focim2
focim

Imádságok, elmélkedések, versek


A keresztúton

Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.

Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.

Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.

Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.

Szeges szíjak csontig elevenbe.
Jön az úton Szűzmária szembe.

A szeméből mennyek mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.

Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres, verejtékes orcát,

Azt az Arcot, azt az édes-egyet,
Aki az ő testéből testedzett.

Kis Betlehem boldog éjjelében
Ő ringatta ámuló ölében,

Ő mosott rá, főzött és dagasztott,
Ágya szélén de hányszor virrasztott!

Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta,
Haj pedig már akkor is de tudta...!

Ó hogy nézte távolodó képét,
Mikor elment, három éve, végképp!

Nézi most is, rogyadozó testtel,
Kicsi fiát a szörnyű kereszttel.

Nézi, nézi, fátyolodó szemmel.
Megy a Jézus, utána a tenger.

Véres úton, végestelen hosszan:
Tenger ember, férfi, gyerek, asszony.

Véres tajték veri ki a mesgyét.
Valamennyi viszi a keresztjét.

Nem hiányzik senki sem a sorból:
Legelöl a tizenkét apostol,

Utánuk a számolatlan ezrek,
Ködbevesző végtelen keresztek.

Ott piheg a sok mái szegény is:
Édesapám, édesanyám, én is!

Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is!

Sík Sándor


Szent-Gály Kata nagyböjti gondolatai


Szent-Gály Kata nagyböjti gondolatai


Imádságok nagyböjtre
Urunk, segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait. Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk.

Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységeibe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat.

Ha meghalunk veled, veled együtt föl is támadunk.
Kalkuttai Boldog Teréz anya

Urunk, Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt megalázkodva kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát, add meg minden embernek a hit világosságát, hogy fölismerve Benned Isten és az ember Szenvedő Szolgáját, legyen bátorságuk követni Téged ugyanezen az úton, mely a kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet.
II. János Pál pápaXVI. Benedek


Tíz ötlet böjtölésre

  1. Étkezésünk: a falánkok, habzsolók - egyenek kevesebbet; a kisétkűek, finnyások - egyenek többet, rendszeresebben!

  2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók - keljenek öt perccel korábban; akik mindig elkésnek - legyenek ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők - tartsanak rendet az időbeosztásukban.

  3. Szenvedélyeink: a dohányosok - szívjanak kevesebbet; alkoholt, édességet stb. kedvelők - mérsékeljék az italt, a nyalánkságokat; a gyorshajtók közlekedjenek szabályosan; a sokat beszélők - néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; a hallgatagok, mogorvák - kedvesen szólítsanak meg másokat.

  4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek - fékezzék haragjukat; a türelmetlenek tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak - próbálják humorral, derűvel szemlélni a világot.

  5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők - jót vagy semmit másokról; az önzők - legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; a parancsolgató természetűek - engedjék érvényesülni a többiek kéréseit is.

  6. Munkánk: a felületességre, lustaságra hajlamosak - végezzék el munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek - most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkából magukat kihúzók - önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.

  7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból - legalább egyet próbáljunk rendezni. A szűkebb és tágabb családon belül - legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk.

  8. Imádságos életünk: hetente legalább egy csendes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. Esténként lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.

  9. Egyházunk: akinek van rendszeres feladatuk, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben - végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával. Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz - keressenek legalább egy alkalmat, amikor egyházközösségünkért, másokért is tesznek valamit.

  10. A felsorolást mindenki folytathatja tovább saját adottságaihoz és lehetőségeihez mérten.


"Hogy meg tudjunk bocsátani"
Istenünk, Atyánk,
Te mindig megbocsátón nyúlsz felénk;
taníts minket is megbocsátani.
Mivel a Te titkod,
csak Te tudsz rá megtanítani.
Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk
a regi, ismerős rossz,
hogy ütést ütéssel viszonozzunk.
Adj nekünk bátorságot,
hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát.
Lássuk be,
hogy mi is képesek vagyunk elkövetni
mindazt a rosszat, amit mások
velünk tettek.
Ismerjük fel emberlétünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot,
hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat.
Ne engedd, hogy magunkba zárkózzunk,
azzal a meggyőződéssel,
hogy ez jogunkban áll,
és azt az illúziót tápláljuk,
hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból.
Ne engedd elfelednünk,
hogy egymás testvérei vagyunk.
Taníts meg bennünket igaz módon látni.
Bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk,
amilyenek,
se nagyobbnak, se kisebbnek.
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk
és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket.
Add, hogy hazánkban
az igazságszolgáltatás is
valóban az igazságot mondja ki,
teljesen, de ugyanakkor emberségesen.
Add, hogy megértsük azokat,
akik rosszat tettek nekünk.
Add meg a megbocsátáshoz szükséges
bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza
a béke.
Kérünk, szilárdítsd meg bennünk
a meggyőződést,
hogy nincs olyan rossz a világon,
amit Te ne tudnál jóra fordítani.
Add, hogy higgyük:
bocsánatod megelőz minket,
és nem várja meg,
hogy másoknak megbocsássunk.
Jó Urunk és Atyánk,
taníts arra is, hogy ellenségeinket szeressük
és sose számolgassuk,
hogy hányszor kell megbocsátanunk.
Szeretnénk a hetvenszer hétszeren túl
számolni,
hiszen Te kéred ezt,
és mert Te annyira számítasz ránk.

Ámen.
Godfried Danneels


"Bocsásd meg bűneinket..."
Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Nem úgy, ahogy mi szoktunk
megbocsátani,
kényszeredetten, vagy számítgatva,
hanem a Te irgalmasságod
(nagylelkűséged) szerint.
Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal
és gyöngeségeddel találkozzunk.
Taníts meg, kérünk, megbocsátani
azoknak is, akikkel kenyerünket
megosztjuk,
nehogy a szégyen csüggedése
rajtunk erőt vegyen.
Ments meg, Uram,
minden gőgös moccanástól,
a lenézéstől, méltatlankodástól és
a képmutató jóságtól is.
Segíts hozzá,
hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
Add meg, hogy egymásnak adott
bocsánatunk
a tiédhez legyen hasonló.
Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!
Belon Gellért püspök keresztútja Bevezető

Uram, Szent Tamás apostolod még feltámadásod után is kételkedő, ingadozó lélek volt, ki vonakodott boldogan tudomásul venni a Benned kiáradt nagy valóságot. Annyira tele volt a borzalmak élményével, hogy nem látta az előtte kibomló felséges életet.

De Te egycsapásra meggyógyítottad, kérted és engedted, hogy sebeidhez nyúljon,és azokat érintse.

A szent keresztúton én is érinteni akarom szemem tapintásával,elmélkedő lelkem rátapadásával sebeidet, fájdalmaidat, vérző testedet, és még vérzőbb lelkedet.

Bizalommal várom, hogy - mint Tamást - meggyógyítasz lelki bajaimból és betegségeimből,és felszabadítasz - mint Tamást - egy nagy boldogító hitre és odaadásra mely csak egyet mond: Én Uram! Én Istenem!

Szenvedő embertestvéreimért és elhunyt keresztény lelkekért járom a keresztutat. Add kegyelmeidet és búcsúidat.I. Pilátus ítélete

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Uram, minthogy megalázottan és megkínzottan, vagy legalábbis nagyon elrejtve állsz elém, én sem merlek - mint Pilátus sem mert - igazán Istenemnek vallani, igazságodért síkra szállni, sem az emberek előtt, sem emberi gondjaim és szenvedélyeim színe előtt

Ó Uram! engem is hányszor elragadnak a Téged megfeszíteni és megsemmisíteni akaró erők, érzések és gondolatok.

Nem akarom kezemet tehetetlenül mosni de Istenemmé, Királyommá, igazságommá akarlak tenni, áradó, lázadó gondolataimmal és érzéseimmel szemben is.

De Istenemül vallak e hangjaival, mozgalmasságával és színeivel Téged elsodorni és megsemmisíteni, megbénítani, keresztrefeszíteni és vértelenné tenni akaró világ előtt is.

Véred legyen rajtam, mint a Pilátus előtti tömeg kiáltotta, és gyermekeimen: érzéseimen és tetteimen. De nem mint átok hanem mint kegyelem és megváltás!

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!


II. A kereszt elfogadása

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Kitárt karokkal és kitárt lélekkel veszed válladra a keresztet és minden szenvedését és gyalázatát.

Uram! Hogy tudtad iszonyat nélkül magadhoz ölelni ezt a nagy ellentmondást? Te, az élet teljessége és forrása, hogy tudtad e fájdalmas utad társául venni az életet elnyelő és minden emberi méltóságot megsemmisítő bitófát? Képtelenkedéseimet és ámulataimat csak apostolod szava oldja meg: "Istennek ,balgasága' bölcsebb az embereknél és Istennek a ,gyöngesége' erősebb az embereknél" ( 1 Kor 1, 25) Isteni mesterfogásoddal azt akartad, "hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet: a bűn fáján győztes sátánt a kereszt fáján győzze le Urunk Jézus Krisztus" (Szent Kereszt prefáció)

Add, Uram, hogy ne botránkozzam a kereszteken és keresztjeimen. Ne kerüljem el azokat, ha kínálod, de Veled, és lelkeddel ragadjam meg úgy, mint aki életét és megváltását viszi.

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!


III. Első elesés a kereszttel

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Földre estél kereszteddel mert vonzott a föld. El kell csak ereszteni magunkat és mindjárt zuhanunk. Engem is vonzásának bűvkörében tart e föld: kegyelmeid harmatát nyomban felissza e mindig szomjas föld. Szent pillanataimtól mindig elragad az idő rohamos folyama. Szent helyeim áhítatától messzire vet a távolság. Az anyag kérlelhetetlen és kegyetlen törvényének van kiszolgáltatva szellemem lendülete. A föld, mint kozmikus erők tere ez a föld, mint a történelem hordozója, magával sodor engem a kozmikus erők szeszélyessége szerint és magához láncol kialakult történelmi szemléleteivel, kialakult sablonjainak korlátoltságával és társadalmi nyomásának súlyával. Vállaltad az esés szégyenét, Uram, de esésedben is Istenfiú voltál és maradtál. Taníts meg úgy áldozatául esni e világ gondjainak és társadalmi erőinek, hogy a Tiéd maradjak.

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk!


IV. Jézus és édesanyja

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Mit nem adtál volna, Uram, hogy megkíméld szent Anyádat szégyened, megalázottságod és tehetetlenséged látásától ... De Te akartál Vele találkozni, akartad, hogy sírjon rajtad és rémüljön meg láttodra és ki akartad csiholni Belőle a segíteni akarást, de segíteni nem tudást, a legnagyobb odaadást és a tehermegosztás lehetetlenségét . . . akartad, hogy tudjon fájdalmaidról Az, aki örömeidnek is tanúja volt. Jézus, add, hogy a Szűz Anyát úgy szeressem, mint Te úgy nézzek rá, mint Te néztél. Akarjak Vele találkozni szégyeneimben, bajaimban, tehetetlenségeimben. Anyámul rendelted a kereszten add, hogy vállaljam a gyerekséget, hogy ráébredjek engem sirató, rajtam segíteni akaró, mindig virrasztó szeretetére.

Könyörülj rajtunk, Uram! - Könyörülj rajtunk.


V. Cirenei Simon

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Ciréne Simonja e világtörténelmi napon a zsendülő vetések és kertek gondjával volt elfoglalva és nem sejtette, hogy Neked kell segítenie a keresztvivésben, és hogy ezzel világtörténelmi alakká magasodik. Nem lelkesen, hanem kényszerből fogja meg keresztedet. Mindez vak véletlennek látszik. Az isteni erő és kiválasztottság elrejtőzik az emberi történések külszíne alá, a római katona fenyegető dárdájának vasán az isteni akarat kegyelme ragyog. Nem! nem hiszek a vak véletlenekben, nem hiszek a vak kényszerítésekben. Mélyebbre nézek és látom hogy minden véletlen és minden kényszer csak arra van rendelve, hogy Jézusnak segítsen vinni a keresztjét. A profán gondokkal teli embert, a profán lelkű katona profán eszközeivel állítja szolgálatodba, Simont és mindnyájunkat.

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


VI. Veronika

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Mit enyhített kínjaidon, fájdalmaidon, fáradalmaidon ez a kendő nyújtás? A legkevésbé a verejtékezés gyötör, a legkevesebb volt, amit tett. Mily messze állt ez attól a nagy segítségtől, amit egy pohár víz is jelentett volna Neked? Egyébről ne is beszéljünk. Mit segíthetek én Neked? Annyit sem, mint a kendő törlése. De Te ezt a kicsinyke figyelmet és odaadást tartottad olyan fontosnak, hogy szent ábrázatodat örökítse meg. Add, Uram, hogy ráébredjek: nincsenek kis dolgok, amiket el kell, vagy el lehet hanyagolni Veled, egyházaddal, embertársaimmal szemben. Úgy jutalmazol minden kicsiséget, hogy magad adod nekünk jutalmul. A kicsiny figyelmek, áldozatok és hűségek, a Te szent arcodat alakítják ki lelkünkön.

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


VII. Második esés

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Másodszor is elestél Urunk, mert nemcsak a föld vonzott, de gyönge és erőtlenné váló a test. Te mondtad a Getszemáni kertben bizonykodó apostolaidnak: "A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen." (Mt 26, 41 ) Mit is akarhattál Urunk, mikor ehhez a gyönge testhez kötötted a lelket, sőt a kegyelmet is, a szentségekben? Nem is beszélve a testben lakó szenvedélyekről és e szenvedélyek rosszrahajlásáról. Ezek Benned nem voltak meg, de mi ezektől is sokat szenvedünk. Azonfelül ki vagyunk szolgáltatva fáradásnak, idegességnek, álmatlanságoknak és betegségeknek. Hát még mennyire uralnak érzelmeink és képzeletünk, mennyire korlátoznak rokonszenveink és ellenszenveink. Mindez buktatót jelent életünkben, megtorpanást Feléd való utunkban. Vállaltad a test gyöngeségét is, hogy "tudj segíteni azokon, akik kísértéssel küzdenek." (Zsid 2, 14)

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


VIII. Jeruzsálemi asszonyok

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Micsoda látomás töltötte be lelkedet a keresztúton Uram Jézus? Mi foglalkoztatott szörnyű gyötrelmeidben? Ez az egyetlen mondat árulja el amit a siránkozóknak mondtál. Vérrel futotta arcod, görnyesztő kereszted, zsivajgó csőcselék, brutális katonák, gúnyos írástudók, fölényes papifejedelmek között csak egy foglalkoztatott: a bűn borzalma és a kárhozat rémülete: "Ha a zöldellő fával így tesznek - mondottad nekik - mi lesz sorsa a kiszáradt fának?" (Lk 23, 31 ) Add nekünk Uram, a Te bűn-élményedet. Égesd belénk a Te kárhozat-látásodat. Különben beleveszünk napi szenvedéseink és fájdalmaink szemléletébe. A panaszkodás vizenyős világa és a megváltó szenvedésről való elfeledkezés kietlen hangulata lep meg. Úgy akarok irtózni a bűntől mint Te, ezzel a csontig ható rémülettel: Inkább elszenvedni mindent magamért és másokért csak kárhozatba ne kerüljek s ne kerüljön senki!

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


IX. Harmadik esés

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Harmadszor is elestél, Urunk, mert nemcsak a föld vonz, nemcsak a test gyönge, de mert nehéz a kereszt. Hogy gondoltad, Urunk Jézus, hogy ilyen súlyos kereszteket rakj a gyenge emberi vállakra? Beleborzadunk, ha kissé is belegondolunk, miket kell embereknek elviselniök, szinte elrémülünk: micsoda betegségek, micsoda gyászok, micsoda nyomorúságok, micsoda megaláztatások tudnak emberekre nehezedni? . . . Nem becsülted kissé nagyra erőnket? De igen! Nagyra becsülted, és ettől a megbecsüléstől élünk. Adj egy kicsit abból a lélekből, ami apostolodban volt: "Legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok akkor vagyok erős." (2 Kor 12, 10)

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


X. Az Úr mezítelensége

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

"Kiüresítette önmagát . . ." - kiált fel szent Pál apostol a kereszt látomásában. (Fil 2, 7) Nemcsak isteni erődből vetkőztél ki Urunk, de emberi épségedből is. Leszaggatták ruháidat, mit Anyád szeretete szőtt Rád és kitűnt, hogy bőrödön nincs semmi épség és csupa kék folt minden. Mi azt hisszük, hogy amit a test kíván, vagy emberi szokás előír, arra mindre szükségünk van. Ezért öltözködünk mértéken felül, ezért vesszük körül magunkat apróságokkal, ezért ápoljuk testünket és testünk vágyait. Ezúton jutunk a költekezés, fajtalanság, a mértéktelenség bűneibe. Add, hogy Veled viseljük el ha kell a mezítelenség szegénységét és szégyenét, a mindentől való megfosztottság és kiüresítettség gyötrelmét. Leginkább tölts el a kis dolgokban való hiányosságok türelmével.

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


XI. A keresztre feszítés

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Odaszegzik kegyetlen szögekkel szent kezedet a kereszthez, Uram, hogy képtelen légy mindörökre a fájó emberszívekhez nyúlni. Odabilincselik éktelen vasszögekkel szent lábadat a kemény fához, hogy képtelen légy mindörökre az emberi nyomorúságokhoz, az eltévedt bárányokhoz, a szemétbe gurut drachmákhoz odamenni. De éppen így fogtál ki az emberi okosság magát fortélyosnak hitt ügyességén ( 1 Kor 1, 19) Így lettél minden beteg szív orvosa és minden elveszett bárányt sziklás-tövises zugában fölkereső pásztor. "Én meg, ha majd fölemelnek a földről (a keresztre) mindenkit magamhoz vonzok." (Jn 12, 33) Uram, húzz és vonj engem magadhoz! Ha meg is szögezlek, ha meg is bénítom bennem munkádat. Te tudsz bilincselt lábakkal is hozzám jönni, Te tudsz szögezett kezekkel is gyógyítani! Magam ellen hívlak Uram Megváltómnak! Válts meg, ments meg, üdvözíts engem és a világot!

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


XII. A keresztfa alatt

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Térdre borulva nézlek és imádlak Téged Isten Fia és Megváltóm! Kitárt karod megnyílt oldalad, lehajtott fejed, középpontja lett a Mindenségnek: az emberre szomjas Istennek és az Istenre szomjas embernek, az égre felcsapó istentelenségnek és a földig lealázkodó isteni fölségnek. Benned, keresztedben találkozott az emberi kegyetlenség és az isteni kegyelem. Két karoddal mindeneket átöleltél és egybefogtál: Benned és általad kegyessé válik az Isten, Benned és Általad istenfiúvá magasodik az ember. Uram, azt akarom, amit Te akartál azt teszem, amit Te tettél: Veled porig alázom magam az Isten előtt, egy magát megsemmisítő hódolatban Veled esdek üdvöt, kegyelmet életet és szentséget magamnak és az egész világnak. Ezért a Te lelked érzésével és mindenkit átfogó egyetemességével mondom el imádat: Mi Atyánk, ki vagy . . .

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


XIII. A fájdalmas Anya

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az élőért félénk, a hallottért bátor Arimateai József öledbe teszi Anyánk halott Fiadat. Mikor a Szentlélek erejéből öled megfoganta és hordozta ezt az Isteni Fiút, magasztaló énekbe kezdtél. Ó mit éreztél most? Add nekem Anyám szemedet, hogy úgy lássam Jézust ahogy Te láttad. Add nekem szívedet, hogy úgy sajnáljam Jézust ahogy Te sajnáltad és gyászoltad. És add szeretetedet, hogy úgy szeressem mint Te szeretted. Vedd el a megszokottság hideg érzését és az otthonosság közönségességét lelkemből: fájdalmas lázak, forró szeretetek, elfogódott csodálatok, megalázódó hitek, elcsendesülő lázadások és életre serkentő reménységek nyilai száguldjanak lelkem éjszakáiban, miként a Tiedben e nagy világéjszakában. Ezt a Te lelkületedet akarom,s ezért köszöntlek az angyallal és imádkozom Hozzád az egyházzal: Üdvözlégy Mária . . .

Könyörülj rajtunk Uram! - Könyörülj rajtunk.


XIV. Jézus eltemetése

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! - Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

De szomorú ez a szorgoskodás és buzgólkodás körülötted, Uram! . . . Ezek a jó lelkek úgy gondoskodnak szent tested temetéséről mintha sohasem támadnál föl. Két napra száz fontnyi illatszert és köteg számra gyolcsot! . . . Meghaltál Te, Uram, nemcsak testedben de szeretteid lelkében is . . . Sehol egy jele, hogy várják föltámadásodat, mit annyiszor megmondtál. Így sírod nemcsak a halál jelzője, de a Benned való hit összeomlásának is. Sírod az első "egyház" széthullásának jelképévé lett! Ezért merítek Belőled kipusztíthatatlan reménységet, "a remény ellenére is reménykedő hitet." (Róm 4, 18) mert ebből a sírból támadtál fel. Ezért tudom hiszem és vallom hogy nincsenek végzetesen elrontott életek, nincsenek reménytelenül elhibázott helyzetek, nincsenek változtathatatlanul sötétbe borult sírok, lelkek és életek! Minden összeomlásban és tragédiában, emberében vagy egyházéban, ez a hitvallásom: Bízom, hiszek, szeretek!

Könyörülj rajtunk Uram! - könyörülj rajtunk.Befejezés

Uram! Sajgó sebeid által gyógyultunk meg (1 Pt 2, 24) Alázattal csókolgattam sebeidet, szememet rájuk függesztettem, lelkemet hozzájuk viszem, mert ezek gyógyító sebek. E gyógyító sebeket veszem és imádom az Oltáriszentségben, szenvedésed emlékében. Meg akarom érteni és meg akarom érezni szenvedő lelkedet, Uram, hiszen "halálodban keresztelkedtünk meg" apostolod szerint (Róm 6, 3) és akarok "halálod hasonlóságában egybenőni," Akarom, Istenem, szent Fiad szenvedésében "hogy megismerjem Őt és feltámadásának erejét, de szenvedéseiben is vállaljam Vele a közösséget" (Fil 3, 10) Szent szenvedésed által taníts meg engem embernek lenni és taníts meg engem istenfiúnak lenni mint Te voltál!
Amen.


Mindannyiunk keresztútja

Bevezetés

Uram, Jézus Krisztus! Te szabad akarattal jártad a keresztutat, hogy engem üdvözíts. Követni akarom szenvedésed útját, mély áhitattal elmélkedve szenvedésed titkain. Világosítsd meg életem útjait, hogy kínszenvedésed által kiérdemelt megváltásodat egyre jobban megértsem. Gyújtsd lángra szívemben az irántad való szeretetet, és erősítsd akaratomat, hogy szenvedésed útja az én életem szenvedéseiben is felragyogjon. Kereszted tövénél mindent csak tőled várok: bocsánatot és erőt mindennapi életemhez. Add, hogy elnyerjem mindazokat a kegyelmeket és búcsúkat, amelyeket Anyaszentegyházunk a keresztút elvégzéséért fölkínál.

Ámen
(Pannonhalmi keresztút)

I. Jézust halálra ítélik

A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom, én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük. Könyörülj rajtunk, Uram és családjainkon!
(Családok keresztútja)
II. Jézus vállára veszi a keresztet

Urunk, most azokért imádkozunk, akik önként magukra veszik a keresztet, hogy Téged kövessenek: az édesapákért, édesanyákért, akik vállalják a gyermekáldást és a vele járó gondot, áldozatot, de azokért is, akik a Te országodért lemondanak a házaséletről. Add, hogy minél többen megértsék: csak az lehet tanítványod, aki mindennap felveszi keresztjét. Jézus, növeld hitünket és adj kitartó hűséget!
(Feszty Masa keresztútja)
III. Jézus először esik el a kereszttel

Meg se mozdul a levegő. Akik még reggel a tűznél ültek, elszéledtek. Péter már valahol tengődik. Tagadásán a tűző napfény reszket. Kiéhezett hull a vad bazaltra utolsó útján megtörten az Ember. Vérrel patakzó testét ölbe kapja a kemény kő s tetézi gyötrelemmel. Esem én is, de csak a bűn torkába. Kóválygó fejem tisztán látni kába és szememen a sűrű, vak hályog. Kövülten állok, mint a sóbálványok. Falábam sincs, és mégis csetlek-botlok. Köröttem szakadékok, égő poklok.
(Tűz Tamás keresztútja)
IV. Jézus édesanyjával találkozik

Mennyei Atyánk! Nézd a fájdalomtól összetört, általad oly nagyon szeretett, mindkét szívet. Légy irgalmas azokhoz a papokhoz, akiknek üldözéseket és rágalmakat kell szenvedniük. Irgalmadba ajánljuk a Szentatyát, a bíborosokat, érsekeket, püspököket és az egész papságot. Isteni Megváltónk! Szeretetedért, amellyel Édesanyáddal találkoztál, légy a szegény, félreértett papoknak vigasza és ereje lelki gyötrelmükben. Szentlélek Úristen, az igazságosság lelke! Szolgáltass igazságot minden megvetett, kigúnyolt, üldözött és megrágalmazott papnak. Bírd hallgatásra ellenségeiket!
(Keresztút a papokért)
V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Ez a családapák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya, saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus-követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyermekei legdrágább kincsével és jövőjüknek legfontosabb mozzanatával is törődik a gyermekei lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniuk.
(Családok keresztútja)
VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Ó, Uram, milyen erős és gyöngéd a Te szíved. Királyi lélek, mindenkinél nemesebb, teljesen szabad. Te vagy egyedül szabad köztünk az élet és a szenvedés rabszolgái között. Ó, tégy szabaddá engem is! Ha szenvedés ér, és én vakká, érdektelenné válnék a körülöttem lévőkkel szemben, tartsd látásomat tisztán és szívemet önzéstől mentesen. Mert épp a szenvedő esik könnyen ilyen hibába. Segíts, hogy ne mindig magamra gondoljak. Ne váljak követelővé, ne legyek terhére másoknak, ne rontsam el örömüket, mert nekem rossz kedvem van. Vegyem észre a szeretet legkisebb szolgálatát is, becsüljem azt meg, és legyek hálás érte. Taníts meg, hogy mások életén elgondolkozzam, őket megértsem. Mutasd meg, hogy egy jó szóval hogyan nyújtsak vigasztalást, hogyan erősítsem és segítsem őket.
(Romano Guardini keresztútja)
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel

Urunk, második elesésed arra emlékeztet, hogy bűneink súlya sokkal inkább lehúz, mint a kereszt terhe. Irgalmazz azoknak, akik visszaesnek a bűnbe; segítsd azokat, akiket a lelki fájdalom ver le. Add, hogy az elesettek ne mondjanak le végleg a reményről, hanem kegyelmed erejében felálljanak, és Veled tovább vigyék keresztjüket.
(Feszty Masa keresztútja)
VIII. Jézus szól a síró asszonyokhoz

Mennyei Atyánk! Nézd szeretett Fiadat, amint szenvedése ellenére is a síró asszonyokat vigasztalja. Légy irgalmas minden lelkigondozóhoz és paphoz, akiknek ma oly sokszor nehéz a sorsuk. Isteni Megváltónk! Szereteted által, amellyel az asszonyokat vigasztaltad, adj a papok szívébe mély megértést, együttérzést és segítő szeretetet azok iránt, akiket kételyek és súlyos lelki szenvedések kínoznak. Szentlélek Úristen, a vigasztalás Lelke! Add kegyelmedet papjainknak, hogy megtalálják az elveszettet, megerősítsék a gyengét és esendőt. Add, hogy papjaink szüntelen szeretetedben éljenek, hogy mindenki számára vigasztalók és segítők legyenek.
(Kersztút a papokért) IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel

"Mint a bárány, amelyet leölésre visznek, és mint a juh, mely nyírója előtt elnémul, nem nyitotta ki száját." (Apcsel. 8, 32.) Uram, Jézus Krisztus! Isten türelmes Báránya! Hiszem, hogy az én bűneim súlya is lenyomott a földre. Azok a bűnök, amelyekbe oly könnyedén visszaesek újból és újból. Azok a bűnök, amelyekre nem is gondolok már. Kérlek, add meg ezen elesésedért, hogy beismerjek minden bűnt, és a legkisebbet se vegyem könnyelműen!
(Pannonhalmi keresztút)
X. Jézust megfosztják ruháitól

A Golgota kimagaslik a tömegből, s ott állsz rajta, Jézusom, kifosztottan, egyedül, dermesztő magányosságban. Barátaid elmaradoztak, anyádat, Veronikát, Jánost hiába keresi a távoli tömegben szemed. Hóhérok, vadállatok vesznek körül s ők még fájóbbá teszik magányosságodat. Uram, lelkemen úgy fáj néha magányosságom. Olyan jó lenne, ha valaki meghallgatna, meg tudna érteni. Ha valakivel föl tudna oldódni egyedülvalóságom. De éppen a szenvedés, a fáradtság, a kimerültség órái a legmagányosabbak. A te elhagyatottságod szentelje meg, s tegye értékessé azokat az órákat, amikor fáj a magány.
(Kollár Ferenc keresztútja)
XI. Jézust a keresztre szegezik

Ó, Uram, bocsáss meg nekem bűnösnek! Én vagyok oka gyötrelmednek! Szenvedésed értem ne legyen hiábavaló. Isteni erőd és türelmed keljen életre bennem. Mindenki számára eljön az óra, amikor semmit nem tehet, fájdalmát nem enyhítheti, baján nem segíthet. Főképp az utolsó betegségben lesz így, amikor felismerjük, hogy az orvos nem tehet már semmit, közeledik a vég. Akkor mindenki oda van szegezve, mint Jézus, és nem segíthet magán. Csak egyet tehet: egész szívével, akaratával Istenre hagyatkozni, az Atya akaratát elfogadva hozzásimulni, és csöndben kitartani, teljesen és tökéletesen. Jrá bízva magát. Uram, ha eljön ez az óra életemben, akkor velem vagy, tudom. Kereszted ereje lesz akkor bennem és ez erőt ad nekem.
(Romano Guardini keresztútja)
XII. Jézus meghal a kereszten

Urunk, légy irgalmas azokhoz, akik az elhagyatottságban és reménytelenségben Veled együtt kiáltanak: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem!" Irgalmazz az öngyilkosoknak és gyilkosoknak, akik nem értették meg, hogy az élet és a halál Ura egyedül Te vagy! Add, hogy hinni tudjunk emberszeretetedben, és így a halál ne legyen számunkra semmibe zuhanás, hanem találkozás Veled, aki kimondhatatlan örömet ígértél azoknak, akik kitartanak Melletted. Add, hogy soha, semmi el ne szakítson Tőled! (Miatyánk..., Üdvözlégy...)
(Feszty Masa keresztútja) XIII. Jézus testét leveszik a keresztről

Uram, ez a válasz a keserű kérdésre: Minek a szenvedés? Miért kell szenvednünk, mikor bennünk minden boldogság után eped? Miért kell meghalni, elmenni, mikor még nem éltük végig az életet? Miért kell odaadnunk, kik oly drágák nekünk? Az emberi bölcsesség csődöt mond itt. Csak a keresztben van a válasz: "A mag terméketlen marad, míg meg nem hal a földben." Minden szenvedésünk, áldozatunk és a halálunk mennyei vetés! Ha egyesülünk Isten akaratával, gazdagabb élet támad belőle, magunk és mások számára egyaránt. Ezt akarom hinni, ebben akarok bízni, és Istenbe kapcsolódni, hogy életem, szenvedésem és halálom örök gyümölcsöt teremjen.
(Romano Guardini keresztútja) XIV. Jézus testét a sírba helyezik

Ó Uram, ez a jó hír, amit mindnyájunk számára hoztál: hogy Nagypéntek után Húsvét következik. Hogy minden szenvedésből áldás forrásozik, és maga a halál új életnek a csírája azok számára, akik Benned hisznek. Taníts, hogy megértsem ezt. Váljék ez meggyőződésemmé sötét óráimban. Akkor megtapasztalom, hogy a szenvedést nemcsak elviselni, legyőzni is lehet. Akkor bátran szembenézek vele és átélem majd, hogy minden vitézül átküzdött nehéz óra erősebbé teszi lelkemet, minden sötét éjszaka után Húsvét hajnala fénylik. És aki Veled él és Veled szenved, annak minden keserűség közepette része lesz a Te békédben.
(Romano Guardini keresztútja)

Befejezés

Uram, Jézus Krisztus! Hálatelten térdelek előtted, mert amíg szent keresztutadat jártam, megnyitottad lelkemet, megmutattad szeretetedet irántam, és újra felgyújtottad lelkemben az istenszeretet lángját. Részesítettél abban, hogy betekinthessek a legnagyobb szeretet titkaiba. Hálás vagyok ezért. Add, hogy minden erőmmel téged szolgáljalak, és hozzád hű maradjak, el ne feledjem, amit ajkam mondott és szívem érzett keresztutadon.

Ámen
(Pannonhalmi keresztút)


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


A Boldogságos
Szűz Mária
közbenjárására
a Szentlélek újítsa
meg életünkben
az eucharisztikus
csodálatot a ragyogás
és a szépség iránt...
Az igazi öröm ugyanis
az, hogy fölismerjük:
az Úr közöttünk
marad mint hűséges
útitársunk.

(XVI. Benedek pápa)

Tanévkezdésre A Hit évére Szentek imái Halottak napjára Krisztus Király ünnepére Advent Karácsony Szent Család ünnepére Szent János napi hálaadás Hálaadás Húsvét Az Isteni irgalmasság üzenetei Hivatások ünnepére Jézus szíve ünnepére Szűz Mária ünnepére Az Oltáriszentség előtt Pünkösd Imák az Irgalmasság Szentévére Imák különböző alkalmakra

Az őszi erdőben

"Utaidat Uram, mutasd meg nékem..."
- A képekre kattintva megtekinthetők 3D-ban

templom     templom

"Róla beszél fű, virág, rügyező és lombos fák, ... napsütéses kéklő ég, Ő a békesség."Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606