focim2
focim

Imádságok, elmélkedések, versek


ELVÉSZ A NÉP, HA NINCSEN TUDOMÁNYA

A röpke nyári szünidő után már
Ím, újra hív és vár az iskola:
Hívó szavára elindul a bátor
Tanulni vágyók végtelen sora.
Van köztük gyermek, ifjú s minden korból.
Hozzájuk küldöm most ezt a dalom:
- Buzgó erővel és vasszorgalommal
Tanuljatok! A tudás: hatalom!

A könyvek poros fedelét törölni
Buzgón siet több próféta-diák
Oda, ahol meg lehet találni a
Szent küldetésre hívó iskolát.
"Elvész a nép, ha nincsen tudománya" -
Mondotta Isten, s zengte völgy, halom.
Buzgó erővel és vasszorgalommal
Tanuljatok! A tudás: hatalom.

Ha sok-sok titkot már ismerni tudtok,
Megértitek a legmélyebb csodát:
Csupáncsak Isten, Aki teremtette,
Tárhatja fel a csodák nagy sorát!
Tágabb látásra is szomjasan törjön,
Ki elmélyül a tudásban nagyon:
Tanévnyitáskor új erővel, bátran
Tanuljatok! A tudás: hatalom!

Kincset gyűjt az, és rozsda meg nem fogja,
Moly se eszi és el se vehető;
Ki tud, az előtt kitárul az Élet,
S elérhető a legmesszebb tető!
Az új tanévnek halk csengői szólnak,
Kinyílt a nagy, eddig bezárt terem.
Kik szorgalommal tanulni akartok,
Koronázza utatok győzelem!

Kárász Izabella


Mentsd meg gyermekeinket!

Uram, mentsd meg gyermekeinket,
Mentsd meg értelmüket,
hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.
Mentsd meg életüket, hogy a fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk,
ne őket pusztíthassák,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat
és méltányosság világát.
Melyet a béke és a szeretet kormányoz.
Mindörökké. Ámen.

Szent-Györgyi Albert


Veni Sancte! - Ima a Szentlélekhez

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"


Imádság tanévkezdésre

Istenünk, Mennyei Atyánk, áldd meg gyermekidet, akik megkezdték az új tanévet. Többek most mentek először iskolába.
Add, hogy egészségesen növekedjenek, ki-ki adottságának mértékében.
Növeld bennük a kedvességet és a jóságot, hogy egymással szeretetben éljenek és családjuk Veled együtt örömüket leljék bennük, Kristus a mi Urunk által.

Ámen.


Ima az Oltáriszentség előtt...

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő Isteni Fölség!
Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene, akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.
Hálát adunk neked Istennek fia, aki emberré lettél, aki az üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítessz minket e megváltó áldozatban.
Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él., hiszen azért adtad magadat lelkünk eledeléül, a szentáldozásban.
Engedd urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére.

Ámen


Aquinói Szent Tamás: Adoro te devote

Rejtőző istenség, hittel áldalak,
Ki rejteztél itt bor és kenyér alatt.
Szívem te előtted megalázkodik,
Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.

Sebeid Tamással nem szemlélhetem,
Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem.
Add, hogy egyre jobban higgyek Tenéked,
Tebenned reméljek és szeresselek.

Kegyes Pelikánunk, égi szeretet.
Véredben, tisztátalant, moss engemet,
Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull,
Az egész világnak bűnváltságul.

Jézus, most csak arcod leplét láthatom,
Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom,
Boldogan, lepletlen lássam színedet
És dicsőségedben dicsérhesselek.

Sík Sándor fordítása


Pio atya áldozás utáni imája

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.
Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.
Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.
Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.
Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.
Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.

Ámen.
Vissza

Pünkösd

Hiszek a Szentlélekben

Hiszem,
hogy megszabadít előítéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.


Ima a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem Szentlélek,
Hogy szent dolgokat gondoljak.
Te űzzél engem Szentlélek,
Hogy a szeretetet tegyem.
Te csalogass engem, Szentlélek,
Hogy a szentet szeressem.
Te erősíts meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet őrizzem.
Te óvj meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet többé el ne veszítsem.

Szent Ágoston


Belon Gellért: Ima a Szentlélek hét ajándékáért

1. Küldd el Uram Szentlelkedet,
a Bölcsesség Lelkét!

Oly nagy vagy Uram
oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged,
oly idegennek látszik gondolataid útja s járása,
oly nehéz valód s kegyelmed
felfogása,
hordozása,
szolgálata!

A bölcsesség szent ajándékával
tedd ízessé számomra világodat,
hozd közelbe a távolít,
otthonivá az idegent,
természetessé a természetfölöttit.
Ahogy nem kell magunkon
erőszakot venni,
ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk,
- ilyen jól ismert,
ízes valósággá légy számunkra, Uram!
Vedd el szeretetem fáradtságát,
áldozatom és helytállásom
kikényszerített-voltát,
a mindennaposság ás szokásosság közönyét,
elmém ernyedő hangulatát,
a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát.
Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét!

2. Az értelem Szentlelkét
oltsd belém, Uram!

Sokszor érthetetlenek előttem titkaid,
és úgy állok meg hitünk tanítása előtt, mintha egyik titok a másikkal rokon nem is volna,
mintha csak szeszélyesen összeválogatott
tanítás halmaza lenne.

De a Te Értelmed áll minden mögött: Te tudod mindennek az okát, Te látod mindennek a céljait, és a Te logikád biztosít
következetességet hitünkben.

Ezt a Te Értelmedet add ajándékul, hogy a fátyol mögött és a hit sötétjében
egy benső biztonságérzéssel, a ,,majdnem látás'' önkéntelenségével
igazodjam el szent hitünk tanításaiban, szent hitünk titkaiban.

Tedd könnyebbé, élőbbé,
szárnyalóvá hitemet

3. A tudomány ajándékáért
Uram, igazíts el vele a világ dolgaiban!

Lássam át világosan,
hogy gyökerében minden esemény, tünékeny,
múlékony, hiábavaló:
fények is, árnyak is.

Nem érdemes hát csak rájuk építeni sem szeretetünket, sem gyűlöletünket.

Kár csak belőlünk forrásoztatni örömeinket vagy bánatainkat.
Ha tünékeny is a világ,
egy rendeltetése mégis van:
takartan hordozni Téged, igazságaidat, szándékaidat.
terveidet.
Taníts meg, Tudomány Szentlelke,
hogy észrevegyem minden mélyén
az Istent!
Hiszen ott él mindenek alján,
mindenek függönye mögül
Ő jelentkezik,
Ő hív:
a természet és
a történelem mindenféle fajtájú
függönye mögül.

A múlékony világ mögött téged keresni,
Téged megragadni tanítson meg
a Tudomány Szentlelke!

4. A Tanács Lelkéért
Add nekem a Tanács Szentlelkét!

Milyen bonyolultnak látszanak
emberekkel való kapcsolataim,
mindennapi feladataim,
az életben való eligazodásom!
Hányszor kell megállnom
és magamtól kérdenem:
mit tegyek,
hogy üdvöm biztosítva legyen,
hogy senkinek ne vétsek
és Neked is tessem?!
Sokszor azonban még kételyem sincs!

Ó, Tanács Szentlelke,
oltsd belém ezeket az üdvös kételyeket
tetteim előtt!
Állj mindjárt mellém eligazító jobboddal!
Azt válasszam
- a test bölcsességét,
a földi okosságot távoztatva -
ami szent Fölséged szándéka és akarata!

Tedd találékonnyá szívemet
és határozottá
szavad követésére!

5. Jámborság Lelkéért

A Kegyelet,
az Áhítat,
a Jámborság Szentlelke!
Hogyan is hívjunk,
hogyan is nevezzünk,
hogy csak kissé is megsejtsünk?!
Szent Tapintat!
Szent Megilletődöttség! Szent Ihletettség!
Mely mindenen megérzi az istengyermekség
kegyelmeit és távlatait,
sőt feladatait.

Ezért adj serénységet
az emberekkel szemben való
kötelmeim teljesítésében,
hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom,
bennük és általuk az Istent.
Ha pedig ők
hibáznak vagy mulasztanak velem szemben,
dehogy török be senki emberfia világába
durva, kemény, megtorló kezekkel.
Hisz fölöttünk is ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás és kegyelem titka:
Isten tudja, ki mit, miért
tesz vagy nem tesz meg nekem!

A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá szívemet!

6. Az Erősség Lelkéért

Gyönge vagyok,
az Erősség ajándékára várok és vágyom!

Ha számbaveszem feladataimat, kötelezettségeimet, küldetésemet,
kétségbe kell esnem
erőtlenségem láttán,
kitartásom hiányán,
állhatatlanságomon.

Szenvedélyek,
erők sűrűsödnek lelkem peremén,
mikkel nem tudok leszámolni.
Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért,
magam és mások üdvéért,
- és én töprengek
és félek az áldozatoktól!
Rettegek az emberektől, kiket elviselni
az erősek is alig tudnak!

Óh, Uram, tölts el az Erősség ajándékával!
Legyek bátor, tetterős, áldozatokat örömmel hozni tudó hős,
de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet,
- mely emberileg ugyan gyöngeségnek, alulmaradásnak látszik,
de tudom, hogy "Istennek a 'gyöngesége'
erősebb az embereknél" (1Kor 1,25)

7. Az Úr félelméért
szent és üdvös félelmet olts belém!

Nem a kárhozatra vivő félelmet, mely sorvaszt,
zsugorít, kétségbe, aggályba sodor,
nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan és sötét egű.
De azt a félelmet,
amit Te akarsz, amit Te kívánsz, ami üdvös nekünk,
ami fölemel, ami lendít, sodor Feléd.

Te magad akartad, hogy elrémüljünk,
hiszen a pokol borzalmait különben nem mondtad volna.
Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyosságától.
Te mondogattad, hogy milyen hatalmas Isten keze,
az Isten hatalma és ereje!
Ezzel azt akartad,
hogy szavaid nyomán
a lélek megrendülésének sötét felhői
gondatlanságunk és felelőtlenségünk
bárányfelhős egének aljára húzódjanak.
A kárhozat itt van elrejtve az előttünk levő világban,
a velünk élő emberekben.
Szent Fölséged semmibe-vevése húzódik meg és fenyeget bennünket.

Rémíts meg, borzalommal tölts el,
hogy üdvös félelemmel nyúljunk e világ dolgaihoz,
nehogy kárhozatunkra váljanak!
De add, hogy ne bénítson, ne sújtson, ne sötétítsen,
de emeljen,
és irgalmad világával fényt derítsen szegény lelkemben.

Ámen.


Jöjj, Szentlélek ...

Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,
taníts meg szívem mélyéből imádni az Urat,
legyőzve a földi dolgok szórakoztató varázsát,
segíts, hogy minden figyelmem az Egyetlené legyen.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,
gyújtsd lángra a szívemet egészen
az Isten- és emberszeretet tüzével.

Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,
töltsd el bensőmet az együttérzés erejével,
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne forduljak el,
és megbocsátással válaszoljak a haraggal támadónak.

Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,
add, hogy megnyíljon szemem és mindenben
felismerjem az Atya szépségének ragyogását.

Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,
add, hogy a mulandó dolgok kísértései között
mindig az örökkévaló legyen a mértékem
és bölcsességed fénye világítson a sötétben.

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,
újítsd meg akaratom erejét,
hogy követve indításaidat,
bátran fussam végig a "pályát".

Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,
védelmezz a gonosz alattomos támadásaitól,
szabadíts meg az aggodalmaktól és félelmektől,
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,
töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával,
hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait visszaverve
örömmel szolgáljalak Téged.

Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,
taníts meg az Írás titkait megértenem,
hogy mint lángoszlopok a pusztai vándorlásban,
Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen át
az örök Kánaánba. Ámen

Katona István


Imádság a Szentlélek hét ajándékáért

Bölcsesség Lelke - gyújts bennünk világosságot, hogy az egy szükségest szemünk elől soha el ne vétsük; hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg, és a múló javak használatában örök szempontok vezessenek!

Értelem Lelke - tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét! Adj az igazságok megértésén felül érzéket is Egyházad szelleme iránt, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől!

Jó tanács Lelke - add, hogy meglássuk mindenben, és kövessük Isten akaratát!

Erősség Lelke - adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a bűn elleni harcban, és lendületes odaadást hivatásunk követésében!

Tudomány Lelke - mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hirdetésére és megvédelmezésére!

Jámborság Lelke - alakítsd ki bennünk Krisztust! Alakíts minket isteni finomságoddal, hogy gyermeki egyszerűséggel, összeszedettséggel és komolysággal, szent örömmel és kedvességgel, és az Isten fiainak szabadságával tegyünk bizonyságot az Evangéliumról!

Istenfélelem Lelke - önts belénk szent tiszteletet az isteni Fölség, és az Ő szent kegyelmei iránt!
Vissza

Imák az Irgalmasság Szentévére

Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

(Ferenc pápa imádságából)


Ó, Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, szabadon tegye jó cselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen.


Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. ÁMEN


Mennyei Atyánk,
Tégy bennünket irgalmad tanúivá.
Taníts meg hitet vinni a kételkedőknek,
reményt a bátortalanoknak,
szeretetet a közömbösöknek,
megbocsátást azoknak, akik rosszat tettek
és örömöt a boldogtalanoknak.
Add, hogy az irgalmas szeretet szikrája, melyet meggyújtottál bennünk,
tűzzé váljon, mely átformálja a szíveket és megújítja a föld színét.

Mária, Irgalmasság Anyja, könyörögj érettünk!
Szent II. János Pál, könyörögj érettünk!


"Segíts, Uram, ...
hogy szemeim irgalmasan nézzenek; hogy sohase gyanakodjanak, s ne ítéljek külső látszat alapján,hanem lássam meg azt, ami felebarátaim lelkében szép, és legyek segítségükre;
hogy irgalmas legyen a hallásom, hogy figyeljek mindig felebarátaim szükségleteire,
hogy füleim ne legyenek közömbösek szenvedéseik és panaszaik hallatán;
hogy irgalmas legyen a nyelvem, hogy sohase szóljak felebarátaimról lenézően és negatívan,
de mindenki számára legyen vigasztaló és megbocsátó szavam;
hogy irgalmasak legyenek a kezeim telve jócselekedetekkel, hogy felebarátaimnak csak jót tegyek, s a nehéz, fáradságos munkákat magamra vállaljam;
hogy lábaim is irgalmasak legyenek, hogy siessek mindig felebarátaim segítségre, legyőzve saját kimerültségemet és fáradtságomat;
hogy irgalmas legyen a szívem, hogy együtt érezzek felebarátaim minden szenvedésével".

(Szent Fausztina nővér Naplója, 163)


Jézus Krisztus nemcsak arról tanított, hogy az ember megtapasztalhatja Isten irgalmát,
hanem azt is megparancsolta, hogy maga az ember mások felé "irgalommal legyen":
"Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek". E szavakban az Egyház egyszer
felhívást hall az irgalomra, máskor az erőt meríti belőlük hozzá; s ha a boldogságok
általában utat mutatnak a megtérés és az élet megjobbítása felé, az irgalmasoknak ígért
boldogság kifejezetten ezt teszi. Az ember ugyanis annyira közeledik Isten irgalmas
szeretetéhez, amennyire saját szívében irgalmassá formálódik a felebaráti szeretet.

(Dives in misericordia - II. János Pál pápa enciklikája az isteni irgalmasságról)


Imádság Nagyasszonyunkhoz a hazáért

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad! Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának.

Eszterházy Pál


Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk!
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!


Ó Atyaistennek kedves, szép leánya!
Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról...

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról...

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról...


Keresztény Testvéreim!

Isten közelségének a jele minden Mária ünnep és minden Mária kegyhely. Mária nem egy megközelíthetetlen égi lény, ő egy közülünk. A földi lét valóságát megélte. Talán pont emiatt tud olyan nagyon azonosulni örömeinkkel, de bánatunkat, szomorúságunkkal is, melyeket a földi létben megélünk. Talán pont ez hozott össze bennünket, ma is itt, ezen a kegyhelyen. Szeretnénk kérni Mária égi közbenjárását szeretteinkért, családtagjainkért. Eljöttünk megköszönni, anyai jóságát, és a közbenjárására már megkapott kegyelmeket! De tulajdonképpen nem is lényeges ezen szándékok közül melyik hozott ma ide bennünket, egy biztos: az anyai szeretet kapcsol ma bennünket össze! Összeköt minket, és mindannyiunkat hozzákapcsol Fiához. Ezért lehet ő a mi égi közbenjárónk és segítőnk.

Máriának egyedülálló szerepe volt az üdvösség történetében. Ő volt Isten Fiának édesanyja. Lévén, hogy Isten sok kegyelmével elhalmozta, bűn nélkül volt és ő volt az egyetlen, akit élete végén Isten testestül-lelkestül fölvett a mennybe. A szentek életében is gyakran láthatjuk, hogy azért tehettek nagy és jó csodákat, mert Isten gazdagon megáldotta őket.

A mai ember, és mi keresztények sem vagyunk kivételek, nagy előszeretettel igazoljuk tévedéseinket és gyöngeségeinket. Nekünk, keresztényeknek még inkább szokásunk, hogy igazolni próbáljuk bűneinket.

Testvéreim!

Mária nekünk mindig az isteni kegyelemmel való együttműködés példaképe marad. Nagy volt az ő feladata. Tudatában volt annak, hogy feladatait egyedül nem tudja véghezvinni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ő vakon és naivan vállalta küldetését. Valamit sejtett is! Az Evangélium szerint: "Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat!" (Lk 2,51) Kész volt mindent megadni, megtenni, amit csak megtehetett. Amikor az ember a maga részéről mindent megtesz, csak akkor részesülhet Isten kegyelmében.

Ezért kedves testvéreim, ne féljünk! Ne higgyük azt, hogy mi nem vagyunk alkalmasak nagy tettekre, vagy hogy azok csak a szentek és a kiválasztottak számára valók. Ami a szentek életében olyan magasztos, az az ő együttműködésük a kegyelemmel. Hiszen ők is tudatában voltak saját emberi gyengeségeiknek, de lehetővé tették, hogy a kegyelem munkálkodjék bennük.

Ma a papi és szerzetesi hivatások világnapján, Krisztus arra hív minket, hogy hiteles keresztény életünkkel, imádságunkkal, életszentségre törekvésünkkel mutassuk meg Isten szeretetét a világban.

A mai Evangéliumban a Jó Pásztorról szóló példabeszéd folytatását halljuk, amelyben Jézus elmondja, mit tesz juhaiért: a juhok hallgatnak Jézus szavára, Jézus ismeri őket, és azok követik Őt. Örök életet ad nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezéből senki.

Megtudjuk testvéreim azt, hogy Jézus ismeri juhait. Mindig örülünk, amikor valaki, akivel régóta nem találkoztunk megismer bennünket a tömegben és néven szólít minket. Isten is így ismer bennünket. Már az Ószövetségben olvassuk, hogy amikor Isten rábízta Mózesre a küldetést, hogy vezesse ki a rabszolgaságban sínylődő népet Egyiptomból, akkor ezt azzal indokolta, hogy ismeri a nép szenvedését. Isten minket is ismer, megismer a tömegben, néven szólít bennünket és aggódó szeretettel kíséri életünk minden napját. Hitünk alappillére az az igazság, hogy Isten állandóan jelen van, amint ezt Jézus megígérte mennybemenetele pillanatában: "Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig."

A keresztény ember olyan ember, aki tudja, hogy még akkor is Isten jelenlétében megy előre, amikor úgy tűnik, hogy körülötte minden sötétség. Hisz a Jó Pásztort magasztaló zsoltár mondja: "Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hiszen Te velem vagy."

Jézus a Jó Pásztor, nekünk is nyújtja ajándékait: ismer bennünket, szeret bennünket, óv bennünket, és hazavár minket.

Keresztény testvéreim!

Hivatással rendelkezni, hivatást kapni nem feltétlenül jelenti azt, hogy Máriához hasonlóan különleges feladatot kapok az üdvösség történetében. Hivatást kapni nem azt jeleneti, hogy valaki feltétlenül pap vagy szerzetes kell hogy legyen. Minden megkeresztelt ember hivatást, küldetést kap, magától az Úrtól, hogy életével tanúsítja a keresztény hitét. A mai világban kereszténynek lenni nem könnyű feladat. Sőt! Mintha a mai világ egyre távolabb kerülne a keresztény értékektől. Talán ugyanígy viselkedünk mi magunk is.

Pedig Isten nagyon bízik bennünk! Szabad akaratot kaptunk, bebizonyította irántunk való szeretetét kereszthalálával. Milyen hatalmas és megrendítő dolog, ha az emberben valaki ennyire megbízik.

Kedves testvérem: hatalmas megbízást kaptál te is, én is! Nemcsak meghívást kaptunk, de képességet is, hogy nagyot alkossunk! Büszkének kell lennünk erre a csodálatos kiválasztottságra! Már fiatal koromban nagyot alkothatok, megvalósíthatom álmaimat. A családban gyerekeket nevelhetek, taníthatom őket Isten szeretetére, és még idős korunkban is ajándékot kapunk: öregségünk, betegségeink keresztjét alázatosan hordozva magához a Megváltóhoz válunk hasonlóvá.

Testvéreim!

Mindennapi életünkben legyen segítségünkre Mária. Adjon erőt, bátorságot a szentté válás útján. Hogy megtanuljuk és életpéldánkkal meg is mutassuk a világnak: a nagy dolgok is apró cselekedettel kezdődnek!

Kedves testvéreim!

Az Úr napját, dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Egybegyűltünk az Úr oltáránál, miként az Úr tanítványai, mint a Krisztusban hívők közössége, mint a Mennyei Atya szeretett gyermekei.

A Katolikus Egyházban minden évben húsvét negyedik vasárnapján, vagyis Jó Pásztor vasárnapján tartjuk a hivatások világnapját is. De május hónap végén Mária hívásásnak is engedtünk, amikor eljöttünk a templomba, hogy Vele, a Boldogasszonnyal együtt imádkozzunk, ahogyan ezt ő is tette az apostolokkal az utolsó vacsora termében. Minden imaszándékunkat nyugodtan tegyük le eléje, hiszen ő Krisztus édesanyja és a mi Mennyei Anyánk is! Az ő anyai törődése mindenkor megmutatkozik rajtunk, maikor velünk örvend és sír, mellettünk áll szükségünkben, és szüntelenül közbenjár értünk Fiánál.

A Szűz Anya megerősít abban a hitünkben, hogy a mi testünk is feltámad és részesül a mennyei boldogságban. Hogy halálunk után a boldog örök életre támadjunk fel, kérjük Istentől bűneink bocsánatát.

Dr. Ivankovic Radak Ivica búcsúi prédikációja


AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI

"Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse és beoltsa az életbe az irgalom misztériumát,amely legtökéletesebben Jézus Krisztusban mutatkozott meg."
"Ma különösen fontos, hogy könyörögjünk Isten irgalmáért, azért a sok rosszért, amelyek szorongatják és fenyegetik az embereket."
(II. János Pál pápa)

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege:

BIZALOM: Magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit - a kegyelmek elnyerésének feltételeit
"Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt. A bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne."
Jézus kéri: gyakran fohászkodjunk hozzá ezzel: "Ó, Vér és Víz, amely Jézus szívéből tör elő, mint az irgalom forrása, Bízom Benned."
"Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik."

IRGALMASSÁG: Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben.
Módjai: cselekedet, szó, imádság. Ez a három tartalmazza az irgalmasság teljességét.
"Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. "

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KÉPE: Az isteni irgalmasság üzenetének elterjesztésére Jézus 1931-ben ezt kívánta Faustina nővértől: "Készíts rólam egy festményt, úgy, ahogy engem látsz, és ezt írd alá: Jézusom Bízom Benned! Tiszteletét terjeszd el az egész világon."
A kép a feltámadt Krisztust ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés nyomait.
Átszúrt szívéből két sugár tör elő: piros és halvány.
A halvány sugár a víz, amely a lelkeket tisztítja meg. A piros a vér, ami a lelkek élete.
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a kegyképet tisztelik, és belőle, mint az Irgalmasság Forrásából kegyelmet merítenek, nem kárhoznak el. Ellenségeik felett győzelmet ígérek nekik, már itt a földön is, de főleg haláluk óráján. Magam mentem meg őket, mint saját dicsőségemet. Boldog aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE: "Azt kívánom, hogy Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen."
2000. április 30-án, Húsvét második vasárnapján II. János Pál pápa szentté avatta Faustinát, és úgy rendelkezett, hogy ez a vasárnap az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viselje.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE: Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak, amellyel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.
"Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal."
"Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen haláluk óráján."
"Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalmam veszi körül a lelket."

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE: "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya, óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."

"Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz."


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


A Boldogságos
Szűz Mária
közbenjárására
a Szentlélek újítsa
meg életünkben
az eucharisztikus
csodálatot a ragyogás
és a szépség iránt...
Az igazi öröm ugyanis
az, hogy fölismerjük:
az Úr közöttünk
marad mint hűséges
útitársunk.

(XVI. Benedek pápa)

A Hit évére Szentek imái Halottak napjára Krisztus Király ünnepére Advent Karácsony Szent Család ünnepére Szent János napi hálaadás Hálaadás Nagyböjt Keresztutak Húsvét Az Isteni irgalmasság üzenetei Hivatások ünnepére Jézus szíve ünnepére Szűz Mária ünnepére Pünkösd Imák az Irgalmasság Szentévére Imák különböző alkalmakra

Az őszi erdőben

"Utaidat Uram, mutasd meg nékem..."
- A képekre kattintva megtekinthetők 3D-ban

templom     templom

"Róla beszél fű, virág, rügyező és lombos fák, ... napsütéses kéklő ég, Ő a békesség."Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606