,
ne őket pusztíthassák,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat
és méltányosság világát.
Melyet a béke és a szeretet kormányoz.
Mindörökké. Ámen.

Szent-Györgyi Albert


Veni Sancte! - Ima a Szentlélekhez

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"


Imádság tanévkezdésre

Istenünk, Mennyei Atyánk, áldd meg gyermekidet, akik megkezdték az új tanévet. Többek most mentek először iskolába.
Add, hogy egészségesen növekedjenek, ki-ki adottságának mértékében.
Növeld bennük a kedvességet és a jóságot, hogy egymással szeretetben éljenek és családjuk Veled együtt örömüket leljék bennük, Kristus a mi Urunk által.

Ámen.
Vissza

A Hit évére

A hit évében...

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség,
te vagy az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság.
Atyja és Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak.
Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked éltessen minket;
- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk,
mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése!
Segíts, hogy a békességés az egyetértés fiai legyünk,
és így méltók legyünk arra, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!
Általa és vele legyen neked dicsőség éshatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!
Ámen.

Jeruzsálemi Szent Cirill


Élni a hitet

nem annyit jelent, hogy behunyjuk a szemünket, korlátokat állítunk fel s bezárkózunk- bármilyen - alagútba. A hit azt jelenti, hogy kitágítjuk a világról, a dolgokról alkotott képünket, amennyire csak lehet, messze túl azon a határon, amelyet akár a legkiválóbb, a legfényesebb elme el tud képzelni.

Jaques Loew


Hiszem

Hiszem,
Hogy a jó erősebb a gonosznál
A szeretet hatalmasabb a gyűlöletnél
A megbocsátás erősebb a bosszúnál

Hiszek
Az ember jóságában mely minden hamisságon,
Minden álnokságon, rosszindulaton és gonoszságon,
Minden emberi durvaságon és önzésen túl létezik.

Mert hiszem, hogy az ember eredendően jó.

Jobb annál, mint amit tesz,
igazabb annál, mint amit mond,
finomabb annál, mint amilyennek látszik.

Henry Boulard


Ima a Hit évében

Szentháromság egy Isten! Hálát adunk neked szereteted vonzásáért és a hit kegyelméért, amely által megismerhetünk téged, irgalmas és igaz Istenünket. Köszönjük, hogy Jézusban megmutattad a hit győzelmes erejét, és őt követve növekedhetünk az Isten- és emberszeretetben. A szentmisében szemléljük hitünk szent titkát és merítünk az éltető Forrásból, amely gyümölcsözővé teszi életünket. Kérünk növeld bennünk a hit bátorságát, erősítsd hűségünket Egyházad iránt, és add, hogy tevékeny hitünkkel munkatársaid lehessünk családunk, nemzetünk és az egész világ megszentelésében.
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, hitvalló apostolok és vértanuk, magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk!

Amen.


Ima a Hit évére

Szeretett Istenünk kérünk, legyen a hit éve, amelyet XVI. Benedek pápa meghirdetett, a kegyelem és a megújulás ideje számunkra!
Legyen ez olyan időszak, amikor teljes szívünkkel feléd fordulunk, és újra megnyitjuk szívünket anyaszentegyházad tanítása felé!
Legyen ez olyan időszak, amikor megerősítjük személyes hitünket, és a Szentírás üzenetét örömmel és mély meggyőződéssel hirdetjük!
Adjon ez az év az egész egyház küldetésének új lendületet, vezesse népedet a megtérésre és főként mélyebb barátságra Krisztussal!
Adj erőt Istenünk, hogy véghezvigyük mindezeket!
A te szent nevedben kérjük ezt.

Ámen.
Vissza

Szentek imái

Szent Imre herceg imája

Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek, a te kezedben van
a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
Tégy velem tetszésed szerint!

Ámen.


Ima Szent Erzsébet közbenjárásáért

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet!

Ámen.


Hívek imája

Kérjük Istent, hogy Szent Imrének, a keresztény magyar ifjúság első szent virágának közbenjárására hallgassa meg imádságunkat!
Urunk, Jézus Krisztus, kegyelmi ajándékoddal a fiatal keresztény magyarságnak Szent Imre hercegben ragyogó példát adtál. Az ő közbenjárására mentsd meg ifjúságunkat a bűn káprázatától és a szenvedély mámorától, hogy tiszta elmével megismerje az igazságot, és bátor lélekkel kövesse a jót. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.


Kalkuttai Szent Teréz: Élet

Légy független,gondolkodó létező. Ne csak nézz, láss is.
Ne higgy el mindent, amit mondanak, inkább járj utána.
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!

Ne légy haragvó,bosszúálló,bocsáss meg mindenkinek, és
kérj bocsánatot, ha hibát követtél el.
Kutasd és találd meg boldogságod ebben az életben.
Légy önzetlen.

Tiszteld az ősi tudást, a bölcseket, találd meg saját gyökereidet, mert csak így
élhetsz teljes életet. Ne fordíts hátat senkinek. Élj tisztán és igazul.
Lásd meg, találd meg az Egy-séget mindenben és mindenkiben.
Teremts rendet önmagadban, ezzel a környezetedben és így a világban.
Szeresd és tiszteld önmagadban, embertársaidban és minden létezőben a
Halhatatlan Isteni Szellemiséget és Lelkiséget.
Hintsd az Isteni Szeretetet, Te magad legyél a Fény, amely beragyogja az Életet.
Az élet Élet. Éljed.


Kalkuttai Szent Teréz gondolatai

"Azt gondolom, hogy a mai világ fejtetőre van állítva, és sok a szenvedés azért, mert oly kevés a szeretet az otthonokban és a családi életben. Nincs időnk a gyermekeinkre, nincs időnk egymásra, nincs időnk élvezni egymás jelenlétét."

"A szeretet az otthonainkban kezdődik; a szeretet az otthonokban lakik és ezért van a sok szenvedés és szerencsétlenség a világban... Úgy tűnik, manapság mindenki szörnyű sietségben van, türelmetlenül a minél nagyobb siker, fejlődés, gazdagság és más hasonlók elérésében, a gyermekeknek pedig szüleik idejéből oly kevés jut. A szülőknek nincs idejük egymásra és így a családokban kezdődik a világ békéjének felbomlása."

"Szükségünk van megtalálni Istent, de Őt nem találhatjuk meg a zajban és nyugtalanságban. Isten a csend barátja. Nézzétek a természetet, ahogy a fák, a virágok, a fű csendben növekszik; nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogy csendben haladnak... Szükségünk van a csendre, hogy megérinthessük a lelkeket."Kalkuttai Szent Teréz: A HALLGATÁS ÉRTÉKE

"Uram, állíts szájam elé őrséget,
és ajkam kapujához rendelj védelmet"
(Zsolt 140,3)

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten
védelmezzen téged.
a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
amikor készségesen megbocsátasz anélkül,
hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
amikor zúgolódás nélkül fogadod
a szenvedést,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen
várod, hogy "a mag" kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb
nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid
kibontakozzanak, növekedjenek
és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz
az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás
dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
amikor nyugodtan vársz, mert tudod,
hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról,
hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal,
hogy megértsenek téged, mert elegendő
neked, hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
amikor átkarolod a keresztet, anélkül,
hogy megkérdeznéd: "Miért?"
a hallgatás imádat.
"Jézus hallgatott"


Lisieux-i Szent Teréz imája papokért

Jézus, örök főpap!
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik.
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet.
Őrizd meg tisztán ajkukat, melyeket szent véred pirosít. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít.
Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől.
A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.
Áldd meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját.
Ámen.


Szent Teréz Imája

Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a Szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat teljesen a Tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a
hála és a Szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké.


Szent István király példája az igaz utat mutatja

Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat,
akkor megsokasodnak életed esztendei.
Megmutatom neked a bölcsesség útját,
egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz,
és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.
Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle!
Őrizd meg, hiszen ez a te életed!
Ne lépj a gonoszok ösvényére,
és a gonosztevők útján ne járj!
Hagyd el s ne menj rajta tovább,
kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása,
amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.
A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka,
maguk sem tudják, miben botlanak meg.
Fiam, figyelj szavaimra,
nyisd ki füledet a beszédeimre!
Ne téveszd el őket soha a szemed elől,
és őrizd meg a szíved közepében!
Mert élet annak, aki megleli őket,
gyógyulás az egész testének.
Nagy gonddal őrizd a szívedet,
mert hiszen belőle indul ki az élet.
Tartsd távol magadtól a száj hamisságát,
távolítsd el az ajkak álnokságát!
Egyenest előre nézzen a szemed,
legyen egyenes a szemed pillantása.
Egyengess sima utat a lábadnak,
legyenek biztosak mind az útjaid.
Se jobbra, se balra ne térj le az útról,
és a gonosztól tartsd távol a lábad.


Avilai Szent Teréz

Krisztusnak itt a földön...

Krisztusnak itt a földön
nincs keze,
csak a tiéd.
Krisztusnak itt a földön
nincs lába,
csak a tiéd.
A te szemeddel tekint
könyörületesen a világra.
A te lábaddal jár szerte,
hogy jót tegyen.
A te kezed,
amellyel áld


Ima Szent László közbenjárásáért

Kérünk Mindenható Isten, hogy Szent László király közbenjárására oltalmazd életünket!
Az Ő szilárd jelleme és szívének övéi iránt érzett szeretete foganjon meg szívünkbe, hogy életünk minden napján e jellemben és szeretetben éljünk. Add meg kérünk, óh nagy király hogy mikor kétségbeesés vagy gyötrelem súlya nehezedik ránk,feltekintve az égre, oltalmat nyerve, Istennek hálát adva keressük az utat, mint Te is jártál. Tedd most szívünket készségessé, óh fölséges Isten, hogy mindent befogadjunk, mi javunkra válik. Szellemi, lelki értékek erősítsenek, hogy testben is szilárdan megállva helyünket, szívvel és lélekkel szolgálhassunk nemzetet, hazát, családot, embert és Téged. Ámen!


LITÁNIA SZENT LÁSZLÓ TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!
Magyarország örökös asszonya, könyörögj érettünk!
Szent László király, Istentől választott király, könyörögj érettünk!
Szent László király a Boldogságos Szűz kedves szolgája,
könyörögj érettünk!
Szent László király, népednek kegyes istápja,
könyörögj érettünk!
Szent László király, csendességnek szivárványa,
könyörögj érettünk!
Szent László király, tisztaságnak oltalmazója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, szerzetesek édesatyja,
könyörögj érettünk!
Szent László király, szegények táplálója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, ügyvesztettek vigasztalója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, szomorú szívek vidámítója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, országodnak ragyogó napja,
könyörögj érettünk!
Szent László király, világi hiúságok megvetője,
könyörögj érettünk!
Szent László király, békességnek nagy szeretője,
könyörögj érettünk!
Szent László király, a tökéletes fejedelmek példaképe, könyörögj érettünk!
Szent László király, ellenségeid diadalmas legyőzője, könyörögj érettünk!
Szent László király, pogányok félelme,
könyörögj érettünk!
Szent László király, kegyesség királyi széke,
könyörögj érettünk!
Szent László király, isteni kegyelmek edénye,
könyörögj érettünk!
Szent László király, szentegyházak buzgó építője,
könyörögj érettünk!
Szent László király, kolostorok gyarapítója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, Magyarország kiterjesztője,
könyörögj érettünk!
Szent László király, isteni félelem öregbítője,
könyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallók reménysége,
könyörögj érettünk!
Szent László király, tudatlanok oktatója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, erős férfiú,
könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten szíve szerint való férfiú,
könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten után járó férfiú,
könyörögj érettünk!
Szent László király, Isten előtt kedves férfiú,
könyörögj érettünk!
Szent László király, csodákkal felékesített méltóság, könyörögj érettünk!
Szent László király, eleven testben ábrázolt tisztaság, könyörögj érettünk!
Szent László király, vitézek példája,
könyörögj érettünk!
Szent László király, népednek áldása,
könyörögj érettünk!
Szent László király, alattvalóidnak bátorsága,
könyörögj érettünk!
Szent László király, vitézeid pajzsa,
könyörögj érettünk!
Szent László király, új források támasztója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, hadaidnak kincstára,
könyörögj érettünk!
Szent László király, alázatosság követője,
könyörögj érettünk!
Szent László király, betegségek eltávoztatója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, világtalanok megvilágosítója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, némák nyelvének megoldója,
könyörögj érettünk!
Szent László király, kereszténység védbástyája,
könyörögj érettünk!
Szent László király, igaz hitnek terjesztője,
könyörögj érettünk!
Szent László király, angyalok boldog társa,
könyörögj érettünk!
Szent László király, pátriárkák mása, könyörögj érettünk!
Szent László király, próféták tisztelője, könyörögj érettünk!
Szent László király, mártírok becsülete, könyörögj érettünk!
Szent László király, hitvallók drága köve, könyörögj érettünk!
Szent László király, szüzeknek és szüzességnek védelmezője, könyörögj érettünk!
Szent László király, édes hazánk boldog és szerencsés vezérlője, könyörögj érettünk!
Szent László király, magyar nemzet dicsősége,
könyörögj érettünk!
Szent László király, minden szent barátja, könyörögj érettünk!

Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz, nekünk!

Imádkozzál érettünk, Szent László király!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Hallgasd meg, Úristen, a mi alázatos könyörgésünket, amelyet a Te kedves szolgád, Szent László király érdemei által szent fölségednek bemutatunk.
Adj hazánknak csendes békességet, és állítsd helyre országunk egységét, hogy szent fölségednek itt, e nyomorúság völgyében egy szívvel-lélekkel szolgáljunk, és a mennyekben színről színre láthassunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


Ima az ifjúságáért

Kérünk Istenünk, segíts fiataljainkat, hogy Szent László bölcsességével hozzák meg döntéseiket életükben!

Áldd meg, Urunk gyermekeinket, hogy tanulmányaikat, kötelességeiket Szent László hősi küzdelmével folytassák!

Mennyei Atyánk oltalmazd a kicsinyeket és a fiatalokat mindentől, mely lelkükre, testükre káros lehet!

Add meg, Urunk, a fiataloknak, hogy példaképeik egyházunk szentjei legyenek, és erős hitű, Istenben bízó emberekké váljanak!

Add meg, Urunk nemzetünk ifjúságának, hogy Szent László útján járjanak: "Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor"!

Áldd meg, Urunk a szülőket, hogy amint a Szent király vezette népét, úgy vezessék ők is gyermekeiket!


Urunk, Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.


SZENT ERZSÉBET RÓZSASZIRMAI

"Annyi az éhező, ruhátlan és árva,
annyi kisgyermeknek nincsen anyukája.
Irgalomért kiált magányos és özvegy,
- aludnék Istenem, aludnék, de nem megy."

Tündérrózsa szirma fürdik a holdfényben,
mint ezernyi ostya földön és az égen.
Szent Erzsébet felkel, kenyeret és halat
visz a szegényeknek a köténye alatt.

"Mit viszel, mit viszel, Erzsébet leányom?"
- szól egy szigorú hang. - "Úgyis kitalálom:
vacsorára halat, kenyeret és tejet,
duzzadozni látom díszes kötényedet!"

Erzsébet kibontja köténye elejét,
rózsa szirma pilléz belőle szerteszét.
"Köszönöm, jó Uram, a mosoly-szirmokat,
a Te kezed mindig, mindenkit simogat."

Bogdán József


Loyolai szent Ignác imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts meg engem.
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled.
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg engem.
És juttass el Magadhoz engem.
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged.
Mindörökkön örökké. Ámen.


Szent József köszöntése

Isten kedves szentje, boldogságos Szent József! Te a Gondviseléstől kijelölt minden helyzetben példát mutattál arra, hogy élethivatásunkat Istennek tetsző módon töltsük be. Mint ifjú az önfegyelmezésre, mint hitves az önfeláldozásra, mint kenyérkereső a munkás életre, mint családfő a magáról megfeledkező gondoskodásra tanítottál.
Királyi őseidet felülmúltad azzal, hogy karodon hordoztad és oltalmaztad Isten Szent Fiát, de a názáreti szegényes hajlékban is jól érezted magad, és megelégedtél verejtékes munkád szerény áldásával, a mindennapi kenyérrel. Amikor pedig a kisded Jézust halálra kereső gonoszság otthonodtól is megfosztott, boldog maradtál, mert feléd ragyogott szeretteid szeméből a bizalom, a megelégedés és a hálás ragaszkodás.
Az Üdvözítő Jézus és a Boldogságos Szűzanya példájára ezért kérünk mi is, hogy pártfogónk és oltalmazónk légy! Taníts bennünket életbölcsességre, hogy egyformán kegyelemnek ismerjük a szegénységet és a jómódot, a szerencsét és a megaláztatást, hogy sohase veszítsük el kedvünket és türelmünket az élethez. Segíts, hogy alázatos egyszerűséggel mindig megtegyük azt, ami kötelességünk. Úgy, ahogy Isten akarja, ott, ahol az Úr akarja, akkor és addig, amikor és ameddig ő akarja.
A földi életből való elköltözésed emléke életünk utolsó órája iránt tölt el bizalommal, haldoklók védője, boldogságos Szent József! Az Úr Jézus karjai közt a legáldottabb halálban lett részed, és a szeplőtelen Szűzanya bánatos tekintete figyelte utolsó sóhajodat. E halál páratlan kegyelmére kérünk, végy pártfogásodba utolsó óránkon!

Ámen.


TERÉZ ANYA:
A HALLGATÁS ÉRTÉKE

"Uram, állíts szájam elé őrséget,
és ajkam kapujához rendelj védelmet"
(Zsolt 140,3)

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged.
a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy "a mag" kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő
neked, hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: "Miért?"
a hallgatás imádat.
"Jézus hallgatott" (Mt 26,63)


Teréz anya imája

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.

Ámen.


Teréz anya imája az emberekért

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
mégis tegyél jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz,
mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis légy becsületes és nyílt!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!


ASSISI SZENT FERENC IMÁJA

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen.


Imádság Nagyasszonyunkhoz a hazáért

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad! Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának.

Eszterházy Pál


Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk!
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!


Ó Atyaistennek kedves, szép leánya!
Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról...

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról...

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról...


Szent István király példája az igaz utat mutatja

Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat,
akkor megsokasodnak életed esztendei.
Megmutatom neked a bölcsesség útját,
egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz,
és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.
Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle!
Őrizd meg, hiszen ez a te életed!
Ne lépj a gonoszok ösvényére,
és a gonosztevők útján ne járj!
Hagyd el s ne menj rajta tovább,
kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása,
amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.
A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka,
maguk sem tudják, miben botlanak meg.
Fiam, figyelj szavaimra,
nyisd ki füledet a beszédeimre!
Ne téveszd el őket soha a szemed elől,
és őrizd meg a szíved közepében!
Mert élet annak, aki megleli őket,
gyógyulás az egész testének.
Nagy gonddal őrizd a szívedet,
mert hiszen belőle indul ki az élet.
Tartsd távol magadtól a száj hamisságát,
távolítsd el az ajkak álnokságát!
Egyenest előre nézzen a szemed,
legyen egyenes a szemed pillantása.
Egyengess sima utat a lábadnak,
legyenek biztosak mind az útjaid.
Se jobbra, se balra ne térj le az útról,
és a gonosztól tartsd távol a lábad.

Péld 4,10-15. 18-27


Szent-Gály Kata - Erzsébet

Nem gondolt arra, hogy szent lesz, soha:
derék embernek volt az asszonya,
szívből szerette, s boldog volt nagyon,
gyerek-fiatalon.

Egy szív, egy lélek, és kézben a kéz, -
arcán a mosoly szinte megigéz,
három kis szempárt zár a csókja le,
ez kincse, mindene.

És mint forrás, ha vízzel telik
a gyűrűje, kiárad és szelíd,
kristályos ér lesz, szolgál másokat,
amerre áthalad,

ő így szeret. Az Isten élteti
élő Lelkével, és Őt mondja ki
minden szavával, s övé a keze,
ha simogat vele.

S ez mindig így van. Ha borul az ég,
s hozzák a Másik bús halálhírét,
ha fel is jajdul: Meghalt a világ! -
mégis szeret tovább

nagyobb világban. És mivel szeret,
megérti: Istent hogy nem érti meg.
A gond vagy bánat? Isten jó - s ezért
ő úgyis tudja, mért.

Nagy lett, bár nem tett különös-nagyot:
csak szeretett és mindig pazarolt,
- egész komolyan vette azt, amit
a Krisztus Úr tanít.
Vissza

Halottak napjára

Ne félj!

Ember, ne félj a rossztól!
Arkangyal áll a poszton,
Van, aki hallja hangod:
Szabadíts a gonosztól.

Ne félj a fájdalomtól:
Nem kontár kése koncol,
Próbált sebész az Isten;
Megifjodol, ha boncol.

A bűnt se féld: a pázsit
Gyomot is hajt, ha ázik.
Ravasz művész az Isten:
A rossz is jót csírázik.

Még magadat se féljed:
Isten kezén a mérleg.
Ha még oly semmi volnál:
Majd megnagyít a Lélek.

Ha napba, holdba lőnek,
Örülj a szép erőnek:
Minden javára munkál
Az Istent szeretőnek.

A kék magasba nézz föl,
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl.
Egyet pillant az Isten,
És egész lesz a részből.

A halál is csak ennyi:
- Ne félj elébe menni -
Édesapád az Isten,
Röpül eléd, ölelni.

Sík Sándor


Ima a meghalt hívekért

Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét, akikért szent véredet kiontottad.

Emlékezzél meg, Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok vagyunk, mint a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak, és a szél könnyen széthordja szirmaikat.

Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád folyamodó jobb latrot, és a paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és kegyelmesen oldozd fel a világból kimúlt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől, hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak között részesüljenek az örök életben.

Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik! Ámen.

(Sík-Schütz Imádságoskönyve nyomán)
Vissza

Krisztus király

Krisztus király ünnepére

A mi Urunk a királyok Királya és az uralkodók Ura. Hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket!
Urunk, Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy te vagy a mindenség Királya.
Irgalmas jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áldd meg örökségedet!

Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké. Ámen!
Vissza

Advent

Advent

Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben!

Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket és az embereket!

Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.

Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket,
hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben.

Kérünk, hallgass meg minket. Ámen.


Adventi imádság

Urunk, Istenünk,
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
"Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!"
- így mondja Izajás próféta.
"Térjetek meg!" - ezt hirdeti Keresztelő János.
Add, hogy mostani karácsonyi készületünk
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
Eredményes legyen:
Mindjobban hozzád térjünk,
Kinyissuk szívünket előtted,
És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.
Lelked irányítsa napjainkat,
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
Magunk és a világ megszentelését.
Ámen.

Csanád Béla


Köszönöm Neked, Uram Jézus Krisztus, hogy e világba jöttél, hogy segítsd az embert és megmutasd a helyes utat. Bocsásd meg, ha elfeledkeztem róla, hogy eljöveteled valóban oly döntő. Űzz el minden kételkedést és önts ádventi gondolatokat szívembe. Engedd megtapasztalnom, hogy Te ma is újra hozzánk jössz. Tarts éber készenlétben, hogy örömmel fogadjalak. Költözz be országunkba, házunkba, közösségünkbe és szívünkbe.


Adventi várakozás

Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra.
Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel.

Ámen.

(Clairvaux-i Szent Bernát)


Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

               (Reményik Sándor)


Karácsonyi óhaj

"Ismét jön karácsony, - nap mint nap közeleg, -
belopja melegét, - tárd ki a szívedet:
Gondold el mit tehetsz, hogy mást is hevítsen
a JÓ, mivel Téged megáldott az Isten."

                                     (Kovásznai Kővér János)


Ürögdi Ferenc: Minden Advent

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Ámen.


Vincze Attila plébános adventi gondolatai

Advent 3. vasárnapján ismét találkozunk Keresztelő Jánossal, aki kérdést intéz Jézushoz, tanítványain keresztül: "Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?" Ő kérdezi, aki megkeresztelte Jézust, a Jordán vizében, sőt a Szentlélek hatása alatt állva Krisztusra mutatott: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit", valamint: "Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Felmerül bennünk a gondolat: ha már egyszer felismerte Krisztust, most miért bizonytalanodik el?
Mi játszódhat le Keresztelő János lelkében? Börtönben van a lánglelkű próféta, aki nyitott szívvel várta az Üdvözítőt; életét mint előfutár, neki szentelte; az erkölcshöz való visszatérést hirdette; nyíltan kimondta a nép és köztük Heródes bűneit, a régi próféták nyomdokain járva.
Az ószövetségi üdvrendhez soróljuk őt, aki a próféták szavát figyelembe véve várja a Messiást , aki szórólapáttal kezében érkezik, és a fejszét a gyümölcsöt nem hozó fa gyökerére helyezi. Megérkezik Krisztus, de a fák állva maradnak, látszólag, elmarad a szétválasztás.

Keresztelő János talán nem így képzelte el a Messiási uralom beköszöntését. Talán tanítványait azért küldi Jézushoz, hogy felismerjék benne az Atyaisten bölcsességét?
És Jézus válaszol neki, személyesen neki küldi a választ. "Menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amiket láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!" Jó lenne tudni, hogy mit hallott ki ebből Keresztelő János, de bizonyos hogy Isten, aki hűséges, nem fordult el hűséges szolgájától és tekintetre méltatta őt, gazdagon árasztva el János lelkét Szentlelkével, hogy utolsó napjaiban felülírja saját elvárásait a Messiásról és felismerje Krisztusban Isten terveinek beteljesítőjét. Reméljük, hogy Jézus őt is megkeresztelte tűzzel és Szentlélekkel.

Mi is a Keresztelő nyomán járunk, hallottunk Krisztusról, sőt tanultunk is róla. De ennyi nem elég, látnunk kell őt a hitben, a lélek szemével! Isten bennünket is hagy néha elbizonytalanodni, hogy újra a felismerés válaszát adjuk ugyanazon Szentlélek által, akit Jézus igért meg nekünk. Újra formáljuk válaszunkat és új meggyőződésünket mondjuk ki.

És mi magunk is feladjuk elképzeléseinket Krisztusról, hogy immár egy tisztább válasz szülessen meg a Szentlélek által, aki elvezet az igazságra és Krisztust látva, hallva megismerjük az Atyát.
Jézus egy személyes látogatásnál többet adott Jánosnak. Nyissa meg a lélek szemét bennünk, hogy mi is képesek legyünk rácsodálkozni Isten csendes, bölcs és szeretteljes jelenlétére a saját életünkben.

"Boldog, aki nem botránkozik meg bennem"- mondja Jézus Jánosnak és nekünk. Milyen sokszor mást vártunk tőle, elképzeltünk egy életet, elképzeltük lelki életünk nagyívű fejlődését, és sokszor keserű szájízzel állunk magunk előtt és kérdezzük: Hol tartok, vajon a jó úton járok-e? És mások tőlünk várnak eligazítást emberi és a lelki élet kérdéseiben.

"Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig!" Lám a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik!" - tanítja Szent Jakab a Szentleckében. Isten tudja mikor kell lelkünknek és emberségünknek az eső, a megerősítő és megvilágosító kegyelem. Advent időszakában, várjuk az Úr kegyelmi eljövetelét, a megemlékezés és a végidő várása mellett.

Az Isten türelmes hozzánk, és a Szentlélek, a szeretet lelke bennünket is azzá formál, hogy részesedjünk Isten legnagyobb és legfurcsább tulajdonságában, hogy ne csak élvezzük Isten türelmét, hanem mint hordozói gyakoroljuk azt magunk és mások felé, remélve a növekedést Istenben és a krisztusi emberségben, azaz az életszentségben. Isten türelme legyen bennünk, de tudomásul kell vennünk, hogy ez a türelem nem vállrándító módon közönyös az események alakulása láttán. Ez a türelem bátorító türelem, sőt néha aggódó türelem, a tékozló fiú atyjának türelme. Milyen sokszor megéljük ezt az aggódást szeretteink felé, a világ, a körülmények folyása láttán. Ez a türelem szenvedést jelent. Isten segítsen bennünket, megvilágítva szívünket, hogy az ő lelkére táguljon lelkünk, és jól szeressük magunkat és a másik embert.

Advent 3. vasárnapján is jó tudni, hogy Isten elköteleződött irányunkba. Erről szól megtestesülése. Adja meg nekünk kegyelmét, hogy felnőjünk Hozzá, hogy néha egy kicsit rálássunk útjaira és gondolatait csillantsa meg előttünk. Tudjuk, hogy gondolatai felülmúlják a mi gondolatainkat, de örömünk oka az, hogy megváltottak vagyunk, hogy Isten a saját Lelkét árasztja belénk és ezáltal úgy élhetünk mint a Világosság fiai.
Vissza

Karácsony

Karácsonyi gondolatok


CSILLAG - JELEK

Az emberi föld egyre pusztább lett,
rideg barlang-istállók ásítanak
a fáradt léptű Mária felé,
katonák, rablók járják az utakat:
- de közel az idő már... s imhol egy hely,
melyből a pásztorok békéje árad,
s az Ég csillag-üzenetet küld a Földre:
Adjatok szállást a Messiásnak!

Fazekas Lajos


...... "Jöjjetek az Isten Fia szegény betlehemi jászolához, emberek: ti mindnyájan, akik gondolkoztok,dolgoztok, szenvedtek, és szerettek. Ő a Szabadító, a Megváltó, és nincs más név melyben üdvözülni lehetne. Ő meghallgatja imáinkat."

VI. Pál pápa


Szeretet... Mi is a szeretet? Érzelem...? De valóban érzelem? Ennél több...
A szeretet nem érzelem, hanem cselekvés.
A szeretet mindig a másik emberért létezik.
Nem azért szereti a másik embert, mert viszont-szeretetet vár.
Örül a viszontszeretetnek, de nem azért szeret, hogy őt szeressék.
A valódi szeretet nem vár a másik szeretetére,
már akkor is szeret, amikor a másik ember még nem szeret,
és azután is szeret, amikor a másik már nem szeret.
Szeretni annyit jelent: adok, nem pedig kapok.
Adom önmagamat, adom örömöm,
bánatom, érdeklődésem, együttérzésem, barátságom, hálám, értelmem...
A szeretet lényege a másik-centrikus gondolkodás és cselekvés.
A szeretet törődő és felelősségteljes.
Figyel a másik ember kimondott és kimondatlan igényeire.
Szükséges hozzá a másik ember tisztelete.
Akit szeretek, annak tisztában vagyok egyéniségével.
Őt szeretem, nem egy illúziót, egy képet, és nem azt, akinek szerintem lennie kéne.
Ehhez pedig ismernem kell őt.
Szent Ágoston mondta, nem lehet valakit szeretni,
akit nem ismerek, és nem lehet megismerni valakit, akit nem szeretek.
A szeretet lényege, hogy nem függ semmitől.
A szeretet elfogadás.
A szeretet elfogadja a másikat, ahogy a másik van.
Nem akarja megváltoztatni.
Megváltoztatni csak önmagunkat lehet.
Lehetetlen mások szeretete önmagunk szeretete nélkül.
Szeretni azt jelenti, fény és melegség vagyunk a másik számára.
Minél inkább szeretünk és odaajándékozzuk magunkat, annál értékesebb lesz életünk.

Hermann Hesse


Krisztus, örök Ige!

Te már kezdetben Atyádnál voltál - tégy egyre tökéletesebbé Istennel való jelenlétemben!

Nélküled semmi sincs ezen a világon - ne engedd, hogy nélküled akarjam megoldani életem kérdéseit!

Benned élet volt és élet van - add, hogy a te életedből éljek!

A te világosságod bevilágítja a világ sötétségét - segíts napról napra a te fényedben járnom!

Te a világba jöttél - segíts felismernem küldetésemet a világban!

Te testté lettél - engem is arra hívsz, hogy testet öltsön bennem az Atya szeretete.

Te köztünk laktál - eszközöd akarok lenni abban, hogy ma is szállást találj az emberek között.

Te kegyelemmel és igazsággal vagy telve - töltsd meg bőségesen az én üres, törékeny cserépedényemet!

Te nyilatkoztattad ki nekünk az Atyát, akit soha, senki nem látott - add, hogy általam is láthatóvá váljék a láthatatlan Isten emberszeretete.

Amen


A megszületett Jézus mondja

Mezítelenül születtem, hogy le tudj mondani önmagadról.

Szegényen születtem, hogy megtalálhasd Bennem a gazdagságot.

Kicsinek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon.

Istállóban születtem, hogy megtanulj tisztelni minden helyet.

Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember Hozzám közeledhessen.

Ijesztően gyengének születtem, hogy te soha se félj Tőlem.

Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass jóságomban. Szeretetből születtem, hogy soha se kételkedj szeretetemben.

Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani.

Emberként születtem, hogy sohasem szégyelld magad, azért ami vagy.

Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád.

József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd: az igazi apa az, aki védelmet és szeretetet ad.

Egyszerűségben születtem, hogy te se legyél bonyolult. Megalázottan születtem, hogy képes légy fölülmúlni magadban a kevélységet.

Gyermekként születtem, hogy megtanulj te is nyíltnak, bizalommal telinek lenni, mint a gyermek.

Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya házába.

Lambert Noben


Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

                         Gárdonyi Géza


Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.
Nekünk már nincs hozzá erőnk.
Mi vásárolunk és rohanunk,
kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk,
és énekeljük: ,,csendes éj''
De a titok,
Isten Fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.
Jézusom, a mi bűnünk is,
hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.
Mi tudjuk,
Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék,
mindenki tudja.
De meg akarunk szabadulni végre
a vásárlási és ajándékozási görcstől.
Szent ünnepet akarunk ülni,
amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.
Jézusom, segíts,
nehogy elsüllyesszük egészen,
mit jelent ez az ünnep,
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.
Segíts, higgy az adventi hetekben
a lelkünkbe nézzünk.
Segíts, hogy az útra visszatérjünk,
s elinduljunk megint.
Csak így lesznek az ajándékok
jeleivé a szeretetnek -
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.
Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt,
ments meg minket.
Ezért vállaltál embersorsot.
Vissza

Szent Család ünnepére

FERENC PÁPA IMÁJA A SZENT CSALÁDHOZ

Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igazi szeretet tündöklését,
bizalommal fordulunk hozzátok.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává,
az evangélium hiteles iskolájává,
kis családegyházakká.

Názáreti Szent Család,
soha többé ne tapasztalják meg a családok
az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot:
bárki is sérült vagy botránkozott meg,
leljen hamar vigaszt és gyógyulást.

Názáreti Szent Család,
a következő püspöki szinódus
legyen képes mindenkiben újra tudatosítani
a család szent és sérthetetlen mivoltát,
Isten tervében foglalt szépségét.

Jézus, Mária és József,
halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket.

Amen.

Ima a családokért

Urunk, Jézus, taníts meg minket a szeretetben való folyamatos növekedésre! Tanítsd a szülőket a felelősségvállalásra, a felelősségteljes gyermeknevelésre és a problémák szeretetben való megoldására! Indíts minden családot arra, hogy helyet adjanak otthonukban Istennek, és bekapcsolódjanak az egyházi közösség nagy családjának életébe! Segítsd a fiatalokat, hogy merjenek elköteleződni egymás mellett a szentségi házasság életre szóló kötelékében, és örömmel vállalják, és a Beléd vetett hit és bizalom szellemében neveljék a gyermekeket, akikkel megajándékozod házasságukat. Fogadják el a családok az Egyház szentségeinek erőt adó segítségét, hogy tanúságot tudjanak tenni Istenről, mint a családi értékek és boldogság igazi adományozójáról! Ámen.


Édesapák imája Szent Józsefhez

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:
Amen.


Szent Család ünnepén

Jubiláns házaspárok köszöntése:

Kedves Házastársak! Az Anyaszentegyház színe előtt örök hűséget esküdtek egymásnak. A házasélet sok kegyelmének betetőzése ez a mai nap. Szívetek tele van hálával Isten iránt. Az elmúlt évek sok öröme az Ő ajándéka volt, de Ő állt mellettetek a szenvedésben is. A hűséghez Ő adta az erőt.

Szeressétek továbbra is az Istent. Ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket és az örök élet boldogságát adhassa jutalmul.

Szeressétek továbbra is egymást . Uralkodjék köztetek békesség és egyetértés. Egymás gyengéit viseljétek kölcsönös türelemmel. Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyeket a moly el nem pusztít, a rozsda meg nem emészt.


Áldjon meg benneteket az Atyaisten, őrizzen meg Jézus Krisztus, világosítson meg a Szentlélek. Tekintsen le rátok jóságosan az Úr, és könyörüljön rajtatok. Forduljon felétek kegyesen az Úr, és adjon nektek békességet életetek minden napján. Halmozzon el az ég minden áldásával, adja meg bűneitek bocsánatát, hogy részetek legyen az örök boldogságban, mindörökkön örökké.

Ámen.
Vissza

Hálaadás

ÚJÉVI KÉRÉS

Lelkem egy kérés tölti be mostan:
Add Uram, hogy a jövő napokban
legyen majd időm a Te számodra,
és legyen időm magamnak, másnak,
mindig azoknak, akik az úton
énvelem járnak.

A te számodra? - Nem kérem így, nem
Hagyd szomjú kelyhem beléd merítenem
Te örök forrás: Ajándékozz meg
Te engem egy mély leheletével
Szentséggel teljes örök idődnek.

Lecsendesülve, beléd merülve
magam számára is jut idő majd:
kicsit megállni,
magamba szállni,
kézösszetenni, gyűjteni, venni,
mélyebbre jutni, csendben is lenni.
Akkor, csak akkor leszek majd gazdag!
Tékozló kézzel lesz amit adjak!
Másoknak áldás így lehet utam.
Így kérek időt új évre, Uram.

Túrmezei Erzsébet


Év végi hálaadásra

"Mutasd meg nekünk irgalmas szívedet!"
"Köszönjük Neked jóságodat!"
"Köszönjük Neked jóságodat!"


Sík Sándor: Te Deum

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! -
hála legyen, Uram!
hála legyen!


Simon András: Köszönöm...

Mondd sokszor, hogy köszönöm,
akár okod van rá, akár nincs,
ismételd gyakran, mert e szó: kincs.

Talán balga beszéd,
hogy a gyümölcs termi a fát,
de egy jókedvű "köszönöm"
életre hívhatja a köszönet okát.

Amiért hálás vagy előre,
- mert hiteddel reméled -
az feléd hajlik a mennyből,
s lassan majd eléred.

Ez a kicsi szó: "köszönöm",
az Isten virága.
Pazarlón hintsd magvát
a gyom lepte világba !


Istenünk: köszönjük,

hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon Péter bárkájában.
Istenünk: Te tudod, mennyit fáradozunk, Te tudod, milyen kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek érezzük.
Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra.
Magunktól már sokszor feladtuk volna.
Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni!
Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő életet átalakító erejét.
Add, - hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!
Ámen.

Jézus mondja: ne féljetek!
Istenünk: Annyi okunk van a csüggedésre, a szorongásra, magunkba zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre.
De Jézus minket is megszólít: ne féljetek!
Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget.
Add, hogy félrevezető emberi szándékok ne zavarhassanak meg minket.
Add, hogy e világ zűrzavarában Téged hirdethessünk az aggódóknak,-
Téged, - aki ma is megszólítasz minket: Ne féljetek!
Ámen.

Zörgessünk, és megnyílik az ajtó
Urunk, Istenünk:
Világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás elutasításával.
Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság, elesettség, fájdalom, seb orvoslására.
Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak s akikkel az úton találkozunk.
Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre szorulunk magunk is.
Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket bekötözi és fölemel minket.
Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk!
Istenünk: ismered szükségeinket, tudod bajainkat; legyen szent a Te neved az egész világon.
Jézus Krisztusban békességet hoztál az egész világra.
Add, hogy mindig azt kérjük amivel teljesíthessük a Te szent akaratodat.
Biztatsz minket: zörgessünk, és megnyílik az ajtó.
Ámen.

Istenünk: Te ismered szívünk vágyait.
Te tudod, hogy mindannyian boldogok akarunk lenni.
Add, hogy boldogságunkat Nálad keressük.
Köszönjük, hogy figyelmünket mindig az örökkévalókra irányítod.
Szegénység és gazdagság, éhezés és jóllakás, sírás és nevetés, gyűlölet és elismerés
Végigkísérik életünket.
Add, urunk, hogy Nálad feloldást találjunk minden ellentétre.
Add, hogy mindig Tebenned bízzunk, aki egyedül vagy képes táplálni életünket, gazdagítani létezésünket, értelmessé tenni ember-voltunkat,
elfogadni törekvéseinket.
Ámen


Hálaadó imádság

Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért...


Év végi hálaadás

Hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit adtál.
Mindenért, amit elvettél.
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem.
Mindenért, amit megakadályoztál.
Minden örömért, amivel boldoggá tettél.
Minden szenvedésért, amivel formáltál.
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet.
Minden problémáért, amitől megszabadítottál.
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak.
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál.
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál.
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem.
Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál.
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál.
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál.
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél.

Hálát adok Neked, Istenem!
Vissza

Szent János napi hálaadás

Hálaadás Szent János napján

Istenünk, hálát adunk neked, hogy magajándékozol minket munkánk és feladataink szeretetével és tettrekészséggel!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy ebben a korban felelősen dolgozhatunk a természet adta lehetőségekkel!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy munkánkat megáldod és láthatjuk annak értelmét!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy nem kell szakítanunk elődeink hagyományaival, hanem van lehetőségünk azokat továbbfejleszteni!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy a szőlő- és borkultúra által emberi kapcsolatok szövődnek, és összetartozásunk tudata erősödik bennünk!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy városunk hírneve erősödik a bor termelése és minősége által!
Hálát adunk neked mindezért!
Vissza

Húsvét

Túrmezei Erzsébet: HÚSVÉT HAJNALÁN

Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír fele hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé ... Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttük ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe
és suhog a korbács és csattog az ostor,
hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? - Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra: csakúgy ... úgy mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír fele hárman,
nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban.

Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állani feltámadottan.


Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT... nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt... zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt... ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt.. arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt... szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt... kihamvadott remények.
Húsvét előtt... egy nagy "Minden hiába!"
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után... futni a hírrel frissen!
Húsvét után... már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után... új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után... erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Túrmezei Erzsébet


Húsvéti fák

Azon a vasárnap
ujjongtak a pálmák,
mert a megváltásnak
messiási álmát
valósulva látta
Jeruzsálem népe;
jött Jézus... lepleket
dobtak le elébe,
s lengettek fölötte
büszke pálmaágat,
azon a vasárnap.

Akkor, csütörtökön
a szelíd olajfák
karcsú ágaikat
lankadtan lehajtják,
mert a Gecsemane-
kertben gyötrelemmel
vért verejtékezett
egy magános ember,
vére szétfolyott a
fekete rögökön,
akkor csütörtökön.

Azon a pénteken
szomorú szél susog,
búsan hajladoztak
bánatos cédrusok,
mert fönn a Golgotán
cédrusfából ácsolt
kereszten függött egy
véresre korbácsolt,
meggyötört, megkínzott
kihűlt, sápadt tetem,
azon a pénteken.

S a másik vasárnap
úgy pirkadat tájba'
kivirult a világ
valamennyi fája,
északi fenyőktől
délszaki pálmákig
mind üdén kizöldell,
lombot hajt, virágzik,
mert halottaiból
Jézus ím feltámadt
ezen a vasárnap.

Kunszeri Gyula


Nagyszombat

Csend: az örök élet szava

Ma- nyitott sírja előtt imádkozva- megszólal az Isten. Ma világossá válik, hogy a csend a bűn halálának és az örök életnek a szava, amit Krisztus fordít le.

A nagy dolgok mindig csendben történnek, mert a csend a Lélek hallhatatlan szava. Közelebb áll a szemléléshez, mint a hangok világához. Csendben bontakozik az élet. Isten adja az életet és annak növekedését.

A csendben, a vele való találkozásban Isten szólal meg. Engedem megszólalni őt, így a dolgok elnyerik a valódi értelmüket. Vele megtanulok hallgatni, hallani és meghallani az élet üzenetét.


A harmadik

Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért mégegyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! - nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.

Túrmezei Erzsébet


A jobb lator imája

Áldalak téged, Üdvözítőm,
aki kereszthalálod és feltámadásod által
megmentettél minket.

Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem,
mikor meggondolatlanul keresztre szögezlek.

Dicsőség neked, mert a keresztet
az élet jelévé tetted,
még ha sokan ellene mondanak is.

Hálát adok neked,
hogy megmutattad nekünk
a kereszt trónján az Atyát
szeretetének leplezetlen dicsőségében!

Ámen.


Kereszt-árnykép
A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
"itt van a te utad"

a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
"vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad"

a keresztnek alsó
ága földre mutat:
"vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat."
Weöres Sándor
Vissza

Az Isteni irgalmasság üzenetei

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI

"Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse és beoltsa az életbe az irgalom misztériumát,amely legtökéletesebben Jézus Krisztusban mutatkozott meg."
"Ma különösen fontos, hogy könyörögjünk Isten irgalmáért, azért a sok rosszért, amelyek szorongatják és fenyegetik az embereket."
(II. János Pál pápa)

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege:

BIZALOM: Magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit - a kegyelmek elnyerésének feltételeit
"Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt. A bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne."
Jézus kéri: gyakran fohászkodjunk hozzá ezzel: "Ó, Vér és Víz, amely Jézus szívéből tör elő, mint az irgalom forrása, Bízom Benned."
"Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik."

IRGALMASSÁG: Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben.
Módjai: cselekedet, szó, imádság. Ez a három tartalmazza az irgalmasság teljességét.
"Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. "

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KÉPE: Az isteni irgalmasság üzenetének elterjesztésére Jézus 1931-ben ezt kívánta Faustina nővértől: "Készíts rólam egy festményt, úgy, ahogy engem látsz, és ezt írd alá: Jézusom Bízom Benned! Tiszteletét terjeszd el az egész világon."
A kép a feltámadt Krisztust ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés nyomait.
Átszúrt szívéből két sugár tör elő: piros és halvány.
A halvány sugár a víz, amely a lelkeket tisztítja meg. A piros a vér, ami a lelkek élete.
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a kegyképet tisztelik, és belőle, mint az Irgalmasság Forrásából kegyelmet merítenek, nem kárhoznak el. Ellenségeik felett győzelmet ígérek nekik, már itt a földön is, de főleg haláluk óráján. Magam mentem meg őket, mint saját dicsőségemet. Boldog aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE: "Azt kívánom, hogy Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen."
2000. április 30-án, Húsvét második vasárnapján II. János Pál pápa szentté avatta Faustinát, és úgy rendelkezett, hogy ez a vasárnap az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viselje.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE: Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak, amellyel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.
"Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal."
"Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen haláluk óráján."
"Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalmam veszi körül a lelket."

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE: "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya, óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."

"Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz."
Vissza

Hivatások ünnepére

Hivatások vasárnapjára

Ima hivatásokért

Isten Fia, téged az Atya minden idők
minden emberéhez küldött a Föld minden részére!
Téged kérünk Mária által,
a Te Édesanyád és a mi édesanyánk által:
ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban,
különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért
Neked szentelik magukat.
Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád,
akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy
a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon,
és élő Evangéliummá váljanak.
Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat, akiket arra hívsz,
hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.

II. János Pál pápa


Ima papjainkért
Itt élnek köztünk, osztoznak sorsunkban, segítik viselni lelkünk terhét, s mégis oly ritkán jut eszünkbe imádkozni értük.

Uram, köszönjük neked egyházközségünk papját.

Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás elfogadására. (Vajon megköszöntük-e ezt legalább egyszer is neki!)

Töltsd el őt, Jézusom, ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal.

Hiszen elsősorban tőle kapjuk hétről hétre a tanítást, melyről meghagytad tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végzetéig.

Adj papunknak, Uram, reményt és erőt, amikor úgy érzi, csalódott bennünk vagy netán elöljáróiban. Ne engedd, hogy kedvét szegje a mellőzés, a sikertelenség, a meg nem értés, a magány.

Mindig a mi papunk maradjon: az igazságra, szeretetre, vigasztaló jó szóra vágyó egyszerű hívőké.

Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a vele való a sorsközösséget: szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előtte, otthonunk az ő otthona is legyen.

Ne engedd, Uram, hogy miattunk valamikor is megbánja, amiért követte hívásodat.

Add, hogy oltártestvéreivel mindig békében és szíves megértésben éljen.

Ajándékozd meg papi életét tiszta örömökkel, boldog derűs napokkal, hogy amikor élete alkonyán visszatekint szent szolgálatára, hálatelt szívvel mondjon köszönetet neked, amiért kiválasztottad.


Püspökünkért
Uram, Jézus Krisztus, egyházad pásztora és feje! Kérünk téged, segítsd püspökünket áldásod erejével, hogy számunkra téged helyettesítsen, buzgóságával lelkesítsen minket.

Szeretetével és példás életmódjával tanítsa meg papjainkat és bennünket is az evangéliumi igazságra, hogy korunkban kereszténynek lenni elsősorban annyit jelent, mint:

Adj, Uram, püspökünknek jóságos, megértő szívet, hogy lelkipásztoraink mindig őszinte bizalommal fordulhassanak hozzá.

Érezzék meg: püspök atyánk szereti őket, szívén viseli a gondokat, melyeket éppen mi rakunk a vállukra.

Lássák meg, főpásztorunk minden áldozatot kész meghozni értük, s főképp azokat veszi pártfogásba, akiknek papi munkáját mi, világi hívők különösképpen is megterheljük s próbára tesszük.

Add, Urunk, hogy püspök atyánk türelmével erősítsen, imáival megáldhasson, tanításával irányítson, és a te szent népeddé neveljen bennünket!


A pápáért
Isteni Üdvözítőnk! Az igazságot kereső világ ma mindinkább Szent Péter utóda felé fordul, s tőle várja a választ megoldatlan problémáira.

Adj, Uram, Szentatyánknak bölcsességet, végtelen türelmet, hogy a mai nyugtalan világban felismerje az utat, melyen vezetnie kell egyházadat.

Töltsd el őt evangéliumi határozottsággal és bátorsággal, hogy finom tapintattal távolítsa el a korlátokat, melyek hátráltatnak bennünket a hozzád és egymás felé vezető úton. Erősítsd meg Szentlelkeddel, hogy ellen tudjon állni minden törekvésnek, mely az újszerűség vagy hagyománytisztelet köntösében aláássa egyházunk kivívott tekintélyét.

Rendelj mellé jó tanácsadókat, akik mindig az egész egyház isteni küldetését tartják szem előtt, s nem átmeneti, esetleg látványos sikerekre törekednek.

Add, hogy a katolikus egyház feje szót emeljen minden igazságtalanság, minden embertelenség ellen, amely a földön előfordul, akár velünk, keresztényekkel, akár olyanokkal történik, akik távol állnak Krisztus egyházától.

Az egyház ellenségei is pápánkban lássák alapvető emberi jogaik legőszintébb védelmezőjét.

Ajándékozd meg őt jó egészséggel, jó kedéllyel. Mindig szerető szívvel jöjjön közénk, bármely szögletébe is a földnek.

Érezze, mindenütt hűséges gyermekei fogadják, akik imádkoznak érte:
Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, Krisztus helytartóját!


Ima Ferenc pápáért

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket - Isten népét - szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!
Amen.


Ima a Pápáért

Istenünk, örök Pásztorunk!
Te hívtad meg XVI. Benedek pápát
Szent Péter hajójának kormányzására.
Köszönjük, hogy bölcsességgel
és alázatos lélekkel viselte gondját
a rábízottaknak!
Szolgálata befejeztével add meg neki
az Igazság munkatársainak megígért békét
és szabadságot!
Kérünk, áraszd ki Szentlelkedet
az Egyház bíborosaira,
hogy örök Igédre figyelő szívvel
válasszák meg Róma új püspökét,
akit a Te szereteted ajándékoz nekünk.
Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.


IMA A PAPOKÉRT

Add meg kérünk, Jézus, papjaidnak a Benned gyökerező hitet, a szilárd reményt, a szolgáló szeretetet, hogy Szentlelked vezetésével bátran szolgáljanak, és népedet Hozzád, a kimeríthetetlen Forráshoz vezessék.
Amen.


IMA HIVATÁSOKÉRT

Szeplőtelen Szűz,
az igaz Isten Anyja
és az Egyház anyja,
nézd, milyen nagy a te aratásod;
járj közben az Úrnál, hogy Isten népe
a szentségre éhezzék.
Adj nekünk bőségesen
papi és szerzetesi hivatásokat,
akik erősek a hitben,
és szorgosan osztogatják
Isten szent titkait.
Ébressz készséget
a fiatal nemzedékben
Isten nagyszerű szolgálatára.
Ámen.

II. János Pál pápa imája


Hivatások vasárnapjára


Ima hivatásokért

Isten Fia,téged az Atya minden idők
minden emberéhez küldött a Föld minden részére!
Téged kérünk Mária által,
a Te Édesanyád és a mi édesanyánk által:
ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban,
különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért
Neked szentelik magukat.
Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád,
akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy
a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon,
és élő Evangéliummá váljanak.
Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat, akiket arra hívsz,
hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.

II. János Pál pápa
Vissza

Jézus szíve ünnepére

Jézus Szíve ünnepére

Jézus Szíve, legtisztább szív,
Kegyelem oltára,
Boldog, aki tehozzád hív,
S szívét hozzád tárja.
Vércseppjeid a világnak
Bűneit lemosták,
Rólam is a gyarlóságnak
Tisztítsad le foltját.

Jézus Szíve, szelídségnek
Titkos iskolája,
A mennyei dicsőségnek
Legszebb koronája.
Szívemet tedd szent Szívedhez
Hasonlóvá, kérlek,
Szívemet fűzd a tiédhez,
Jóvá, szelíddé tedd.

Jézus Szíve, add hogy mindig
Szeresselek jobban;
Ha ér bőség, ha ér ínség,
Jó és rossz napokban.
Légy te, szent Szív, én istápom,
Légy te menedékem,
A sötétben napvilágom,
Kincsem, dicsőségem.

Jézus Szíve, szűz Anyának
Drága szép virága;
Az ő szíve alatt támadt
Lelkünk boldogsága.
Jézus Szíve s Máriáé
Hajoljatok össze,
Szíveinket, ha szétválnak,
Ti fűzzétek össze.

Legyen hála az Atyának,
Ki minket teremtett!
Legyen hála szent Fiának,
Ki pokoltól mentett!
Hála néked, ó, Szent Lélek,
Minden ajk ezt zengje,
Hála Jézus szent Szívének
Mind földön, mind mennybe'!
Vissza

Szűz Mária ünnepére

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.


Ima a Szűz Anyához

Szűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám óh jöjj segíts imátkozni,
Anyám óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen birsz segíteni,óh hatalmas,
Akarsz is segíteni,óh irgalmas,
Kell is segítened,óh hűséges,
Fogsz is segíteni,óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége,s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom,minden szenvedésben,
Mária mindig segít,minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít,minden balsorsban!
Azért hiszem,s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám,fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!


Ima Szűz Máriához

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.

Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!

Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.

Ámen.


Ima Szűz Máriához

Szűz Mária, Isten Anyja,
Édesanyánk, Béke Királynője!
Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat
az Istenhez vezess.
Esdekeld ki számunkra a kegyelmet,
hogy ne csak mondjuk:
"Történjék velem szavaid szerint",
Hanem éljük is, ahogy te tetted!
A te kezedbe kapaszkodva kérünk,
hogy minden szenvedés
és nyomorúság ellenére
vezess bennünket az Istenhez,
Krisztus, a mi Urunk által!
Ámen.


Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!


Szentséges Szűz Mária

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.

XVI. Benedek pápa


II. János Pál: A MÁRIA IRÁNTI BIZALOM IMÁJA

Mária, reménység anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük;
segíts tanúskodnunk Jézusról,
az egyetlen Üdvözítőről;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává
és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé;
járj közben értünk,
hogy úgy munkálkodjunk a történelemben,
hogy bizonyosak legyünk
az Atya tervének teljesedésében.

Az új világnak Hajnala, mutasd meg,
hogy a reménység anyja vagy,
és virrassz felettünk!

Virrassz az európai egyház fölött:
legyen az evangélium jó közvetítője;
legyen az igazi közösség helye;
teljesítse küldetését, mely arra szól,
hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja
a remény evangéliumát,
mindenki békéjére és örömére.

Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget
a harmadik évezredben!
Virrassz az összes keresztény fölött:
járják hűségesen az egység útját
a kontinens egyetértésének kovászaként;
virrassz a fiatalok fölött,
akik a jövendő reményei,
hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.
Virrassz a nemzetek vezetői fölött:
a közös ház építését tekintsék feladatuknak,
melyben megbecsülik
minden egyes ember méltóságát és jogait.
Mária, ajándékozd nekünk Jézust!

Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük!
ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye,
ő velünk és közöttünk él Egyházában.
Veled együtt mondjuk:
"Jöjj el, Úr Jézus!" (Jel 22,20)
A dicsőség reménye,
melyet ő árasztott a szívünkbe,
teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!


Gyertyaszentelőre...

Ma Gyertyaszentelő van, Mária,
és azt a Krisztust,
aki bennem él, aki növekszik,
s még olyan kicsi,
mutasd be, kérlek,
az Atyának.
Ma Gyertyaszentelő van, Mária,
és azt a szívet, amely
sebzetten is remél,
szeret,
tedd ki a Gyógyulásnak,
a Fénynek,
hogy átjárja,
ragyogtassa,
s ontsa
maroknyi melegét.

Szent-Gály Kata


Imádság Nagyasszonyunkhoz a hazáért

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad! Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának.

Eszterházy Pál


Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk!
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!


Ó Atyaistennek kedves, szép leánya!
Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról...

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról...

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról...
Vissza

Az Oltáriszentség előtt

Ima az Oltáriszentség előtt...

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő Isteni Fölség!
Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene, akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.
Hálát adunk neked Istennek fia, aki emberré lettél, aki az üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítessz minket e megváltó áldozatban.
Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él., hiszen azért adtad magadat lelkünk eledeléül, a szentáldozásban.
Engedd urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére.

Ámen


Aquinói Szent Tamás: Adoro te devote

Rejtőző istenség, hittel áldalak,
Ki rejteztél itt bor és kenyér alatt.
Szívem te előtted megalázkodik,
Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.

Sebeid Tamással nem szemlélhetem,
Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem.
Add, hogy egyre jobban higgyek Tenéked,
Tebenned reméljek és szeresselek.

Kegyes Pelikánunk, égi szeretet.
Véredben, tisztátalant, moss engemet,
Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull,
Az egész világnak bűnváltságul.

Jézus, most csak arcod leplét láthatom,
Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom,
Boldogan, lepletlen lássam színedet
És dicsőségedben dicsérhesselek.

Sík Sándor fordítása


Pio atya áldozás utáni imája

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.
Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.
Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.
Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.
Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.
Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.

Ámen.
Vissza

Pünkösd

Hiszek a Szentlélekben

Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.


Ima a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem Szentlélek,
Hogy szent dolgokat gondoljak.
Te űzzél engem Szentlélek,
Hogy a szeretetet tegyem.
Te csalogass engem, Szentlélek,
Hogy a szentet szeressem.
Te erősíts meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet őrizzem.
Te óvj meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet többé el ne veszítsem.

Szent Ágoston


Belon Gellért: Ima a Szentlélek hét ajándékáért

1. Küldd el Uram Szentlelkedet,
a Bölcsesség Lelkét!

Oly nagy vagy Uram
oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged,
oly idegennek látszik gondolataid útja s járása,
oly nehéz valód s kegyelmed
felfogása,
hordozása,
szolgálata!

A bölcsesség szent ajándékával
tedd ízessé számomra világodat,
hozd közelbe a távolít,
otthonivá az idegent,
természetessé a természetfölöttit.
Ahogy nem kell magunkon
erőszakot venni,
ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk,
- ilyen jól ismert,
ízes valósággá légy számunkra, Uram!
Vedd el szeretetem fáradtságát,
áldozatom és helytállásom
kikényszerített-voltát,
a mindennaposság ás szokásosság közönyét,
elmém ernyedő hangulatát,
a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát.
Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét!

2. Az értelem Szentlelkét
oltsd belém, Uram!

Sokszor érthetetlenek előttem titkaid,
és úgy állok meg hitünk tanítása előtt, mintha egyik titok a másikkal rokon nem is volna,
mintha csak szeszélyesen összeválogatott
tanítás halmaza lenne.

De a Te Értelmed áll minden mögött: Te tudod mindennek az okát, Te látod mindennek a céljait, és a Te logikád biztosít
következetességet hitünkben.

Ezt a Te Értelmedet add ajándékul, hogy a fátyol mögött és a hit sötétjében
egy benső biztonságérzéssel, a ,,majdnem látás'' önkéntelenségével
igazodjam el szent hitünk tanításaiban, szent hitünk titkaiban.

Tedd könnyebbé, élőbbé,
szárnyalóvá hitemet

3. A tudomány ajándékáért
Uram, igazíts el vele a világ dolgaiban!

Lássam át világosan,
hogy gyökerében minden esemény, tünékeny,
múlékony, hiábavaló:
fények is, árnyak is.

Nem érdemes hát csak rájuk építeni sem szeretetünket, sem gyűlöletünket.

Kár csak belőlünk forrásoztatni örömeinket vagy bánatainkat.
Ha tünékeny is a világ,
egy rendeltetése mégis van:
takartan hordozni Téged, igazságaidat, szándékaidat.
terveidet.
Taníts meg, Tudomány Szentlelke,
hogy észrevegyem minden mélyén
az Istent!
Hiszen ott él mindenek alján,
mindenek függönye mögül
Ő jelentkezik,
Ő hív:
a természet és
a történelem mindenféle fajtájú
függönye mögül.

A múlékony világ mögött téged keresni,
Téged megragadni tanítson meg
a Tudomány Szentlelke!

4. A Tanács Lelkéért
Add nekem a Tanács Szentlelkét!

Milyen bonyolultnak látszanak
emberekkel való kapcsolataim,
mindennapi feladataim,
az életben való eligazodásom!
Hányszor kell megállnom
és magamtól kérdenem:
mit tegyek,
hogy üdvöm biztosítva legyen,
hogy senkinek ne vétsek
és Neked is tessem?!
Sokszor azonban még kételyem sincs!

Ó, Tanács Szentlelke,
oltsd belém ezeket az üdvös kételyeket
tetteim előtt!
Állj mindjárt mellém eligazító jobboddal!
Azt válasszam
- a test bölcsességét,
a földi okosságot távoztatva -
ami szent Fölséged szándéka és akarata!

Tedd találékonnyá szívemet
és határozottá
szavad követésére!

5. Jámborság Lelkéért

A Kegyelet,
az Áhítat,
a Jámborság Szentlelke!
Hogyan is hívjunk,
hogyan is nevezzünk,
hogy csak kissé is megsejtsünk?!
Szent Tapintat!
Szent Megilletődöttség! Szent Ihletettség!
Mely mindenen megérzi az istengyermekség
kegyelmeit és távlatait,
sőt feladatait.

Ezért adj serénységet
az emberekkel szemben való
kötelmeim teljesítésében,
hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom,
bennük és általuk az Istent.
Ha pedig ők
hibáznak vagy mulasztanak velem szemben,
dehogy török be senki emberfia világába
durva, kemény, megtorló kezekkel.
Hisz fölöttünk is ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás és kegyelem titka:
Isten tudja, ki mit, miért
tesz vagy nem tesz meg nekem!

A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá szívemet!

6. Az Erősség Lelkéért

Gyönge vagyok,
az Erősség ajándékára várok és vágyom!

Ha számbaveszem feladataimat, kötelezettségeimet, küldetésemet,
kétségbe kell esnem
erőtlenségem láttán,
kitartásom hiányán,
állhatatlanságomon.

Szenvedélyek,
erők sűrűsödnek lelkem peremén,
mikkel nem tudok leszámolni.
Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért,
magam és mások üdvéért,
- és én töprengek
és félek az áldozatoktól!
Rettegek az emberektől, kiket elviselni
az erősek is alig tudnak!

Óh, Uram, tölts el az Erősség ajándékával!
Legyek bátor, tetterős, áldozatokat örömmel hozni tudó hős,
de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet,
- mely emberileg ugyan gyöngeségnek, alulmaradásnak látszik,
de tudom, hogy "Istennek a 'gyöngesége'
erősebb az embereknél" (1Kor 1,25)

7. Az Úr félelméért
szent és üdvös félelmet olts belém!

Nem a kárhozatra vivő félelmet, mely sorvaszt,
zsugorít, kétségbe, aggályba sodor,
nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan és sötét egű.
De azt a félelmet,
amit Te akarsz, amit Te kívánsz, ami üdvös nekünk,
ami fölemel, ami lendít, sodor Feléd.

Te magad akartad, hogy elrémüljünk,
hiszen a pokol borzalmait különben nem mondtad volna.
Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyosságától.
Te mondogattad, hogy milyen hatalmas Isten keze,
az Isten hatalma és ereje!
Ezzel azt akartad,
hogy szavaid nyomán
a lélek megrendülésének sötét felhői
gondatlanságunk és felelőtlenségünk
bárányfelhős egének aljára húzódjanak.
A kárhozat itt van elrejtve az előttünk levő világban,
a velünk élő emberekben.
Szent Fölséged semmibe-vevése húzódik meg és fenyeget bennünket.

Rémíts meg, borzalommal tölts el,
hogy üdvös félelemmel nyúljunk e világ dolgaihoz,
nehogy kárhozatunkra váljanak!
De add, hogy ne bénítson, ne sújtson, ne sötétítsen,
de emeljen,
és irgalmad világával fényt derítsen szegény lelkemben.

Ámen.


Jöjj, Szentlélek ...

Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,
taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat,
legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát,
segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,
gyújtsd lángra a szívemet egészen
az Isten- és emberszeretet tüzével.

Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,
töltsd el bensőmet az együttérzés erejével,
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el,
és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,
add, hogy megnyíljon szemem és mindenben
felismerjem az Atya szépségének ragyogását.

Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,
add, hogy a mulandó dolgok kísértései között
mindig az örökkévaló legyen a mértékem
és bölcsességed fénye világítson a sötétben.

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,
újítsd meg akaratom erejét,
hogy követve indításaidat,
bátran fussam végig a "pályát".

Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,
védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól,
szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől,
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,
töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával,
hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve
örömmel szolgáljalak Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,
taníts meg az Írás titkait megértenem,
hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban,
Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át
az örök Kánaánba. Ámen

Katona István


Imádság a Szentlélek hét ajándékáért

Bölcsesség Lelke - gyújts bennünk világosságot, hogy az egy szükségest szemünk elől soha el ne vétsük; hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg, és a múló javak használatában örök szempontok vezessenek!

Értelem Lelke - tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét! Adj az igazságok megértésén felül érzéket is Egyházad szelleme iránt, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől!

Jó tanács Lelke - add, hogy meglássuk mindenben, és kövessük Isten akaratát!

Erősség Lelke - adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a bűn elleni harcban, és lendületes odaadást hivatásunk követésében!

Tudomány Lelke - mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hirdetésére és megvédelmezésére!

Jámborság Lelke - alakítsd ki bennünk Krisztust! Alakíts minket isteni finomságoddal, hogy gyermeki egyszerűséggel, összeszedettséggel és komolysággal, szent örömmel és kedvességgel, és az Isten fiainak szabadságával tegyünk bizonyságot az Evangéliumról!

Istenfélelem Lelke - önts belénk szent tiszteletet az isteni Fölség, és az Ő szent kegyelmei iránt!
Vissza

Imák az Irgalmasság Szentévére

Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

(Ferenc pápa imádságából)


Ó, Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, szabadon tegye jó cselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen.


Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. ÁMEN


Mennyei Atyánk,
Tégy bennünket irgalmad tanúivá.
Taníts meg hitet vinni a kételkedőknek,
reményt a bátortalanoknak,
szeretetet a közömbösöknek,
megbocsátást azoknak, akik rosszat tettek
és örömöt a boldogtalanoknak.
Add, hogy az irgalmas szeretet szikrája, melyet meggyújtottál bennünk,
tűzzé váljon, mely átformálja a szíveket és megújítja a föld színét.

Mária, Irgalmasság Anyja, könyörögj érettünk!
Szent II. János Pál, könyörögj érettünk!


"Segíts, Uram, ...
hogy szemeim irgalmasan nézzenek; hogy sohase gyanakodjanak, s ne ítéljek külső látszat alapján,hanem lássam meg azt, ami felebarátaim lelkében szép, és legyek segítségükre;
hogy irgalmas legyen a hallásom, hogy figyeljek mindig felebarátaim szükségleteire,
hogy füleim ne legyenek közömbösek szenvedéseik és panaszaik hallatán;
hogy irgalmas legyen a nyelvem, hogy sohase szóljak felebarátaimról lenézően és negatívan,
de mindenki számára legyen vigasztaló és megbocsátó szavam;
hogy irgalmasak legyenek a kezeim telve jócselekedetekkel, hogy felebarátaimnak csak jót tegyek, s a nehéz, fáradságos munkákat magamra vállaljam;
hogy lábaim is irgalmasak legyenek, hogy siessek mindig felebarátaim segítségre, legyőzve saját kimerültségemet és fáradtságomat;
hogy irgalmas legyen a szívem, hogy együtt érezzek felebarátaim minden szenvedésével".

(Szent Fausztina nővér Naplója, 163)


Jézus Krisztus nemcsak arról tanított, hogy az ember megtapasztalhatja Isten irgalmát,
hanem azt is megparancsolta, hogy maga az ember mások felé "irgalommal legyen":
"Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek". E szavakban az Egyház egyszer
felhívást hall az irgalomra, máskor az erőt meríti belőlük hozzá; s ha a boldogságok
általában utat mutatnak a megtérés és az élet megjobbítása felé, az irgalmasoknak ígért
boldogság kifejezetten ezt teszi. Az ember ugyanis annyira közeledik Isten irgalmas
szeretetéhez, amennyire saját szívében irgalmassá formálódik a felebaráti szeretet.

(Dives in misericordia - II. János Pál pápa enciklikája az isteni irgalmasságról)
Vissza

Imák különböző alkalmakra

Ima a keresztények egységéért

Urunk, Jézus, kérünk, vezess minket az általad akart egység felé, őrizd és erősítsd bennünk az egység lelkületét.
Add, hogy képesek legyünk a testvért látni abban az embertársunkban, aki más szavakkal imádkozik hozzád.
Add, hogy belássuk: testvériségünk tagadása nem más, mint a közös Atya tagadása.
És add, hogy fölismerjük: egymáshoz csak úgy kerülünk igazán közelebb, ha mindannyian Isten felé közelítünk!

(A.Hofmann)


A pápa betegek világnapi üzenetéhez kapcsolódó ima

Mindenható és örök Istenünk,
Te vagy életünk alapja és támasza,
olyan remény vagy számunkra, amely soha el nem hagy bennünket,
és az a szeretet, mely a kereszten és Jézus feltámadásában ajándékozza önmagát.
Ragyogjon rá arcod minden betegre, szenvedőre és haldoklóra,
és légy irgalmas hozzájuk.
Küldj még jó szamaritánusokat,
akik megmentik és ápolják a betegeket, szenvedőket, haldoklókat
és önzetlenül segítik a leggyengébbeket.

Szűz Mária, Isten Anyja,
ma hozzád fordulunk, és így kérünk:
Te ismered a magatehetetlenek fájdalmát,
amikor nem lehet eltávolítani a szenvedést.
Anyai szenvedéseddel és azzal, hogy a kereszt alatt álltál,
a betegek menedékévé váltál számunkra.
Add, hogy legyen erőnk és bátorságunk
a Megfeszítettet nézni,
hogy bátorsággal viseljük szenvedéseinket,
és Rá bízzuk magunkat.

Mi Atyánk, végtelenül jó Isten,
hálát adunk a sok példás tanúságtevőért,
akiknek szenvedéssel teli életútja volt,
és akiket Te közbenjáróinknak adtál.
Hálát adunk Szent Schäffer Annáért,
aki nehéz próbatételeken ment át fiatalkorától kezdve,
miután súlyos baleset következtében betegágyba kényszerült.
Hozzád fordulunk, Szent Schäffer Anna:
erőfeszítéseid által,
amelyeket a megfeszített és feltámadt Jézussal való
bensőséges barátságért tettél,
nemcsak hogy el tudtad viselni a szenvedésedet,
hanem Vele együtt fel tudtad áldozni magad a többi szenvedőért,
különösen azokért, akik elveszítettek minden reményt.
Közbenjárásoddal segíts nekünk, hogy mi is át tudjuk ölelni életünket,
még ha fájdalom járja is át.
Segíts, hogy bizalommal tekintsünk
a megfeszített Jézusra,
és utunkat azzal a bizonyossággal járjuk végig,
hogy Krisztus szeretete erősebb minden fájdalomnál,
erősebb a rossznál és a halálnál.

Hálát adunk Boldog II. János Pál pápáért.
Mindig a betegek mellett volt
az emberi élet elszánt védelmezőjeként.
Hozzád fordulunk Boldog II. János Pál pápa:
add, hogy az imádsággal elnyerjük a hit erejét és a bizonyosságot,
hogy nem fogunk elveszni,
és hogy egész életünkkel és szenvedéseinkkel
Isten kezében és szívében meg vagyunk mentve.
Haláltusád példájával adj nekünk bátorságot
életünk utolsó óráiban is.

Hálát adunk Kalkuttai Boldog Teréz anyáért is,
a haldoklók és kirekesztettek
sötét éjszakáinak valódi angyaláért.
Hozzád fordulunk, Boldog Teréz anya:
Jézus Krisztus végtelen szeretetében
és kereszthalálának áldozatában bízva mindig úgy éltél,
hogy szeretetének ezen fénye áthatoljon a szenvedés sötétségén.
Esdd ki nekünk azt a tudatosságot,
hogy mi magunk is fénnyé válhatunk a többi szenvedő számára.
Add, hogy reményt tudjunk sugározni,
és hogy mi is fel tudjuk ismerni a beteg és szenvedő felebarátban
Urunk arcát, és készségesen segítsünk neki.

Szentháromságos egy Isten,
most a te nagylelkű, atyai kezedbe helyezzük magunkat.
Bízunk határtalan szeretetedben,
Te őrzöl meg minket
a szép és a nehéz napokon,
életünkben és halálunkban.
Add, hogy fájdalmunkon keresztül
hitünk és reményünk megújuljon Benned,
hogy Isten egész népe megtapasztalhassa a megváltás kegyelmét.
Most és mindörökkön-örökké.
Ámen.


10 tipp Istentől

1. Ne aggódj!

Ha azon kapod magad, hogy csak panaszkodsz, és görcsösen aggódsz, emlékezz ígéreteimre: "Ne aggódjatok életetekért!" Máté 6,25.

2. Tedd fel a listára!

Ha megoldandó problémád van, kihívások előtt állsz, nem tudod, hogyan dönts vagy mit csinálj, ne hezitálj! Tedd fel ezeket a dolgokat a listára! De nem akármilyen listára, hanem az enyémre. Imádságban mondd el, mi nyomja szívedet, és Én meghallgatom. "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." Máté 11,28.

3. Bízz bennem!

Ne vegyetek fel magatokra több terhet, mint amennyit Én rátok helyezek. Miért is félnél a holnaptól!? Én eddig is megtartottalak, továbbra is meg foglak, ha őszinte szívvel hozzám fordulsz! "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." Izaiás 41,10.

4. Hagyd rám!

Miért vannak dolgok, amikről azt hiszed, hogy te majd egyedül megoldod? Ha erősnek érzed magad, az azért van, mert Én megerősítettelek. Ne zárj ki az életed bizonyos területeiről, mert megmondtam: "ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint." Rómaiakhoz írt levél 12,3.

5. Beszélj hozzám!

Tudom, hogy rohanó világban élsz. De soha ne feledkezz meg rólam. Én mindig meghallgatlak. Bármit is szeretnél mondani Nekem, hallgatlak. Akár buszon, munkahelyen, iskolában, bármilyen helyzetben is vagy, ne hezitálj megszólítani a szívedben, imádságban. "Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." Jakab levele 5,16.

6. Legyen hited!

A dolgokat sokszor nem láthatod összességében, mert olyan közel állsz hozzájuk. De Én összességében látom az életed és átlátom az egészet. Nem a te dolgod, hogy mindent tudj, és mindent láss: "mert hitben járunk, nem látásban." 2 Korinthus 5,6.

7. Ne légy önző!

Oszd meg azt a rengeteg csodálatos dolgot, melyeket Tőlem kaptál! Ne tartsd meg magadnak, mert azért kaptad, hogy másokat építs vele. "aki mást felüdít, maga is felüdül." Példabeszédek 11,25.

8. Légy türelmes!

Azért mert a világ egyre csak rohan, rohan és rohan, miért akarod ugyanezt rám erőltetni? Amit megígértem, az meg lesz, légy türelemmel. A világot én teremtettem, tudom, mit csinálok, és gondom van mindenre. "Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt." Prédikátor könyve 3,1.

9. Légy kedves!

Legyél ugyan olyan szeretettel mások felé, mint amilyennel Én vagyok feléd. Ne bánts meg másokat különbözőségük miatt. "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük." Máté 7,12.

10. Szeresd magadat!

Szeresd önmagadat, de ne a világ szerint: önzőségben, büszkeségben. Tudd meg, hogy ha mások lenéznek, megaláznak, kinevetnek, kigúnyolnak, Én akkor is szeretlek téged! Én teremtettelek, különleges vagy ne utáld magad, inkább törekedj arra, hogy az akaratomban légy és hirdesd dicsőségemet. "Bizony, tőle, általa és érte van minden." Rómaiakhoz írt levél 11,36.


Csak ma...

 1. Csak ma boldog leszek. Hiszem, hogy Lincolnnak igaza volt: "a legtöbb ember olyan boldog, amennyire elhatározza magát, hogy az legyen". A boldogság belülről jön, nem külsőségektől függ.

 2. Csak ma megpróbálok alkalmazkodni az adott helyzethez, és nem vágyaimhoz igazítani mindent. Úgy veszem családomat, üzleti ügyeimet és szerencsémet, ahogy jön, és én alkalmazkodok hozzájuk.

 3. Csak ma törődni fogok testemmel. Megdolgoztatom, vigyázok rá, táplálom, nem élek vele vissza, és nem hanyagolom el, hogy tökéletesen engedelmeskedjen parancsaimnak.

 4. Csak ma megpróbálom csiszolni az elmémet. Tanulok valami hasznosat. Nem leszek szellemileg tunya. Olvasok valamit, ami erőfeszítést, gondolkodást és figyelmet kíván.

 5. Csak ma edzeni fogom a lelkemet háromféle módon; jót teszek valakivel és titokban tartom. Megcsinálok két dolgot, amihez nincs igazán kedvem, ahogy William James mondja, csak az edzés kedvéért.

 6. Csak ma kedves leszek. Olyan jól fogok kinézni, ahogyan csak tudok, csinosan öltözködöm, halkan szólok, udvariasan viselkedem, bőkezű leszek a dicséretekkel, senkit sem bírálok, nem találok hibát semmiben, és nem próbálok meg senkit sem megrendszabályozni vagy megjavítani.

 7. Csak ma megpróbálok csak a mai napnak élni, nem akarom életem minden gondját egyszerre megoldani. Tizenkét órán keresztül képes vagyok megtenni olyan dolgokat, amelyeken egy életen át képtelen lennék.

 8. Csak ma programot készítek. Leírom, mit akarok csinálni minden egyes órában. Lehet, hogy nem tartom be, de meglesz. Ez megszabadít két nyűgtől. A sietségtől és a bizonytalanságtól.

 9. Csak ma szakítok magamnak egy fél órát, és pihenni fogok. Ebben a fél órában Istenre fogok gondolni, hogy egy kicsit távlatokban is gondolkodjak.

 10. Csak ma nem fogok félni, főleg attól nem, hogy boldog legyek, hogy élvezni tudjam a szépet, hogy szeressek és higgyem, hogy akiket szeretek viszontszeretnek.


Egyedül Isten

Egyedül Isten adhatja a hitet,
de a hitedről te is tanúságot tehetsz.
Egyedül Isten adhat reményt,
de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben.
Egyedül Isten ajándékozhat meg szeretettel,
de te is bizonyságát adhatod szeretetednek embertársaid előtt.
Egyedül Isten ajándékozhat békét,
de az egység magvait te is elhintheted.
Egyedül Isten adhat erőt,
de a csüggedőt te is felkarolhatod.
Egyedül Isten az Út,
amelyet te is megmutathatsz testvéreidnek.
Egyedül Isten a Világosság,
de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében.
Egyedül Isten az Élet,
de te is életkedvet fakaszthatsz testvéreidben.
Egyedül Isten képes a lehetetlent megvalósítani,
de a lehetségest te is megteheted.
Egyedül Isten elégséges önmagának,
mégis szeretné, ha számíthatna rád.


Ima Egyházunkért

Vezesd Egyházadat az Evangélium útján, add, hogy Szentlelked által a vendégszeretet helye legyen.
Imádkozzunk azokért, akik elnyomottak, idegenek és magányosok megsegítésén fáradoznak.
Add, hogy az Egyház a közösség kovásza legyen, a te fényed ragyogjon föl rajta.
Add, hogy Egyházadban a testvéri szeretet jelei lehessünk!
Add, hogy Egyházad állandóan megújuljon az Ige és az Eucharisztia asztalánál.
Imádkozzunk a keresztényekért, hogy fáradhatatlanul keressék a látható egységet.
Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
Imádkozzunk azokért, akik az Egyházban szolgálatot végeznek, hogy az Evangélium hűséges tanúiként éljenek.
Imádkozzunk mindazokért, akik Krisztusért üldözést szenvednek, és mindazokért, akik az igazságot keresik.
Imádkozzunk mindannyiunkért, akik itt összegyűltünk, hogy mindig figyelmesek legyünk a ránk bízottak felé.
Add, hogy világosságot és bátorságot találjunk az Egyház titokzatos közösségében.
Istenünk, Atyánk, te összegyűjtesz minket Egyházad közösségébe, add, hogy szeretetedből éljünk!
Add meg az egész földön elterjedt Egyházad egységét.

Amen.


Újévi ima

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
"Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!"

Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

II. János Pál


Arról, mi az élet igazi értelme

"Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának megismerése.
A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Rómában vagy az Északi Sarkon járni nem olyan érdekes, mint megtudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi természetéről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Mikor értelmem eléggé megérett erre, már csak ezt az élményt kerestem az életben."

Márai Sándor: Füves könyv


Isteni Lélek!

Add, hogy mindjobban eláradjon az Evangélium fénye és ereje az emberi társadalmakban: új lendületet kapjon a katolikus vallás és missziós buzgósága. Jussunk el az Egyház tanításának mélyebb ismeretére és a keresztény erkölcs színvonalának üdvösséges emelkedésére. Legyen korunk új pünkösd, amelyben megújítod csodáidat és engedd, hogy az Anyaszentegyház egyetértő, bensőséges imádságban terjessze az isteni Üdvözítő országát, az igazság, az igazságosság, a szeretet, és a béke országát!

Boldog XXIII. János pápa


Gárdonyi Géza

Írás a Bibliába


- Az Újszövetség Könyve elé -

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
"Ne félj: fogd a kezemet"

Gyermeknek is: "Mily szép rege",
Bölcsnek: "Rejtelmek tengere!"
Fal, - s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.


10 törvény a lelki nyugalom eléréséhez

 1. Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden problémáját.

 2. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre: senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak, vagy kijavítsak, csak magamat.

 3. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem, nemcsak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is.

 4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez, anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodnának az én kívánságomhoz.

 5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.

 6. Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.

 7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.

 8. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. Két rossztól tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól.

 9. Szilárdan hiszek abban, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az Isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon.

 10. Ma nem félek és különösen örülök mindennek, ami szép és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy 12 órán át jót tegyek.

Boldog XXIII. János pápa


Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!


Ősi norvég vers

Tanulj!

Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad.
Tanulj az árnyéktól őrködni éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.
Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:
Hogyan kell életed leélni csendesen.
Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred:
Hogy kell szépen élni és szépen halni meg.
Tanuld a féregtől: semmi sem fölösleg,
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg.
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed,
Tanuld a folyótól: utadból ne térj meg.
Tanulj az árnyéktól alázatos lenni,
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni.
Tanuld négy évszaktól ismerni az időt,
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd.
Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy, zenélj.
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne félj.
Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja,
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya.
Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj kismadártól: szabadon repülgess.
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő,
Mindentől tanuljál, mert minden veszendő.
Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen,
Tanítson, mi meghal, s LÉTED ÖRÖK LEGYEN!


Az élet himnusza

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

Teréz anya


Egy gyermek üzenete a szüleihez

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál!
Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.
Add nekem az idődet!
Kérdezd meg, mi történt az iskolában!
Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok!
Érdeklődj arról, hogyan oldom meg feladataimat!
Taníts engem a jóra!
Mondd el, mi a rossz!Vitassuk meg terveinket!
Bátoríts választásaimban!
Dicsérj, ha megérdemlem !
Terelj jó útra, ha tévedtem!
Higgy nekem és bízz bennem!
Szeress, és hagyd, hogy szeresselek !Szeress akkor is, ha rossz vagyok!
Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem!
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedésemkor!
Biztosíts arról, hogy nem veszítelek el, ha hibázom !
Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre!
Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget!
Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt!
Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!
Büntess meg, ha rosszat teszek!
Ismerd el, ha jót cselekszem !
Ne parancsolj nekem, kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem.
Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal!
Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit!
Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim.
Tiszteld bánatomat, fájdalmamat!
Mondd sokszor, hogy szeretsz engem!
Erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is!
Mindenekelőtt tanítsatok a szeretetre, a hitre, az emberek, az országunk tiszteletére!


Imádság

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket...
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai időkben is
vidáman járjuk utunkat
eljövendő dicsőséged felé.

Ámen.

XVI. Benedek


Ima a betegek világnapjára

Uram, kérlek hallgasd meg imám,
Nyisd meg kérlek szíved,
S fordítsd reám orcád.
Tekints le kérlek a szenvedőkre,
És ne rejtsd magad el előlük,
Adj gyógyírt megsebzett szívükre.
Mert Nélküled az Élet
Sivár pusztaság, üresség,
Nem nyújthat Reményt más,
Csak Te, s a Szeretet,
Mely belőled fakad,
Mint a Föld és mint az Ég.
Ne hagyd kérlek Uram,
Hogy szenvedjen a gyermek,
S ne hagyd Uram azt,
Hogy a keserűség, s bánat
Betöltse a szíveket.
Add Uram, hogy életünket
Vezérelje a Szeretet,
Add, hogy Fiad szent fénye
Betöltse életünket.
S mielőtt még imám bevégzem,
Istenem el kell mondanom:
Nagyon szeretlek Téged!

Ámen


Imádság

Uram, Jézus Krisztus!
Olykor nem érzem közelséged, nem hallom hangod, nem látlak téged, nem ismerem fel szándékaidat és nincs erőm engedelmeskedni.
Naponta küzdök hibáimmal és gyengeségeimmel, bűneim a mélybe taszítanak.
A lelki mélység és sötétség állapotából emelj fel engem!
Erősítsd hitemet, hogy bátran megvalljalak téged és irántad érzett szeretetem mindig hozzád vezessen és kössön!

Amen
VisszaElérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606