focim2
focim

Imádságok, elmélkedések, versek


Keresztény Testvéreim!

Isten közelségének a jele minden Mária ünnep és minden Mária kegyhely. Mária nem egy megközelíthetetlen égi lény, ő egy közülünk. A földi lét valóságát megélte. Talán pont emiatt tud olyan nagyon azonosulni örömeinkkel, de bánatunkat, szomorúságunkkal is, melyeket a földi létben megélünk. Talán pont ez hozott össze bennünket, ma is itt, ezen a kegyhelyen. Szeretnénk kérni Mária égi közbenjárását szeretteinkért, családtagjainkért. Eljöttünk megköszönni, anyai jóságát, és a közbenjárására már megkapott kegyelmeket! De tulajdonképpen nem is lényeges ezen szándékok közül melyik hozott ma ide bennünket, egy biztos: az anyai szeretet kapcsol ma bennünket össze! Összeköt minket, és mindannyiunkat hozzákapcsol Fiához. Ezért lehet ő a mi égi közbenjárónk és segítőnk.

Máriának egyedülálló szerepe volt az üdvösség történetében. Ő volt Isten Fiának édesanyja. Lévén, hogy Isten sok kegyelmével elhalmozta, bűn nélkül volt és ő volt az egyetlen, akit élete végén Isten testestül-lelkestül fölvett a mennybe. A szentek életében is gyakran láthatjuk, hogy azért tehettek nagy és jó csodákat, mert Isten gazdagon megáldotta őket.

A mai ember, és mi keresztények sem vagyunk kivételek, nagy előszeretettel igazoljuk tévedéseinket és gyöngeségeinket. Nekünk, keresztényeknek még inkább szokásunk, hogy igazolni próbáljuk bűneinket.

Testvéreim!

Mária nekünk mindig az isteni kegyelemmel való együttműködés példaképe marad. Nagy volt az ő feladata. Tudatában volt annak, hogy feladatait egyedül nem tudja véghezvinni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ő vakon és naivan vállalta küldetését. Valamit sejtett is! Az Evangélium szerint: "Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat!" (Lk 2,51) Kész volt mindent megadni, megtenni, amit csak megtehetett. Amikor az ember a maga részéről mindent megtesz, csak akkor részesülhet Isten kegyelmében.

Ezért kedves testvéreim, ne féljünk! Ne higgyük azt, hogy mi nem vagyunk alkalmasak nagy tettekre, vagy hogy azok csak a szentek és a kiválasztottak számára valók. Ami a szentek életében olyan magasztos, az az ő együttműködésük a kegyelemmel. Hiszen ők is tudatában voltak saját emberi gyengeségeiknek, de lehetővé tették, hogy a kegyelem munkálkodjék bennük.

Ma a papi és szerzetesi hivatások világnapján, Krisztus arra hív minket, hogy hiteles keresztény életünkkel, imádságunkkal, életszentségre törekvésünkkel mutassuk meg Isten szeretetét a világban.

A mai Evangéliumban a Jó Pásztorról szóló példabeszéd folytatását halljuk, amelyben Jézus elmondja, mit tesz juhaiért: a juhok hallgatnak Jézus szavára, Jézus ismeri őket, és azok követik Őt. Örök életet ad nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezéből senki.

Megtudjuk testvéreim azt, hogy Jézus ismeri juhait. Mindig örülünk, amikor valaki, akivel régóta nem találkoztunk megismer bennünket a tömegben és néven szólít minket. Isten is így ismer bennünket. Már az Ószövetségben olvassuk, hogy amikor Isten rábízta Mózesre a küldetést, hogy vezesse ki a rabszolgaságban sínylődő népet Egyiptomból, akkor ezt azzal indokolta, hogy ismeri a nép szenvedését. Isten minket is ismer, megismer a tömegben, néven szólít bennünket és aggódó szeretettel kíséri életünk minden napját. Hitünk alappillére az az igazság, hogy Isten állandóan jelen van, amint ezt Jézus megígérte mennybemenetele pillanatában: "Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig."

A keresztény ember olyan ember, aki tudja, hogy még akkor is Isten jelenlétében megy előre, amikor úgy tűnik, hogy körülötte minden sötétség. Hisz a Jó Pásztort magasztaló zsoltár mondja: "Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hiszen Te velem vagy."

Jézus a Jó Pásztor, nekünk is nyújtja ajándékait: ismer bennünket, szeret bennünket, óv bennünket, és hazavár minket.

Keresztény testvéreim!

Hivatással rendelkezni, hivatást kapni nem feltétlenül jelenti azt, hogy Máriához hasonlóan különleges feladatot kapok az üdvösség történetében. Hivatást kapni nem azt jeleneti, hogy valaki feltétlenül pap vagy szerzetes kell hogy legyen. Minden megkeresztelt ember hivatást, küldetést kap, magától az Úrtól, hogy életével tanúsítja a keresztény hitét. A mai világban kereszténynek lenni nem könnyű feladat. Sőt! Mintha a mai világ egyre távolabb kerülne a keresztény értékektől. Talán ugyanígy viselkedünk mi magunk is.

Pedig Isten nagyon bízik bennünk! Szabad akaratot kaptunk, bebizonyította irántunk való szeretetét kereszthalálával. Milyen hatalmas és megrendítő dolog, ha az emberben valaki ennyire megbízik.

Kedves testvérem: hatalmas megbízást kaptál te is, én is! Nemcsak meghívást kaptunk, de képességet is, hogy nagyot alkossunk! Büszkének kell lennünk erre a csodálatos kiválasztottságra! Már fiatal koromban nagyot alkothatok, megvalósíthatom álmaimat. A családban gyerekeket nevelhetek, taníthatom őket Isten szeretetére, és még idős korunkban is ajándékot kapunk: öregségünk, betegségeink keresztjét alázatosan hordozva magához a Megváltóhoz válunk hasonlóvá.

Testvéreim!

Mindennapi életünkben legyen segítségünkre Mária. Adjon erőt, bátorságot a szentté válás útján. Hogy megtanuljuk és életpéldánkkal meg is mutassuk a világnak: a nagy dolgok is apró cselekedettel kezdődnek!

Kedves testvéreim!

Az Úr napját, dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Egybegyűltünk az Úr oltáránál, miként az Úr tanítványai, mint a Krisztusban hívők közössége, mint a Mennyei Atya szeretett gyermekei.

A Katolikus Egyházban minden évben húsvét negyedik vasárnapján, vagyis Jó Pásztor vasárnapján tartjuk a hivatások világnapját is. De május hónap végén Mária hívásásnak is engedtünk, amikor eljöttünk a templomba, hogy Vele, a Boldogasszonnyal együtt imádkozzunk, ahogyan ezt ő is tette az apostolokkal az utolsó vacsora termében. Minden imaszándékunkat nyugodtan tegyük le eléje, hiszen ő Krisztus édesanyja és a mi Mennyei Anyánk is! Az ő anyai törődése mindenkor megmutatkozik rajtunk, maikor velünk örvend és sír, mellettünk áll szükségünkben, és szüntelenül közbenjár értünk Fiánál.

A Szűz Anya megerősít abban a hitünkben, hogy a mi testünk is feltámad és részesül a mennyei boldogságban. Hogy halálunk után a boldog örök életre támadjunk fel, kérjük Istentől bűneink bocsánatát.

Dr. Ivankovic Radak Ivica búcsúi prédikációja


AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI

"Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse és beoltsa az életbe az irgalom misztériumát,amely legtökéletesebben Jézus Krisztusban mutatkozott meg."
"Ma különösen fontos, hogy könyörögjünk Isten irgalmáért, azért a sok rosszért, amelyek szorongatják és fenyegetik az embereket."
(II. János Pál pápa)

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege:

BIZALOM: Magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit - a kegyelmek elnyerésének feltételeit
"Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt. A bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne."
Jézus kéri: gyakran fohászkodjunk hozzá ezzel: "Ó, Vér és Víz, amely Jézus szívéből tör elő, mint az irgalom forrása, Bízom Benned."
"Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik."

IRGALMASSÁG: Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben.
Módjai: cselekedet, szó, imádság. Ez a három tartalmazza az irgalmasság teljességét.
"Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. "

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KÉPE: Az isteni irgalmasság üzenetének elterjesztésére Jézus 1931-ben ezt kívánta Faustina nővértől: "Készíts rólam egy festményt, úgy, ahogy engem látsz, és ezt írd alá: Jézusom Bízom Benned! Tiszteletét terjeszd el az egész világon."
A kép a feltámadt Krisztust ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés nyomait.
Átszúrt szívéből két sugár tör elő: piros és halvány.
A halvány sugár a víz, amely a lelkeket tisztítja meg. A piros a vér, ami a lelkek élete.
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a kegyképet tisztelik, és belőle, mint az Irgalmasság Forrásából kegyelmet merítenek, nem kárhoznak el. Ellenségeik felett győzelmet ígérek nekik, már itt a földön is, de főleg haláluk óráján. Magam mentem meg őket, mint saját dicsőségemet. Boldog aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE: "Azt kívánom, hogy Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen."
2000. április 30-án, Húsvét második vasárnapján II. János Pál pápa szentté avatta Faustinát, és úgy rendelkezett, hogy ez a vasárnap az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viselje.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE: Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak, amellyel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.
"Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal."
"Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen haláluk óráján."
"Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalmam veszi körül a lelket."

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE: "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya, óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."

"Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz."


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


A Boldogságos
Szűz Mária
közbenjárására
a Szentlélek újítsa
meg életünkben
az eucharisztikus
csodálatot a ragyogás
és a szépség iránt...
Az igazi öröm ugyanis
az, hogy fölismerjük:
az Úr közöttünk
marad mint hűséges
útitársunk.

(XVI. Benedek pápa)

Tanévkezdésre A Hit évére Szentek imái Halottak napjára Krisztus Király ünnepére Advent Karácsony Szent Család ünnepére Szent János napi hálaadás Hálaadás Nagyböjt Keresztutak Húsvét Hivatások ünnepére Jézus szíve ünnepére Szűz Mária ünnepére Az Oltáriszentség előtt Pünkösd Imák az Irgalmasság Szentévére Imák különböző alkalmakra

Az őszi erdőben

"Utaidat Uram, mutasd meg nékem..."
- A képekre kattintva megtekinthetők 3D-ban

templom     templom

"Róla beszél fű, virág, rügyező és lombos fák, ... napsütéses kéklő ég, Ő a békesség."Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606