focim2
focim

Imádságok, elmélkedések, versek


Advent

Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben!

Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket és az embereket!

Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.

Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket,
hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben.

Kérünk, hallgass meg minket. Ámen.


Adventi imádság

Urunk, Istenünk,
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
"Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!"
- így mondja Izajás próféta.
"Térjetek meg!" - ezt hirdeti Keresztelő János.
Add, hogy mostani karácsonyi készületünk
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
Eredményes legyen:
Mindjobban hozzád térjünk,
Kinyissuk szívünket előtted,
És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.
Lelked irányítsa napjainkat,
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
Magunk és a világ megszentelését.
Ámen.

Csanád Béla


Köszönöm Neked, Uram Jézus Krisztus, hogy e világba jöttél, hogy segítsd az embert és megmutasd a helyes utat. Bocsásd meg, ha elfeledkeztem róla, hogy eljöveteled valóban oly döntő. Űzz el minden kételkedést és önts ádventi gondolatokat szívembe. Engedd megtapasztalnom, hogy Te ma is újra hozzánk jössz. Tarts éber készenlétben, hogy örömmel fogadjalak. Költözz be országunkba, házunkba, közösségünkbe és szívünkbe.


Adventi várakozás

Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra.
Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel.

Ámen.

(Clairvaux-i Szent Bernát)


Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

               (Reményik Sándor)


Karácsonyi óhaj

"Ismét jön karácsony, - nap mint nap közeleg, -
belopja melegét, - tárd ki a szívedet:
Gondold el mit tehetsz, hogy mást is hevítsen
a JÓ, mivel Téged megáldott az Isten."

                                     (Kovásznai Kővér János)


Ürögdi Ferenc: Minden Advent

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Ámen.


Vincze Attila plébános adventi gondolatai

Advent 3. vasárnapján ismét találkozunk Keresztelő Jánossal, aki kérdést intéz Jézushoz, tanítványain keresztül: "Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?" Ő kérdezi, aki megkeresztelte Jézust, a Jordán vizében, sőt a Szentlélek hatása alatt állva Krisztusra mutatott: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit", valamint: "Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Felmerül bennünk a gondolat: ha már egyszer felismerte Krisztust, most miért bizonytalanodik el?
Mi játszódhat le Keresztelő János lelkében? Börtönben van a lánglelkű próféta, aki nyitott szívvel várta az Üdvözítőt; életét mint előfutár, neki szentelte; az erkölcshöz való visszatérést hirdette; nyíltan kimondta a nép és köztük Heródes bűneit, a régi próféták nyomdokain járva.
Az ószövetségi üdvrendhez soróljuk őt, aki a próféták szavát figyelembe véve várja a Messiást , aki szórólapáttal kezében érkezik, és a fejszét a gyümölcsöt nem hozó fa gyökerére helyezi. Megérkezik Krisztus, de a fák állva maradnak, látszólag, elmarad a szétválasztás.

Keresztelő János talán nem így képzelte el a Messiási uralom beköszöntését. Talán tanítványait azért küldi Jézushoz, hogy felismerjék benne az Atyaisten bölcsességét?
És Jézus válaszol neki, személyesen neki küldi a választ. "Menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amiket láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!" Jó lenne tudni, hogy mit hallott ki ebből Keresztelő János, de bizonyos hogy Isten, aki hűséges, nem fordult el hűséges szolgájától és tekintetre méltatta őt, gazdagon árasztva el János lelkét Szentlelkével, hogy utolsó napjaiban felülírja saját elvárásait a Messiásról és felismerje Krisztusban Isten terveinek beteljesítőjét. Reméljük, hogy Jézus őt is megkeresztelte tűzzel és Szentlélekkel.

Mi is a Keresztelő nyomán járunk, hallottunk Krisztusról, sőt tanultunk is róla. De ennyi nem elég, látnunk kell őt a hitben, a lélek szemével! Isten bennünket is hagy néha elbizonytalanodni, hogy újra a felismerés válaszát adjuk ugyanazon Szentlélek által, akit Jézus igért meg nekünk. Újra formáljuk válaszunkat és új meggyőződésünket mondjuk ki.

És mi magunk is feladjuk elképzeléseinket Krisztusról, hogy immár egy tisztább válasz szülessen meg a Szentlélek által, aki elvezet az igazságra és Krisztust látva, hallva megismerjük az Atyát.
Jézus egy személyes látogatásnál többet adott Jánosnak. Nyissa meg a lélek szemét bennünk, hogy mi is képesek legyünk rácsodálkozni Isten csendes, bölcs és szeretteljes jelenlétére a saját életünkben.

"Boldog, aki nem botránkozik meg bennem"- mondja Jézus Jánosnak és nekünk. Milyen sokszor mást vártunk tőle, elképzeltünk egy életet, elképzeltük lelki életünk nagyívű fejlődését, és sokszor keserű szájízzel állunk magunk előtt és kérdezzük: Hol tartok, vajon a jó úton járok-e? És mások tőlünk várnak eligazítást emberi és a lelki élet kérdéseiben.

"Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig!" Lám a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik!" - tanítja Szent Jakab a Szentleckében. Isten tudja mikor kell lelkünknek és emberségünknek az eső, a megerősítő és megvilágosító kegyelem. Advent időszakában, várjuk az Úr kegyelmi eljövetelét, a megemlékezés és a végidő várása mellett.

Az Isten türelmes hozzánk, és a Szentlélek, a szeretet lelke bennünket is azzá formál, hogy részesedjünk Isten legnagyobb és legfurcsább tulajdonságában, hogy ne csak élvezzük Isten türelmét, hanem mint hordozói gyakoroljuk azt magunk és mások felé, remélve a növekedést Istenben és a krisztusi emberségben, azaz az életszentségben. Isten türelme legyen bennünk, de tudomásul kell vennünk, hogy ez a türelem nem vállrándító módon közönyös az események alakulása láttán. Ez a türelem bátorító türelem, sőt néha aggódó türelem, a tékozló fiú atyjának türelme. Milyen sokszor megéljük ezt az aggódást szeretteink felé, a világ, a körülmények folyása láttán. Ez a türelem szenvedést jelent. Isten segítsen bennünket, megvilágítva szívünket, hogy az ő lelkére táguljon lelkünk, és jól szeressük magunkat és a másik embert.

Advent 3. vasárnapján is jó tudni, hogy Isten elköteleződött irányunkba. Erről szól megtestesülése. Adja meg nekünk kegyelmét, hogy felnőjünk Hozzá, hogy néha egy kicsit rálássunk útjaira és gondolatait csillantsa meg előttünk. Tudjuk, hogy gondolatai felülmúlják a mi gondolatainkat, de örömünk oka az, hogy megváltottak vagyunk, hogy Isten a saját Lelkét árasztja belénk és ezáltal úgy élhetünk mint a Világosság fiai.


Keresztény Testvéreim!

Isten közelségének a jele minden Mária ünnep és minden Mária kegyhely. Mária nem egy megközelíthetetlen égi lény, ő egy közülünk. A földi lét valóságát megélte. Talán pont emiatt tud olyan nagyon azonosulni örömeinkkel, de bánatunkat, szomorúságunkkal is, melyeket a földi létben megélünk. Talán pont ez hozott össze bennünket, ma is itt, ezen a kegyhelyen. Szeretnénk kérni Mária égi közbenjárását szeretteinkért, családtagjainkért. Eljöttünk megköszönni, anyai jóságát, és a közbenjárására már megkapott kegyelmeket! De tulajdonképpen nem is lényeges ezen szándékok közül melyik hozott ma ide bennünket, egy biztos: az anyai szeretet kapcsol ma bennünket össze! Összeköt minket, és mindannyiunkat hozzákapcsol Fiához. Ezért lehet ő a mi égi közbenjárónk és segítőnk.

Máriának egyedülálló szerepe volt az üdvösség történetében. Ő volt Isten Fiának édesanyja. Lévén, hogy Isten sok kegyelmével elhalmozta, bűn nélkül volt és ő volt az egyetlen, akit élete végén Isten testestül-lelkestül fölvett a mennybe. A szentek életében is gyakran láthatjuk, hogy azért tehettek nagy és jó csodákat, mert Isten gazdagon megáldotta őket.

A mai ember, és mi keresztények sem vagyunk kivételek, nagy előszeretettel igazoljuk tévedéseinket és gyöngeségeinket. Nekünk, keresztényeknek még inkább szokásunk, hogy igazolni próbáljuk bűneinket.

Testvéreim!

Mária nekünk mindig az isteni kegyelemmel való együttműködés példaképe marad. Nagy volt az ő feladata. Tudatában volt annak, hogy feladatait egyedül nem tudja véghezvinni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ő vakon és naivan vállalta küldetését. Valamit sejtett is! Az Evangélium szerint: "Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat!" (Lk 2,51) Kész volt mindent megadni, megtenni, amit csak megtehetett. Amikor az ember a maga részéről mindent megtesz, csak akkor részesülhet Isten kegyelmében.

Ezért kedves testvéreim, ne féljünk! Ne higgyük azt, hogy mi nem vagyunk alkalmasak nagy tettekre, vagy hogy azok csak a szentek és a kiválasztottak számára valók. Ami a szentek életében olyan magasztos, az az ő együttműködésük a kegyelemmel. Hiszen ők is tudatában voltak saját emberi gyengeségeiknek, de lehetővé tették, hogy a kegyelem munkálkodjék bennük.

Ma a papi és szerzetesi hivatások világnapján, Krisztus arra hív minket, hogy hiteles keresztény életünkkel, imádságunkkal, életszentségre törekvésünkkel mutassuk meg Isten szeretetét a világban.

A mai Evangéliumban a Jó Pásztorról szóló példabeszéd folytatását halljuk, amelyben Jézus elmondja, mit tesz juhaiért: a juhok hallgatnak Jézus szavára, Jézus ismeri őket, és azok követik Őt. Örök életet ad nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezéből senki.

Megtudjuk testvéreim azt, hogy Jézus ismeri juhait. Mindig örülünk, amikor valaki, akivel régóta nem találkoztunk megismer bennünket a tömegben és néven szólít minket. Isten is így ismer bennünket. Már az Ószövetségben olvassuk, hogy amikor Isten rábízta Mózesre a küldetést, hogy vezesse ki a rabszolgaságban sínylődő népet Egyiptomból, akkor ezt azzal indokolta, hogy ismeri a nép szenvedését. Isten minket is ismer, megismer a tömegben, néven szólít bennünket és aggódó szeretettel kíséri életünk minden napját. Hitünk alappillére az az igazság, hogy Isten állandóan jelen van, amint ezt Jézus megígérte mennybemenetele pillanatában: "Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig."

A keresztény ember olyan ember, aki tudja, hogy még akkor is Isten jelenlétében megy előre, amikor úgy tűnik, hogy körülötte minden sötétség. Hisz a Jó Pásztort magasztaló zsoltár mondja: "Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hiszen Te velem vagy."

Jézus a Jó Pásztor, nekünk is nyújtja ajándékait: ismer bennünket, szeret bennünket, óv bennünket, és hazavár minket.

Keresztény testvéreim!

Hivatással rendelkezni, hivatást kapni nem feltétlenül jelenti azt, hogy Máriához hasonlóan különleges feladatot kapok az üdvösség történetében. Hivatást kapni nem azt jeleneti, hogy valaki feltétlenül pap vagy szerzetes kell hogy legyen. Minden megkeresztelt ember hivatást, küldetést kap, magától az Úrtól, hogy életével tanúsítja a keresztény hitét. A mai világban kereszténynek lenni nem könnyű feladat. Sőt! Mintha a mai világ egyre távolabb kerülne a keresztény értékektől. Talán ugyanígy viselkedünk mi magunk is.

Pedig Isten nagyon bízik bennünk! Szabad akaratot kaptunk, bebizonyította irántunk való szeretetét kereszthalálával. Milyen hatalmas és megrendítő dolog, ha az emberben valaki ennyire megbízik.

Kedves testvérem: hatalmas megbízást kaptál te is, én is! Nemcsak meghívást kaptunk, de képességet is, hogy nagyot alkossunk! Büszkének kell lennünk erre a csodálatos kiválasztottságra! Már fiatal koromban nagyot alkothatok, megvalósíthatom álmaimat. A családban gyerekeket nevelhetek, taníthatom őket Isten szeretetére, és még idős korunkban is ajándékot kapunk: öregségünk, betegségeink keresztjét alázatosan hordozva magához a Megváltóhoz válunk hasonlóvá.

Testvéreim!

Mindennapi életünkben legyen segítségünkre Mária. Adjon erőt, bátorságot a szentté válás útján. Hogy megtanuljuk és életpéldánkkal meg is mutassuk a világnak: a nagy dolgok is apró cselekedettel kezdődnek!

Kedves testvéreim!

Az Úr napját, dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Egybegyűltünk az Úr oltáránál, miként az Úr tanítványai, mint a Krisztusban hívők közössége, mint a Mennyei Atya szeretett gyermekei.

A Katolikus Egyházban minden évben húsvét negyedik vasárnapján, vagyis Jó Pásztor vasárnapján tartjuk a hivatások világnapját is. De május hónap végén Mária hívásásnak is engedtünk, amikor eljöttünk a templomba, hogy Vele, a Boldogasszonnyal együtt imádkozzunk, ahogyan ezt ő is tette az apostolokkal az utolsó vacsora termében. Minden imaszándékunkat nyugodtan tegyük le eléje, hiszen ő Krisztus édesanyja és a mi Mennyei Anyánk is! Az ő anyai törődése mindenkor megmutatkozik rajtunk, maikor velünk örvend és sír, mellettünk áll szükségünkben, és szüntelenül közbenjár értünk Fiánál.

A Szűz Anya megerősít abban a hitünkben, hogy a mi testünk is feltámad és részesül a mennyei boldogságban. Hogy halálunk után a boldog örök életre támadjunk fel, kérjük Istentől bűneink bocsánatát.

Dr. Ivankovic Radak Ivica búcsúi prédikációja


AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI

"Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse és beoltsa az életbe az irgalom misztériumát,amely legtökéletesebben Jézus Krisztusban mutatkozott meg."
"Ma különösen fontos, hogy könyörögjünk Isten irgalmáért, azért a sok rosszért, amelyek szorongatják és fenyegetik az embereket."
(II. János Pál pápa)

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege:

BIZALOM: Magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit - a kegyelmek elnyerésének feltételeit
"Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt. A bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne."
Jézus kéri: gyakran fohászkodjunk hozzá ezzel: "Ó, Vér és Víz, amely Jézus szívéből tör elő, mint az irgalom forrása, Bízom Benned."
"Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik."

IRGALMASSÁG: Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben.
Módjai: cselekedet, szó, imádság. Ez a három tartalmazza az irgalmasság teljességét.
"Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. "

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KÉPE: Az isteni irgalmasság üzenetének elterjesztésére Jézus 1931-ben ezt kívánta Faustina nővértől: "Készíts rólam egy festményt, úgy, ahogy engem látsz, és ezt írd alá: Jézusom Bízom Benned! Tiszteletét terjeszd el az egész világon."
A kép a feltámadt Krisztust ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés nyomait.
Átszúrt szívéből két sugár tör elő: piros és halvány.
A halvány sugár a víz, amely a lelkeket tisztítja meg. A piros a vér, ami a lelkek élete.
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a kegyképet tisztelik, és belőle, mint az Irgalmasság Forrásából kegyelmet merítenek, nem kárhoznak el. Ellenségeik felett győzelmet ígérek nekik, már itt a földön is, de főleg haláluk óráján. Magam mentem meg őket, mint saját dicsőségemet. Boldog aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE: "Azt kívánom, hogy Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen."
2000. április 30-án, Húsvét második vasárnapján II. János Pál pápa szentté avatta Faustinát, és úgy rendelkezett, hogy ez a vasárnap az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viselje.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE: Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak, amellyel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.
"Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal."
"Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen haláluk óráján."
"Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalmam veszi körül a lelket."

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE: "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya, óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."

"Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz."


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


A Boldogságos
Szűz Mária
közbenjárására
a Szentlélek újítsa
meg életünkben
az eucharisztikus
csodálatot a ragyogás
és a szépség iránt...
Az igazi öröm ugyanis
az, hogy fölismerjük:
az Úr közöttünk
marad mint hűséges
útitársunk.

(XVI. Benedek pápa)

Tanévkezdésre A Hit évére Szentek imái Halottak napjára Krisztus Király ünnepére Karácsony Szent Család ünnepére Szent János napi hálaadás Hálaadás Nagyböjt Keresztutak Húsvét Az Isteni irgalmasság üzenetei Hivatások ünnepére Jézus szíve ünnepére Szűz Mária ünnepére Az Oltáriszentség előtt Pünkösd Imák az Irgalmasság Szentévére Imák különböző alkalmakra

Az őszi erdőben

"Utaidat Uram, mutasd meg nékem..."
- A képekre kattintva megtekinthetők 3D-ban

templom     templom

"Róla beszél fű, virág, rügyező és lombos fák, ... napsütéses kéklő ég, Ő a békesség."Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606