focim2
focim

Imádságok, elmélkedések, versek


Advent

Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben!

Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket és az embereket!

Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.

Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket,
hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben.

Kérünk, hallgass meg minket. Ámen.


Adventi imádság

Urunk, Istenünk,
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
"Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!"
- így mondja Izajás próféta.
"Térjetek meg!" - ezt hirdeti Keresztelő János.
Add, hogy mostani karácsonyi készületünk
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
Eredményes legyen:
Mindjobban hozzád térjünk,
Kinyissuk szívünket előtted,
És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.
Lelked irányítsa napjainkat,
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
Magunk és a világ megszentelését.
Ámen.

Csanád Béla


Köszönöm Neked, Uram Jézus Krisztus, hogy e világba jöttél, hogy segítsd az embert és megmutasd a helyes utat. Bocsásd meg, ha elfeledkeztem róla, hogy eljöveteled valóban oly döntő. Űzz el minden kételkedést és önts ádventi gondolatokat szívembe. Engedd megtapasztalnom, hogy Te ma is újra hozzánk jössz. Tarts éber készenlétben, hogy örömmel fogadjalak. Költözz be országunkba, házunkba, közösségünkbe és szívünkbe.


Adventi várakozás

Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra.
Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel.

Ámen.

(Clairvaux-i Szent Bernát)


Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

               (Reményik Sándor)


Karácsonyi óhaj

"Ismét jön karácsony, - nap mint nap közeleg, -
belopja melegét, - tárd ki a szívedet:
Gondold el mit tehetsz, hogy mást is hevítsen
a JÓ, mivel Téged megáldott az Isten."

                                     (Kovásznai Kővér János)


Ürögdi Ferenc: Minden Advent

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Ámen.


Vincze Attila plébános adventi gondolatai

Advent 3. vasárnapján ismét találkozunk Keresztelő Jánossal, aki kérdést intéz Jézushoz, tanítványain keresztül: "Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?" Ő kérdezi, aki megkeresztelte Jézust, a Jordán vizében, sőt a Szentlélek hatása alatt állva Krisztusra mutatott: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit", valamint: "Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Felmerül bennünk a gondolat: ha már egyszer felismerte Krisztust, most miért bizonytalanodik el?
Mi játszódhat le Keresztelő János lelkében? Börtönben van a lánglelkű próféta, aki nyitott szívvel várta az Üdvözítőt; életét mint előfutár, neki szentelte; az erkölcshöz való visszatérést hirdette; nyíltan kimondta a nép és köztük Heródes bűneit, a régi próféták nyomdokain járva.
Az ószövetségi üdvrendhez soróljuk őt, aki a próféták szavát figyelembe véve várja a Messiást , aki szórólapáttal kezében érkezik, és a fejszét a gyümölcsöt nem hozó fa gyökerére helyezi. Megérkezik Krisztus, de a fák állva maradnak, látszólag, elmarad a szétválasztás.

Keresztelő János talán nem így képzelte el a Messiási uralom beköszöntését. Talán tanítványait azért küldi Jézushoz, hogy felismerjék benne az Atyaisten bölcsességét?
És Jézus válaszol neki, személyesen neki küldi a választ. "Menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amiket láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!" Jó lenne tudni, hogy mit hallott ki ebből Keresztelő János, de bizonyos hogy Isten, aki hűséges, nem fordult el hűséges szolgájától és tekintetre méltatta őt, gazdagon árasztva el János lelkét Szentlelkével, hogy utolsó napjaiban felülírja saját elvárásait a Messiásról és felismerje Krisztusban Isten terveinek beteljesítőjét. Reméljük, hogy Jézus őt is megkeresztelte tűzzel és Szentlélekkel.

Mi is a Keresztelő nyomán járunk, hallottunk Krisztusról, sőt tanultunk is róla. De ennyi nem elég, látnunk kell őt a hitben, a lélek szemével! Isten bennünket is hagy néha elbizonytalanodni, hogy újra a felismerés válaszát adjuk ugyanazon Szentlélek által, akit Jézus igért meg nekünk. Újra formáljuk válaszunkat és új meggyőződésünket mondjuk ki.

És mi magunk is feladjuk elképzeléseinket Krisztusról, hogy immár egy tisztább válasz szülessen meg a Szentlélek által, aki elvezet az igazságra és Krisztust látva, hallva megismerjük az Atyát.
Jézus egy személyes látogatásnál többet adott Jánosnak. Nyissa meg a lélek szemét bennünk, hogy mi is képesek legyünk rácsodálkozni Isten csendes, bölcs és szeretteljes jelenlétére a saját életünkben.

"Boldog, aki nem botránkozik meg bennem"- mondja Jézus Jánosnak és nekünk. Milyen sokszor mást vártunk tőle, elképzeltünk egy életet, elképzeltük lelki életünk nagyívű fejlődését, és sokszor keserű szájízzel állunk magunk előtt és kérdezzük: Hol tartok, vajon a jó úton járok-e? És mások tőlünk várnak eligazítást emberi és a lelki élet kérdéseiben.

"Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig!" Lám a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik!" - tanítja Szent Jakab a Szentleckében. Isten tudja mikor kell lelkünknek és emberségünknek az eső, a megerősítő és megvilágosító kegyelem. Advent időszakában, várjuk az Úr kegyelmi eljövetelét, a megemlékezés és a végidő várása mellett.

Az Isten türelmes hozzánk, és a Szentlélek, a szeretet lelke bennünket is azzá formál, hogy részesedjünk Isten legnagyobb és legfurcsább tulajdonságában, hogy ne csak élvezzük Isten türelmét, hanem mint hordozói gyakoroljuk azt magunk és mások felé, remélve a növekedést Istenben és a krisztusi emberségben, azaz az életszentségben. Isten türelme legyen bennünk, de tudomásul kell vennünk, hogy ez a türelem nem vállrándító módon közönyös az események alakulása láttán. Ez a türelem bátorító türelem, sőt néha aggódó türelem, a tékozló fiú atyjának türelme. Milyen sokszor megéljük ezt az aggódást szeretteink felé, a világ, a körülmények folyása láttán. Ez a türelem szenvedést jelent. Isten segítsen bennünket, megvilágítva szívünket, hogy az ő lelkére táguljon lelkünk, és jól szeressük magunkat és a másik embert.

Advent 3. vasárnapján is jó tudni, hogy Isten elköteleződött irányunkba. Erről szól megtestesülése. Adja meg nekünk kegyelmét, hogy felnőjünk Hozzá, hogy néha egy kicsit rálássunk útjaira és gondolatait csillantsa meg előttünk. Tudjuk, hogy gondolatai felülmúlják a mi gondolatainkat, de örömünk oka az, hogy megváltottak vagyunk, hogy Isten a saját Lelkét árasztja belénk és ezáltal úgy élhetünk mint a Világosság fiai.


Szent-Gály Kata - Erzsébet

Nem gondolt arra, hogy szent lesz, soha:
derék embernek volt az asszonya,
szívből szerette, s boldog volt nagyon,
gyerek-fiatalon.

Egy szív, egy lélek, és kézben a kéz, -
arcán a mosoly szinte megigéz,
három kis szempárt zár a csókja le,
ez kincse, mindene.

És mint forrás, ha vízzel telik
a gyűrűje, kiárad és szelíd,
kristályos ér lesz, szolgál másokat,
amerre áthalad,

ő így szeret. Az Isten élteti
élő Lelkével, és Őt mondja ki
minden szavával, s övé a keze,
ha simogat vele.

S ez mindig így van. Ha borul az ég,
s hozzák a Másik bús halálhírét,
ha fel is jajdul: Meghalt a világ! -
mégis szeret tovább

nagyobb világban. És mivel szeret,
megérti: Istent hogy nem érti meg.
A gond vagy bánat? Isten jó - s ezért
ő úgyis tudja, mért.

Nagy lett, bár nem tett különös-nagyot:
csak szeretett és mindig pazarolt,
- egész komolyan vette azt, amit
a Krisztus Úr tanít.


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


A Boldogságos
Szűz Mária
közbenjárására
a Szentlélek újítsa
meg életünkben
az eucharisztikus
csodálatot a ragyogás
és a szépség iránt...
Az igazi öröm ugyanis
az, hogy fölismerjük:
az Úr közöttünk
marad mint hűséges
útitársunk.

(XVI. Benedek pápa)

Tanévkezdésre A Hit évére Szentek imái Halottak napjára Krisztus Király ünnepére Karácsony Szent Család ünnepére Szent János napi hálaadás Hálaadás Nagyböjt Keresztutak Húsvét Az Isteni irgalmasság üzenetei Hivatások ünnepére Szűz Mária ünnepére Az Oltáriszentség előtt Pünkösd Imák az Irgalmasság Szentévére Imák különböző alkalmakra

Az őszi erdőben

"Utaidat Uram, mutasd meg nékem..."
- A képekre kattintva megtekinthetők 3D-ban

templom     templom

"Róla beszél fű, virág, rügyező és lombos fák, ... napsütéses kéklő ég, Ő a békesség."Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606