focim2
focim

Imádságok, elmélkedések, versek


Imádság Nagyasszonyunkhoz a hazáért

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad! Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának.

Eszterházy Pál


Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk!
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!


Ó Atyaistennek kedves, szép leánya!
Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról...

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, édes hazánkról...

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról...


Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.


Ima a Szűz Anyához

Szűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám óh jöjj segíts imátkozni,
Anyám óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen birsz segíteni,óh hatalmas,
Akarsz is segíteni,óh irgalmas,
Kell is segítened,óh hűséges,
Fogsz is segíteni,óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége,s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom,minden szenvedésben,
Mária mindig segít,minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít,minden balsorsban!
Azért hiszem,s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám,fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!


Ima Szűz Máriához

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.

Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!

Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.

Ámen.


Ima Szűz Máriához

Szűz Mária, Isten Anyja,
Édesanyánk, Béke Királynője!
Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat
az Istenhez vezess.
Esdekeld ki számunkra a kegyelmet,
hogy ne csak mondjuk:
"Történjék velem szavaid szerint",
Hanem éljük is, ahogy te tetted!
A te kezedbe kapaszkodva kérünk,
hogy minden szenvedés
és nyomorúság ellenére
vezess bennünket az Istenhez,
Krisztus, a mi Urunk által!
Ámen.


Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!


Szentséges Szűz Mária

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.

XVI. Benedek pápa


II. János Pál: A MÁRIA IRÁNTI BIZALOM IMÁJA

Mária, reménység anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük;
segíts tanúskodnunk Jézusról,
az egyetlen Üdvözítőről;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává
és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé;
járj közben értünk,
hogy úgy munkálkodjunk a történelemben,
hogy bizonyosak legyünk
az Atya tervének teljesedésében.

Az új világnak Hajnala, mutasd meg,
hogy a reménység anyja vagy,
és virrassz felettünk!

Virrassz az európai egyház fölött:
legyen az evangélium jó közvetítője;
legyen az igazi közösség helye;
teljesítse küldetését, mely arra szól,
hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja
a remény evangéliumát,
mindenki békéjére és örömére.

Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget
a harmadik évezredben!
Virrassz az összes keresztény fölött:
járják hűségesen az egység útját
a kontinens egyetértésének kovászaként;
virrassz a fiatalok fölött,
akik a jövendő reményei,
hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.
Virrassz a nemzetek vezetői fölött:
a közös ház építését tekintsék feladatuknak,
melyben megbecsülik
minden egyes ember méltóságát és jogait.
Mária, ajándékozd nekünk Jézust!

Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük!
ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye,
ő velünk és közöttünk él Egyházában.
Veled együtt mondjuk:
"Jöjj el, Úr Jézus!" (Jel 22,20)
A dicsőség reménye,
melyet ő árasztott a szívünkbe,
teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!


Gyertyaszentelőre...

Ma Gyertyaszentelő van, Mária,
és azt a Krisztust,
aki bennem él, aki növekszik,
s még olyan kicsi,
mutasd be, kérlek,
az Atyának.
Ma Gyertyaszentelő van, Mária,
és azt a szívet, amely
sebzetten is remél,
szeret,
tedd ki a Gyógyulásnak,
a Fénynek,
hogy átjárja,
ragyogtassa,
s ontsa
maroknyi melegét.

Szent-Gály Kata


Ima a keresztények egységéért

Urunk, Jézus, kérünk, vezess minket az általad akart egység felé, őrizd és erősítsd bennünk az egység lelkületét.
Add, hogy képesek legyünk a testvért látni abban az embertársunkban, aki más szavakkal imádkozik hozzád.
Add, hogy belássuk: testvériségünk tagadása nem más, mint a közös Atya tagadása.
És add, hogy fölismerjük: egymáshoz csak úgy kerülünk igazán közelebb, ha mindannyian Isten felé közelítünk!

(A.Hofmann)


Keresztény Testvéreim!

Isten közelségének a jele minden Mária ünnep és minden Mária kegyhely. Mária nem egy megközelíthetetlen égi lény, ő egy közülünk. A földi lét valóságát megélte. Talán pont emiatt tud olyan nagyon azonosulni örömeinkkel, de bánatunkat, szomorúságunkkal is, melyeket a földi létben megélünk. Talán pont ez hozott össze bennünket, ma is itt, ezen a kegyhelyen. Szeretnénk kérni Mária égi közbenjárását szeretteinkért, családtagjainkért. Eljöttünk megköszönni, anyai jóságát, és a közbenjárására már megkapott kegyelmeket! De tulajdonképpen nem is lényeges ezen szándékok közül melyik hozott ma ide bennünket, egy biztos: az anyai szeretet kapcsol ma bennünket össze! Összeköt minket, és mindannyiunkat hozzákapcsol Fiához. Ezért lehet ő a mi égi közbenjárónk és segítőnk.

Máriának egyedülálló szerepe volt az üdvösség történetében. Ő volt Isten Fiának édesanyja. Lévén, hogy Isten sok kegyelmével elhalmozta, bűn nélkül volt és ő volt az egyetlen, akit élete végén Isten testestül-lelkestül fölvett a mennybe. A szentek életében is gyakran láthatjuk, hogy azért tehettek nagy és jó csodákat, mert Isten gazdagon megáldotta őket.

A mai ember, és mi keresztények sem vagyunk kivételek, nagy előszeretettel igazoljuk tévedéseinket és gyöngeségeinket. Nekünk, keresztényeknek még inkább szokásunk, hogy igazolni próbáljuk bűneinket.

Testvéreim!

Mária nekünk mindig az isteni kegyelemmel való együttműködés példaképe marad. Nagy volt az ő feladata. Tudatában volt annak, hogy feladatait egyedül nem tudja véghezvinni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ő vakon és naivan vállalta küldetését. Valamit sejtett is! Az Evangélium szerint: "Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat!" (Lk 2,51) Kész volt mindent megadni, megtenni, amit csak megtehetett. Amikor az ember a maga részéről mindent megtesz, csak akkor részesülhet Isten kegyelmében.

Ezért kedves testvéreim, ne féljünk! Ne higgyük azt, hogy mi nem vagyunk alkalmasak nagy tettekre, vagy hogy azok csak a szentek és a kiválasztottak számára valók. Ami a szentek életében olyan magasztos, az az ő együttműködésük a kegyelemmel. Hiszen ők is tudatában voltak saját emberi gyengeségeiknek, de lehetővé tették, hogy a kegyelem munkálkodjék bennük.

Ma a papi és szerzetesi hivatások világnapján, Krisztus arra hív minket, hogy hiteles keresztény életünkkel, imádságunkkal, életszentségre törekvésünkkel mutassuk meg Isten szeretetét a világban.

A mai Evangéliumban a Jó Pásztorról szóló példabeszéd folytatását halljuk, amelyben Jézus elmondja, mit tesz juhaiért: a juhok hallgatnak Jézus szavára, Jézus ismeri őket, és azok követik Őt. Örök életet ad nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezéből senki.

Megtudjuk testvéreim azt, hogy Jézus ismeri juhait. Mindig örülünk, amikor valaki, akivel régóta nem találkoztunk megismer bennünket a tömegben és néven szólít minket. Isten is így ismer bennünket. Már az Ószövetségben olvassuk, hogy amikor Isten rábízta Mózesre a küldetést, hogy vezesse ki a rabszolgaságban sínylődő népet Egyiptomból, akkor ezt azzal indokolta, hogy ismeri a nép szenvedését. Isten minket is ismer, megismer a tömegben, néven szólít bennünket és aggódó szeretettel kíséri életünk minden napját. Hitünk alappillére az az igazság, hogy Isten állandóan jelen van, amint ezt Jézus megígérte mennybemenetele pillanatában: "Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig."

A keresztény ember olyan ember, aki tudja, hogy még akkor is Isten jelenlétében megy előre, amikor úgy tűnik, hogy körülötte minden sötétség. Hisz a Jó Pásztort magasztaló zsoltár mondja: "Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hiszen Te velem vagy."

Jézus a Jó Pásztor, nekünk is nyújtja ajándékait: ismer bennünket, szeret bennünket, óv bennünket, és hazavár minket.

Keresztény testvéreim!

Hivatással rendelkezni, hivatást kapni nem feltétlenül jelenti azt, hogy Máriához hasonlóan különleges feladatot kapok az üdvösség történetében. Hivatást kapni nem azt jeleneti, hogy valaki feltétlenül pap vagy szerzetes kell hogy legyen. Minden megkeresztelt ember hivatást, küldetést kap, magától az Úrtól, hogy életével tanúsítja a keresztény hitét. A mai világban kereszténynek lenni nem könnyű feladat. Sőt! Mintha a mai világ egyre távolabb kerülne a keresztény értékektől. Talán ugyanígy viselkedünk mi magunk is.

Pedig Isten nagyon bízik bennünk! Szabad akaratot kaptunk, bebizonyította irántunk való szeretetét kereszthalálával. Milyen hatalmas és megrendítő dolog, ha az emberben valaki ennyire megbízik.

Kedves testvérem: hatalmas megbízást kaptál te is, én is! Nemcsak meghívást kaptunk, de képességet is, hogy nagyot alkossunk! Büszkének kell lennünk erre a csodálatos kiválasztottságra! Már fiatal koromban nagyot alkothatok, megvalósíthatom álmaimat. A családban gyerekeket nevelhetek, taníthatom őket Isten szeretetére, és még idős korunkban is ajándékot kapunk: öregségünk, betegségeink keresztjét alázatosan hordozva magához a Megváltóhoz válunk hasonlóvá.

Testvéreim!

Mindennapi életünkben legyen segítségünkre Mária. Adjon erőt, bátorságot a szentté válás útján. Hogy megtanuljuk és életpéldánkkal meg is mutassuk a világnak: a nagy dolgok is apró cselekedettel kezdődnek!

Kedves testvéreim!

Az Úr napját, dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Egybegyűltünk az Úr oltáránál, miként az Úr tanítványai, mint a Krisztusban hívők közössége, mint a Mennyei Atya szeretett gyermekei.

A Katolikus Egyházban minden évben húsvét negyedik vasárnapján, vagyis Jó Pásztor vasárnapján tartjuk a hivatások világnapját is. De május hónap végén Mária hívásásnak is engedtünk, amikor eljöttünk a templomba, hogy Vele, a Boldogasszonnyal együtt imádkozzunk, ahogyan ezt ő is tette az apostolokkal az utolsó vacsora termében. Minden imaszándékunkat nyugodtan tegyük le eléje, hiszen ő Krisztus édesanyja és a mi Mennyei Anyánk is! Az ő anyai törődése mindenkor megmutatkozik rajtunk, maikor velünk örvend és sír, mellettünk áll szükségünkben, és szüntelenül közbenjár értünk Fiánál.

A Szűz Anya megerősít abban a hitünkben, hogy a mi testünk is feltámad és részesül a mennyei boldogságban. Hogy halálunk után a boldog örök életre támadjunk fel, kérjük Istentől bűneink bocsánatát.

Dr. Ivankovic Radak Ivica búcsúi prédikációja

Imák az Irgalmasság Szentévére

Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

(Ferenc pápa imádságából)


Ó, Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, szabadon tegye jó cselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen.


Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. ÁMEN


Mennyei Atyánk,
Tégy bennünket irgalmad tanúivá.
Taníts meg hitet vinni a kételkedőknek,
reményt a bátortalanoknak,
szeretetet a közömbösöknek,
megbocsátást azoknak, akik rosszat tettek
és örömöt a boldogtalanoknak.
Add, hogy az irgalmas szeretet szikrája, melyet meggyújtottál bennünk,
tűzzé váljon, mely átformálja a szíveket és megújítja a föld színét.

Mária, Irgalmasság Anyja, könyörögj érettünk!
Szent II. János Pál, könyörögj érettünk!


"Segíts, Uram, ...
hogy szemeim irgalmasan nézzenek; hogy sohase gyanakodjanak, s ne ítéljek külső látszat alapján,hanem lássam meg azt, ami felebarátaim lelkében szép, és legyek segítségükre;
hogy irgalmas legyen a hallásom, hogy figyeljek mindig felebarátaim szükségleteire,
hogy füleim ne legyenek közömbösek szenvedéseik és panaszaik hallatán;
hogy irgalmas legyen a nyelvem, hogy sohase szóljak felebarátaimról lenézően és negatívan,
de mindenki számára legyen vigasztaló és megbocsátó szavam;
hogy irgalmasak legyenek a kezeim telve jócselekedetekkel, hogy felebarátaimnak csak jót tegyek, s a nehéz, fáradságos munkákat magamra vállaljam;
hogy lábaim is irgalmasak legyenek, hogy siessek mindig felebarátaim segítségre, legyőzve saját kimerültségemet és fáradtságomat;
hogy irgalmas legyen a szívem, hogy együtt érezzek felebarátaim minden szenvedésével".

(Szent Fausztina nővér Naplója, 163)


Jézus Krisztus nemcsak arról tanított, hogy az ember megtapasztalhatja Isten irgalmát,
hanem azt is megparancsolta, hogy maga az ember mások felé "irgalommal legyen":
"Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek". E szavakban az Egyház egyszer
felhívást hall az irgalomra, máskor az erőt meríti belőlük hozzá; s ha a boldogságok
általában utat mutatnak a megtérés és az élet megjobbítása felé, az irgalmasoknak ígért
boldogság kifejezetten ezt teszi. Az ember ugyanis annyira közeledik Isten irgalmas
szeretetéhez, amennyire saját szívében irgalmassá formálódik a felebaráti szeretet.

(Dives in misericordia - II. János Pál pápa enciklikája az isteni irgalmasságról)


A pápa betegek világnapi üzenetéhez kapcsolódó ima

Mindenható és örök Istenünk,
Te vagy életünk alapja és támasza,
olyan remény vagy számunkra, amely soha el nem hagy bennünket,
és az a szeretet, mely a kereszten és Jézus feltámadásában ajándékozza önmagát.
Ragyogjon rá arcod minden betegre, szenvedőre és haldoklóra,
és légy irgalmas hozzájuk.
Küldj még jó szamaritánusokat,
akik megmentik és ápolják a betegeket, szenvedőket, haldoklókat
és önzetlenül segítik a leggyengébbeket.

Szűz Mária, Isten Anyja,
ma hozzád fordulunk, és így kérünk:
Te ismered a magatehetetlenek fájdalmát,
amikor nem lehet eltávolítani a szenvedést.
Anyai szenvedéseddel és azzal, hogy a kereszt alatt álltál,
a betegek menedékévé váltál számunkra.
Add, hogy legyen erőnk és bátorságunk
a Megfeszítettet nézni,
hogy bátorsággal viseljük szenvedéseinket,
és Rá bízzuk magunkat.

Mi Atyánk, végtelenül jó Isten,
hálát adunk a sok példás tanúságtevőért,
akiknek szenvedéssel teli életútja volt,
és akiket Te közbenjáróinknak adtál.
Hálát adunk Szent Schäffer Annáért,
aki nehéz próbatételeken ment át fiatalkorától kezdve,
miután súlyos baleset következtében betegágyba kényszerült.
Hozzád fordulunk, Szent Schäffer Anna:
erőfeszítéseid által,
amelyeket a megfeszített és feltámadt Jézussal való
bensőséges barátságért tettél,
nemcsak hogy el tudtad viselni a szenvedésedet,
hanem Vele együtt fel tudtad áldozni magad a többi szenvedőért,
különösen azokért, akik elveszítettek minden reményt.
Közbenjárásoddal segíts nekünk, hogy mi is át tudjuk ölelni életünket,
még ha fájdalom járja is át.
Segíts, hogy bizalommal tekintsünk
a megfeszített Jézusra,
és utunkat azzal a bizonyossággal járjuk végig,
hogy Krisztus szeretete erősebb minden fájdalomnál,
erősebb a rossznál és a halálnál.

Hálát adunk Boldog II. János Pál pápáért.
Mindig a betegek mellett volt
az emberi élet elszánt védelmezőjeként.
Hozzád fordulunk Boldog II. János Pál pápa:
add, hogy az imádsággal elnyerjük a hit erejét és a bizonyosságot,
hogy nem fogunk elveszni,
és hogy egész életünkkel és szenvedéseinkkel
Isten kezében és szívében meg vagyunk mentve.
Haláltusád példájával adj nekünk bátorságot
életünk utolsó óráiban is.

Hálát adunk Kalkuttai Boldog Teréz anyáért is,
a haldoklók és kirekesztettek
sötét éjszakáinak valódi angyaláért.
Hozzád fordulunk, Boldog Teréz anya:
Jézus Krisztus végtelen szeretetében
és kereszthalálának áldozatában bízva mindig úgy éltél,
hogy szeretetének ezen fénye áthatoljon a szenvedés sötétségén.
Esdd ki nekünk azt a tudatosságot,
hogy mi magunk is fénnyé válhatunk a többi szenvedő számára.
Add, hogy reményt tudjunk sugározni,
és hogy mi is fel tudjuk ismerni a beteg és szenvedő felebarátban
Urunk arcát, és készségesen segítsünk neki.

Szentháromságos egy Isten,
most a te nagylelkű, atyai kezedbe helyezzük magunkat.
Bízunk határtalan szeretetedben,
Te őrzöl meg minket
a szép és a nehéz napokon,
életünkben és halálunkban.
Add, hogy fájdalmunkon keresztül
hitünk és reményünk megújuljon Benned,
hogy Isten egész népe megtapasztalhassa a megváltás kegyelmét.
Most és mindörökkön-örökké.
Ámen.


AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI

"Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse és beoltsa az életbe az irgalom misztériumát,amely legtökéletesebben Jézus Krisztusban mutatkozott meg."
"Ma különösen fontos, hogy könyörögjünk Isten irgalmáért, azért a sok rosszért, amelyek szorongatják és fenyegetik az embereket."
(II. János Pál pápa)

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege:

BIZALOM: Magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit - a kegyelmek elnyerésének feltételeit
"Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt. A bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne."
Jézus kéri: gyakran fohászkodjunk hozzá ezzel: "Ó, Vér és Víz, amely Jézus szívéből tör elő, mint az irgalom forrása, Bízom Benned."
"Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik."

IRGALMASSÁG: Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben.
Módjai: cselekedet, szó, imádság. Ez a három tartalmazza az irgalmasság teljességét.
"Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. "

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KÉPE: Az isteni irgalmasság üzenetének elterjesztésére Jézus 1931-ben ezt kívánta Faustina nővértől: "Készíts rólam egy festményt, úgy, ahogy engem látsz, és ezt írd alá: Jézusom Bízom Benned! Tiszteletét terjeszd el az egész világon."
A kép a feltámadt Krisztust ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés nyomait.
Átszúrt szívéből két sugár tör elő: piros és halvány.
A halvány sugár a víz, amely a lelkeket tisztítja meg. A piros a vér, ami a lelkek élete.
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a kegyképet tisztelik, és belőle, mint az Irgalmasság Forrásából kegyelmet merítenek, nem kárhoznak el. Ellenségeik felett győzelmet ígérek nekik, már itt a földön is, de főleg haláluk óráján. Magam mentem meg őket, mint saját dicsőségemet. Boldog aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE: "Azt kívánom, hogy Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen."
2000. április 30-án, Húsvét második vasárnapján II. János Pál pápa szentté avatta Faustinát, és úgy rendelkezett, hogy ez a vasárnap az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viselje.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE: Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak, amellyel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.
"Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal."
"Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen haláluk óráján."
"Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalmam veszi körül a lelket."

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE: "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya, óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."

"Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz."


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


A Boldogságos
Szűz Mária
közbenjárására
a Szentlélek újítsa
meg életünkben
az eucharisztikus
csodálatot a ragyogás
és a szépség iránt...
Az igazi öröm ugyanis
az, hogy fölismerjük:
az Úr közöttünk
marad mint hűséges
útitársunk.

(XVI. Benedek pápa)

Tanévkezdésre A Hit évére Szentek imái Halottak napjára Krisztus Király ünnepére Advent Karácsony Szent Család ünnepére Szent János napi hálaadás Hálaadás Nagyböjt Keresztutak Húsvét Az Isteni irgalmasság üzenetei Hivatások ünnepére Jézus szíve ünnepére Az Oltáriszentség előtt Pünkösd Imák az Irgalmasság Szentévére Imák különböző alkalmakra

Az őszi erdőben

"Utaidat Uram, mutasd meg nékem..."
- A képekre kattintva megtekinthetők 3D-ban

templom     templom

"Róla beszél fű, virág, rügyező és lombos fák, ... napsütéses kéklő ég, Ő a békesség."Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Anna Maria Hall tér 2.

Telefon: 06-78/404-606